Financiële samenvatting

Incidentele baten en lasten en structureel saldo

De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2021 tot en met 2024 de volgende financiële effecten:

2021 2022 2023 2024
Saldo van lasten en baten vóór reserves -5.904.500 -3.431.800 -2.256.200 -2.207.800
Stortingen en onttrekkingen aan reserves 8.189.700 5.381.100 4.046.600 4.167.300
Begrotingssaldo na bestemming 2.285.200 1.949.300 1.790.400 1.959.500
Begrotingswijzigingen:
1e wijziging 2021 (gevolgen 2e turap 2020) -1.057.700 -635.800 -473.500 -261.500
Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2021 1.227.500 1.313.500 1.316.900 1.698.000
Uitkomst 1e tussenrapportage 2021 -2.485.645 -1.379.620 -1.764.833 -1.629.033
Saldi na 1e Tussenrapportage 2021 -1.258.145 -66.120 -447.933 68.967
Structureel begrotingssaldo 2021 2021 2022 2023 2024
Begrotingssaldo na bestemming 2.285.200 1.949.300 1.790.400 1.959.500
Waarvan incidentele lasten en baten (saldo) 2.745.300 1.558.100 650.700 350.000
Structureel begrotingssaldo -460.100 391.200 1.139.700 1.609.500
Structurele mutaties in 1e wijziging 2021 (gevolgen 2e turap 2020) -918.600 -285.800 -298.500 -261.500
Structureel saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2021 -1.378.700 105.400 841.200 1.348.000
Structurele mutaties in 1e tussenrapportage 2021 -872.333 -1.148.533 -1.704.833 -1.629.033
Structurele saldi na 1e Tussenrapportage 2021 -2.251.033 -1.043.133 -863.633 -281.033

Incidenteel

In navolging van de begroting is ook hier een overzicht opgenomen van het structurele begrotingssaldo.........

SALDO NOG AANPASSEN NAAR NIEUWE INFO NA SNELKOOKPANSESSIES