Voorwoord

Voorwoord

In de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017 is vastgesteld dat tweemaal per jaar een tussenrapportage wordt opgesteld, namelijk over de eerste drie maanden en de tweede over de eerste acht maanden. In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten weergegeven en geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een (bij)sturingsmoment kan zijn.

Voor u ligt de 1e Tussenrapportage 2021. De tussenrapportage is anders van opzet dan dat u gewend bent. De doorontwikkeling van onze P&C-producten en het gebruik van een applicatie ter ondersteuning hiervan leiden tot een opzet die meer aansluit op de begroting en jaarstukken. Er is meer integraliteit per programma. Alle mutaties zijn verzameld per programma en zo wordt
weergegeven wat het resultaat voor het saldo per programma is.

Nieuw in de tussenrapportage is een inzicht in het structurele begrotingssaldo. Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is het voor de raad van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel begrotingssaldo. Ook bij het nemen van besluiten met grotere financiële gevolgen is het van belang dat raadsleden kunnen zien wat de gevolgen daarvan zijn op langere termijn.

Het saldo van deze tussenrapportage wordt vooral gekleurd door het Sociaal domein. Met grote opgaven voor huishoudelijke verzorging en lokale jeugdhulp.
In voorgaande jaren werd het saldo van de onderbesteding op kapitaallasten van investeringen toegevoegd aan het budget voor duurzame energietransitie. Vanaf 2021 is ervoor gekozen om hier een structureel karakter aan te geven.

De doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2020 worden in 2021 gedekt uit de algemene reserve. Deze werkwijze is gelijk aan de voorgaande jaren.

Volgens het Besluit begroting en verantwoording moeten personeelskosten en huisvestingskosten ten laste van de diverse taakvelden in de begroting worden gebracht. De (budgettair neutrale) technische wijziging van de verdeling van de BAR-bijdrage over de programma’s en taakvelden is gebaseerd op de procentuele verdeling van 2021 en wordt in deze tussenrapportage verwerkt. Deze technische wijziging vindt u in bijlage 1.