Toelichtingen op investeringen

Toelichtingen op investeringen

- = nadeel / + = voordeel
U = uitgaven / I = inkomsten
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting U/I 2020 2021 2022 2023
Aanpassen trouwzaal, vergaderinstallatie en encoder
Omdat de offerte € 6.000 hoger is dan de raming, dient dit bedrag te worden bijgeraamd. U -6.000
Totaal programma 1 -6.000 0 0 0
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting U/I 2020 2021 2022 2023
Fietsverhardingen Rijksstraatweg
Het verzoek is om van het investeringskrediet RK2015 Fietsverhardingen Rijksstraatweg € 150.500 over te hevelen naar het krediet voor de RK2017 Snelfietsroute F15 IJsselmonde. Door het overhevelen van deze middelen is het mogelijk om binnen één project (F15) extra MRDH-subsidie aan te vragen. Deze middelen worden dan gebruikt om binnen het project snelfietsroute F15 IJsselmonde extra verkeerswerkzaamheden mee te nemen. U 150.500
Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg
Het verzoek is om van het investeringskrediet RK2015 Snelfietsroute F16 tracé Veren Ambachtseweg € 63.800 over te hevelen naar het krediet voor de RK2017 Snelfietsroute F15 IJsselmonde. Door het overhevelen van deze middelen is het mogelijk om binnen één project (F15) extra MRDH-subsidie aan te vragen. Deze middelen worden dan gebruikt om binnen het project snelfietsroute F15 IJsselmonde extra verkeerswerkzaamheden mee te nemen. U 63.800
VRI Verenambachtseweg
Er is een investeringskrediet van € 85.000 voor de bijdrage aan het Waterschap Hollandse Delta voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie (VRI) Veren Ambachtseweg. De werkzaamheden aan het vervangen van de VRI worden meegenomen in de werkzaamheden bij de reconstructie IJsselmondse knoop door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. Het krediet voor de VRI Veren Ambachtseweg is niet meer nodig en kan gebruikt worden als bijdrage aan het Waterschap Hollandse Delta voor de werkzaamheden bij de VRI Industrieweg - Rotterdamseweg en de VRI Vlietlaan - Rotterdamseweg. Door het bestaande investeringskrediet voor de werkzaamheden VRI Vlietlaan - Rotterdamseweg aan te vullen met € 17.500 wordt het tekort opgelost. Dit bedrag wordt overgeheveld van VRI Veren Ambachtseweg naar VRI Vlietlaan – Rotterdamseweg. U 85.000
VRI Vlietlaan - Rotterdamseweg
Overheveling van VRI Verenambachtseweg U -17.500
VRI Industrieweg-Rotterdamseweg
Overheveling van VRI Verenambachtseweg U -67.500
Snelfietsroute F15 IJsselmonde
Dit project heeft een looptijd van 4 jaar inclusief de voorbereiding. Eind 2020 zijn de werkzaamheden afgerond. De realisatie van dit project wordt gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden. Er wordt totaal € 319.200 overgeheveld naar dit krediet vanuit de volgende investeringen: • Fietsverhardingen Rijksstraatweg € 150.500 • Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg € 63.800 • Rehabilitatie wegen € 104.900 -319.200
Rehabilitaties wegen
Binnen het project Snelfietsroute F15 is rekening gehouden met een bijdrage uit het budget voor Rehabilitatie wegen als onderdeel van de subsidie voor de snelfietsroute F15 IJsselmonde. U 104.900
Geluidsscherm A15
Op 12 december 2019 heeft de raad ingestemd om € 1.050.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een geluidsscherm. Daarnaast komt er nog een bedrag van € 107.500 bij voor de interne uren van dit project. Hiervoor is een storting nodig vanuit de algemene reserve aan de kapitaallastenreserve van het Geluidsscherm A15. U -1.050.000
Fietspad Verbindingsweg
Vorig jaar is in het kader van Nieuw Reijerwaard de verbindingsweg gereconstrueerd. Voor fietsers is aan de zuidzijde een tweerichtingsfietspad aangelegd. Dit fietspad sluit na aanpassing onlogisch aan op het fietspad langs de A16. Fietsers van oost naar west moeten eigenlijk aan de noordkant van de verbindingsweg fietsen en dan bij de 1e verkeerslichten (vanaf het A16 viaduct) haaks oversteken om op de zuidelijke fietspad te komen. In de praktijk fietsen zij aan de zuidzijde over een te smal fietspad. Door het verbreden van het zuidelijk fietspad wordt van dit deel van de fietsroute een twee richting fietspad gemaakt. Hierdoor hoeven fietsers niet meer te wachten voor het verkeerslicht om haaks over te steken. Het verbeteren van de fietsroute is geschat op € 150.000 waarvoor de helft € 75.000 MRDH-subsidie. De gemeentelijke ‘netto’ bijdrage bedraagt € 75.000. Met deze middelen wordt het fietspad verbreed. U -150.000
MRDH-subsidie I 75.000
Parkeermanagementsysteem parkeergarage
De parkeergarage Koningsplein is het gezamenlijke eigendom van de Gemeente Ridderkerk en vastgoedbedrijf Leyten. Het parkeermanagementsysteem (PMS) in de parkeergarage Koningsplein is afgeschreven en heeft zijn technische levensduur bereikt. Om storingen te voorkomen moet het PMS vervangen worden. Leyten heeft daarom verzocht om bij te dragen in de vervangingskosten van het PMS. De kosten voor vervanging worden geschat op € 80.000. De helft van deze kosten komen ten laste van Leyten en de ander helft komen ten laste van de gemeente. Er zijn geen gelden gereserveerd voor het vervangen van het PMS. Voor het vervangen van het PMS wordt extra krediet aangevraagd van € 40.000. Na toekenning moet hiervoor een FLC aangemaakt worden zodat de kosten geboekt kunnen worden. U -40.000
Totaal programma 3 -1.165.000 0 0 0
Programma 5 Onderwijs
Toelichting U/I 2020 2021 2022 2023
Vervangende nieuwbouw Driemaster
De school is aangewezen als bouwheer. Er is gestart met het maken van een plan van eisen. Verwacht wordt dat er dit jaar € 200.000 wordt uitgegeven. Het restant ramingsbedrag van € 865.600 dient doorgeschoven te worden naar begrotingsjaar 2021. U 865.600 -865.600
Nieuwbouw Gemini bouwkundig
Door verschuiving in de planning moeten er uitgaven voor zowel de school als de sportzaal worden doorgeschoven. De opleverdatum blijft ongewijzigd: vóór zomervakantie 2022. U 780.000 -780.000
Totaal programma 5 1.645.600 -1.645.600 0 0
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting U/I 2020 2021 2022 2023
Bereikbaarheid Reijerpark voor fietsers en voetgangers
Voor de afrondende werkzaamheden (plaatsing verkeersborden, geleidentegels en ontbreken van trottoirbanden) zijn extra middelen noodzakelijk. U -15.000
Bibliotheek
Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek
In januari heeft uw raad besloten om de bibliotheek AanZet in te huizen in het gemeentehuis op de begane grond. De financiële gevolgen uit dit besluit worden nu in de 1e tussenrapportage 2020 verwerkt. Het betreft hier het investeringsbedrag voor de elektronische installaties. De hiermee gepaard gaande jaarlijkse kapitaallasten van € 3.700 zijn verwerkt in de (totale berekening van de) kostendekkende huurprijs voor de bibliotheek AanZet. U -50.000
Bouw Sportzaal Gemini bouw
Door verschuiving in planning, dient een bedrag van € 100.000 te worden doorgeschoven. De opleverdatum blijft ongewijzigd: vóór zomervakantie 2022. U 100.000 -100.000
Buitensportacc. Reijerpark toplaag
Werkzaamheden worden afgerond in 2020. U 14.800
Toplaag kunstgras SV Slikkerveer U -178.200
Er dient een bedrag van € 178.200 te worden bijgeraamd vanwege het aanbestedingsresultaat. Het betreft hier meerkosten voor de vervanging van de toplaag en de extra kosten voor de omvorming verlichting naar LED (inclusief btw).
Sportpark RK ondergrond en inrichting U 1.155.000
Van dit investeringskrediet wordt € 800.000 overgeheveld vanwege fiscaliteiten. De btw op de investeringskosten buitenruimte is namelijk 100% compensabel. Hiervoor worden nu twee nieuwe investeringskredieten geraamd, nl ‘Sportpark buitenruimte’ en ‘Sportpark buitenruimte Gemini’. Per saldo budgetneutraal. Daarnaast wordt € 355.000 overgeheveld naar de investering voor ‘Inrichting sportpark Ridderkerk, toplaag velden’.
Sportpark RK toplaag velden
Een deel van het investeringskrediet ‘Herinrichting sportpark Ridderkerk, ondergrond & inrichting terrein‘ wordt overgeheveld naar deze investering. Dit houdt verband met de aanbestedingsresultaten. U -355.000
Inrichting Sportpark RK buitenruimte
Een deel van het investeringskrediet ‘Herinrichting sportpark Ridderkerk, ondergrond & inrichting terrein‘ wordt overgeheveld vanwege fiscaliteiten. De btw op de investeringskosten buitenruimte is namelijk 100% compensabel. Daarom wordt hiervoor een aparte investering geraamd. Per saldo budgetneutraal. Daarnaast dient het bedrag van € 455.000 te worden doorgeschoven naar 2022 (vanwege eerst nieuwbouw Gemini). U -195.000 -455.000
Inrichting Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte
Een deel van het investeringskrediet ‘Herinrichting sportpark Ridderkerk, ondergrond & inrichting terrein‘ wordt overgeheveld vanwege fiscaliteiten. De btw op de investeringskosten buitenruimte is namelijk 100% compensabel. Daarom wordt hiervoor een aparte investering geraamd. Per saldo budgetneutraal. U -150.000
Speelvoorzieningen planmatig
Buurtsport Driehoek Zand 2020
Investering schuift door in verband met onzekere planning van de nieuwbouw. U 30.200 -30.200
Totaal programma 6 356.800 -585.200 0 0
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting U/I 2020 2021 2022 2023
Gemalen elektrisch
Eind 2019 en begin 2020 heeft er een inspectieronde van de drukriolering plaats gevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat de telemetrie van ca 100 drukrioolgemalen dermate verouderd is dat deze vervangen dient te worden. De eerste fase van deze vervanging zal in 2020 plaats vinden. U -100.000
Totaal programma 8 -100.000 0 0 0
Saldo van de mutaties in investeringen 731.400 -2.230.800 0 0