Inleiding/Voorwoord

Voorwoord

In de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017 is vastgesteld dat tweemaal per jaar een tussenrapportage wordt opgesteld, namelijk over de eerste drie maanden en de tweede over de eerste acht maanden. In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten weergegeven en geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een (bij)sturingsmoment kan zijn.

Peildatum van deze tussenrapportage is begin april 2020. De cijfers en de teksten zijn gebaseerd op gegevens over de eerste drie maanden van het jaar.

In de jaarrekening 2019 zijn investeringskredieten doorgeschoven. De voordelen in kapitaallasten die hieruit per programma in 2020 zijn ontstaan, worden - conform wat is bepaald in het collegeprogramma - toegevoegd aan het budget voor duurzaamheidsprojecten. Het bedrag dat toegevoegd wordt is € 74.700.

De doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2019 worden in 2020 gedekt uit de algemene reserve, waarin het saldo van de doorgeschoven prestaties uit 2019 na vaststelling van de jaarrekening gestort zal worden.

Volgens het Besluit begroting en verantwoording moeten personeelskosten en huisvestingskosten ten laste van de diverse taakvelden in de begroting worden gebracht. De (budgettair neutrale) technische wijziging van de verdeling van de BAR - bijdrage over de programma’s en taakvelden is gebaseerd op de procentuele verdeling van 2020 en wordt in deze tussenrapportage verwerkt. Deze technische wijziging vindt u in
bijlage 1.

COVID-19 (coronavirus)
De uitbraak van COVID-19 (coronavirus) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. We hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.
Naar verwachting heeft het COVID-19 gevolgen voor veel beleidsterreinen in onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen en is daarom ook niet opgenomen in deze tussenrapportage. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze financiële positie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.