Budgettaire wijzigingen kapitaallasten

Budgettaire wijzigingen kapitaallasten

Bij de 2e Tussenrekening 2019 en de Jaarstukken 2019 zijn veel investeringen doorgeschoven. Dit betekent dat er voor 2020 een voordeel geraamd kan worden vanwege lagere afschrijvingslasten. Vanwege de 2e Tussenrapportage 2019 was daar al in de begroting 2020 voor het grootste deel rekening gehouden. Hoofdzakelijk naar aanleiding van de Jaarstukken 2019 kan nu nog een bedrag van € 154.700 aan afschrijvingslasten afgeraamd worden. Hiertegenover wordt de opgenomen stelpost onderuitputting kapitaallasten van € 80.000 afgeraamd. Het restantvoordeel wordt toegevoegd aan projecten Duurzaam (programma 8).

- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten
PROGRAMMA'S
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
Diverse kleine mutaties L 17.800
Totaal programma 1 17.800 0 0 0
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
2.1 Verkeer en vervoer
Planmatig onderhoud wegen
Voordeel op kapitaallasten L 29.600
Civiele kunstwerken
Voordeel op kapitaallasten L 33.400
Diverse kleine mutaties 47.200
Totaal programma 3 110.200 0 0 0
Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
Diverse kleine mutaties 800
Totaal programma 4 800 0 0 0
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
Diverse kleine mutaties 17.500
Totaal programma 6 17.500 0 0 0
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
7.4 Milieubeheer
Duurzame energietransitie
Het resultaat op kapitaallasten uit doorgeschoven kredieten bij de rekening 2019 wordt ingezet voor projecten duurzaam. L -74.700
Totaal programma 8 -74.700 0 0 0
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
Diverse kleine mutaties 8.400
Totaal programma 9 8.400 0 0 0
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
0.8 Overige baten en lasten
Stelpost kapitaallasten
Tegenover het voordeel op kapitaallasten wordt de stelpost onderuitputting kapitaallasten afgeraamd. L -80.000
Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten -80.000 0 0 0
Saldo van mutaties in kapitaallasten van alle programma ´s 0 0 0 0