Doorgeschoven prestaties

Doorgeschoven prestaties

- = nadeel / + = voordeel
Programma 's
Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven prestatie Lasten Baten
BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Fundament Maatschappij, autonome ontwikkelingen en volumegroei Er is een doelstelling die nog niet volledig is gerealiseerd: de integrale toegang. Dit betreft het project GIDS, waarover de gemeenteraden inhoudelijk separaat zijn geïnformeerd. De eerste stappen voor het realiseren van de integrale toegang zijn gezet in 2019, de afronding van het project volgt in 2020. Om de afronding te kunnen realiseren, wordt het restantbudget van 2019 overgeheveld naar 2020. -240.300
BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Implementatie omgevingswet De planning van het Programma Omgevingswet wordt mede beïnvloed door landelijke ontwikkelingen, met name door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, een landelijke voorziening). Met het vrijkomen van de testversie van het DSO in 2020, breekt in dat jaar het moment aan om nieuwe software aan te schaffen, nieuwe processen in te richten en medewerkers op te leiden. Hierdoor is het noodzakelijk om het beschikbare budget voor de implementatie van de Omgevingswet in 2020 beschikbaar te hebben. -87.700
Rekenkamer Het restant van het budget van de rekenkamercommissie in 2019 bedraagt € 16.400. Bij het vaststellen van de Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 heeft de raad herbevestigd dat van het jaarsaldo van de rekenkamercommissie, tot een maximum van € 10.000 wordt toegevoegd aan het budget van volgend jaar. Het restant is onderdeel van het rekeningresultaat 2019. -10.000
Gemeentehuis, Koningsplein 1 Er is een overschot ontstaan op de post planmatig onderhoud. Op het programma van 2019 (van het totale meerjarenonderhoudsplan) stond een aantal vervangingen met betrekking tot de technische installaties, waaronder brandmeldinstallaties en vervanging van de beveiligingscamera’s, maar deze zijn vanwege een langer traject RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) naar 2020 doorgeschoven. -273.000
Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie -611.000 0
Bouw- en woningtoezicht In 2019 is de begrote € 58.500 niet uitgegeven in het kader van de digitalisering van de bouwdossiers. De verplichting voor het besteden van het beschikbaar gestelde bedrag is voor 2020 aangegaan. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift door. -58.500
Totaal programma 2 Veiligheid -58.500 0
Planmatig onderhoud wegen, stil asfalt Rotterdamseweg Het waterschap Hollandse Delta had gepland om de Rotterdamseweg in 2019 te voorzien van een deklaag van stilasfalt. Het aanbrengen van deze deklaag staat gepland in maart/april 2020. De bijdrage van € 107.000 voor geluid reducerend asfalt zal dan dus worden aangesproken. -107.000
Planmatig onderhoud wegen, vervangen deklaag Vlietlaan en Geerlaan door stil asfalt In augustus 2019 is het vervangen van de deklaag aan de Vlietlaan en de Geerlaan door stilasfalt in gang gezet. De opdracht is verstrekt en het aanbrengen van de deklaag van stilasfalt staat gepland voor maart/april 2020. Vanuit geluid en milieu is een budget beschikbaar gesteld in de 2e Tussenrapportage 2019 voor meerkosten aanleg van geluidsreducerend asfalt € 36.200. -36.200
Dekking uit het ISV3 budget geluid 36.200
Dagelijks onderhoud wegen, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard In mei 2019 heeft de gemeenteraad een besluit over de vergoeding van beheerkosten in Nieuw Reijerwaard genomen. De openbare ruimte is al voor een deel ingericht en wordt onderhouden. De achterliggende overeenkomst, waarin de kwaliteit van openbare ruimte, de wijze van toezicht hierop en vastlegging van “geleverde prestatie” wordt vastgelegd en daarmee de grondslag is voor de (af)rekening wordt in de loop van 2020 ondertekend. Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 141.400 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven. -141.400
Gladheidsbestrijding, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 32.100 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven. -32.100
Straatreiniging, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 8.100 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven. -8.100
Dagelijks onderhoud openbare verlichting, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 19.500 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven. -19.500
Straatmeubilair, dagelijks onderhoud (verkeer gerelateerd), beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 400 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven. -400
Waterwegen dagelijks onderhoud, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 30.200 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven. -30.200
Onderzoek geluidsscherm A15 Oosterpark Door herdefiniëring van de opdracht door de gemeenteraad eind 2019 zijn er, behalve ambtelijke kosten, geen onderzoekskosten gemaakt in 2019. Het resterend bedrag schuift door naar 2020. -59.700
Waterwegen planmatig onderhoud, Depot Oudelande In 2019 is € 50.000 begroot voor het afsluiten van het baggerdepot Oudelande. Door vertraging in de besluitvorming is het depot in 2019 niet gesloten of aan een andere partij over gedragen. Omdat naar verwachting in 2020 dit besluit wel zal worden genomen is in 2020 € 50.000 alsnog nodig voor het afsluiten van het depot. -50.000
Openbaar vervoer, hoogwaardig openbaar vervoer In 2020 volgt de uitwerking van verschillende trajectonderdelen (reken- en tekenwerk, het opzetten van een bestuurlijke overeenkomst zoals nu wordt voorgesteld.) Dit is door vertragingen in het proces niet in 2019 uitgevoerd. -48.500
Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen -533.100 36.200
Overige gebouwen Er was verwacht dat er in 2019 inhuur nodig zou zijn wegens het opstellen/ uitwerken van diverse plannen rondom het AIAP. Dat bleek nog niet nodig te zijn. Dit zal begin 2020 plaats gaan vinden en dient dan ook verschoven te worden naar jaar 2020. Ook de dekking uit de reserve AIAP hiervoor schuift door. -10.000
Depot de Gorzen De vervanging van de romneyloods schuift door naar 2020, alsmede de dekking uit de reserve onderhoud gebouwen. -34.800
Totaal programma 4 Economische zaken -44.800 0
Educatieve agenda Vanwege vertraging op het IKC-dossier, is het budget voor de IKC projectleider nog niet volledig benut. Het IKC-dossier krijgt vervolg in 2020, met een afronding in eind mei 2020. Daarom wordt het niet gebruikte budget overgeheveld naar 2020. -40.700
Totaal programma 5 Onderwijs -40.700 0
Planmatig onderhoud bomen, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 17.900 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven. -17.900
Kunstobjecten/beeldende vormgeving De prestaties voor de nog te betalen facturen m.b.t. 'kunsttoepassing Koningsplein' worden in 2020 geleverd. -67.900
Openbaar groen dagelijks, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 31.300 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven. -31.300
Sport(beleid) Voor de kosten van de sportformateur heeft de gemeente (vanuit het Rijk/VWS) een totaalbudget van € 15.000 gekregen in 2019. In 2019 is er € 3.000 uitgegeven. De activiteiten van de sportformateur lopen echter door in 2020. -12.000
Sport(beleid) Het plaatsen van obstakels in de Gorzen en borden om de mountainbikeroute in de Gorzen aan te geven schuift door naar 2020. -6.000
Sport(beleid) De drinkwatercampagne van VET GEZOND schuift door naar 2020. -11.000
Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen -146.100 0
Afval, afvalbeleidsplan In 2019 is begonnen met de uitrol van het afvalbeleidsplan. Een deel van de voorgestelde plannen voor 2019 is nog niet geïmplementeerd. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 153.000. Dit restantbudget en de bijbehorende aanwending over de algemene reserve schuift door naar 2020. -153.000
Riolering dagelijks onderhoud, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard Omdat in 2019 al kosten zijn gemaakt voor het beheer en onderhoud maar de afrekening in 2020 gaat plaatsvinden moet het budget van € 10.300 van 2019 naar 2020 worden doorgeschoven. -10.300
ISV-3 geluid Dit budget kan worden gedekt uit het ISV3 budget geluid 36.200
Dekking vervangen van de deklaag aan de Vlietlaan en de Geerlaan door stilasfalt uit het ISV3 budget geluid -36.200
Actieplan luchtkwaliteit Bij het vaststellen van het Actieplan Luchtkwaliteit 2019-2022 in 2018 is er een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 20.000 voor onderzoek gedurende de planperiode. Voor onderzoek is in 2019 € 3.900 uitgegeven. Omdat het budget in kader van het Actieplan Luchtkwaliteit met een planperiode t/m 2022 dient, is het restantbudget nodig in 2020. -16.100
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen Het project verduurzaming heeft vertraging opgelopen. In de eerste helft van 2020 volgt een rapportage van de verplichte maatregelen en aanvullende maatregelen. Hierdoor zijn nog niet alle budgetten besteed in 2019. -44.400
Totaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid -260.000 36.200
Gebouw C, Koningsplein 1 Een deel van het planmatig onderhoud 2019 is nog niet uitgevoerd. Vanwege knelpunten in de capaciteit zal dit in 2020 plaatsvinden. Het hiermee gepaarde gaande bedrag van € 38.500 zal worden doorgeschoven. De aanwending van de reserve groot onderhoud gebouwen, die hier tegenover staat, zal ook in 2020 plaats gaan vinden. -38.500
Sporthal de Beverbol Voor het jaar 2019 was een bedrag van € 141.000 begroot voor sloopkosten de Beverbol. In dit jaar zijn kosten gemaakt voor het intern slopen van deze sporthal. Een bedrag van € 92.500 is niet uitgegeven vanwege geconstateerde aanwezigheid van vleermuizen. Dit pand zal nu verder worden gesloopt in het 2e helft 2020 (na de winterslaap van de vleermuizen). Deze mutaties houden tevens verband met de bestemmingsreserve actualisatie integraal accommodatieplan. Per saldo budgetneutraal. -92.500
Sporthal de Beverbol Tevens was een afwaardering begroot. Dit zal ook in 2020 plaats gaan vinden. Ook hier staat de bestemmingsreserve actualisatie integraal accommodatieplan tegenover. Per saldo dan ook eveneens budgetneutraal. -109.000
Toekomstvisie Rivieroevers De visie Rivieroevers stond voor 2019 op het programma, maar wordt doorgeschoven naar 2020. -112.100
Centrumprogramma Ridderkerk De verwachting was dat het Ontwikkelperspectief Centrum in november 2019 zou worden vastgesteld. Het Ontwikkelperspectief wordt naar verwachting in juni 2020 vastgesteld. Derhalve moet het budget worden doorgeschoven. -50.100
Totaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed -402.200 0
Reserves
Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven prestatie Lasten Baten
Algemene reserve De dekking van het digitaliseren van bouwdossiers schuift door naar 2020. 58.500
Algemene reserve Het restant van de onttrekking tbv van de vorming van de kapitaallastenreserve fietsverharding Rijksstraatweg schuift door naar 2020. 150.700
KLR fietsverharding Rijksstraatweg Het restant van de vorming van de kapitaallastenreserve fietsverharding Rijksstraatweg schuift door naar 2020. -150.700
Algemene reserve In 2019 is begonnen met de uitrol van het afvalbeleidsplan. Een deel van de voorgestelde plannen voor 2019 is nog niet geïmplementeerd. De bijbehorende onttrekking aan de algemene reserve schuift door naar 2020. 153.000
Algemene reserve Het restant van de onttrekking t.b.v. de vorming van de kapitaallastenreserve Geluidsreductie Rotterdamseweg Drievliet schuift door naar 2020. 131.000
KLR geluidsreductie Rotterdamseweg Het restant van de vorming van de kapitaallastenreserve Geluidsreductie Rotterdamseweg Drievliet schuift door naar 2020. -131.000
Reserve integraal accommodatieplan De dekking voor sloop en afwaardering van sporthal De Beverbol schuift door naar 2020. 201.500
Reserve integraal accommodatieplan De dekking voor benodigde inhuur voor het opstellen/ uitwerken van diverse plannen rondom het AIAP schuift door naar 2020. 10.000
Reserve beeldende kunst De dekking ten behoeve van kunsttoepassing in het centrum (Koningsplein) schuift door naar 2020. 67.900
Reserve onderhoud gebouwen De dekking van de vervanging van de romneyloods schuift door naar 2020. 34.800
Reserve onderhoud gebouwen Er is een overschot ontstaan op de post planmatig onderhoud. Op het programma van 2019 (van het totale meerjarenonderhoudsplan) stonden een aantal vervangingen met betrekking tot de technische installaties, waaronder brandmeldinstallaties en vervanging van de beveiligingscamera’s, maar deze zijn vanwege een langer traject RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en knelpunten in de capaciteit naar 2020 doorgeschoven. Ook de aanwending van de reserve onderhoud gebouwen hiervoor schuift door. 273.000
Reserve onderhoud gebouwen Een deel van het planmatig onderhoud 2019 voor gebouw C, Koningsplein is nog niet uitgevoerd en zal in 2020 plaatsvinden. Het hiermee gepaarde gaande bedrag van € 38.500 zal worden doorgeschoven. De aanwending van de reserve groot onderhoud gebouwen, die hier tegenover staat, zal ook in 2020 plaats gaan vinden. 38.500
Totaal alle programma's -2.378.100 1.191.300
Restant t.l.v. de Algemene reserve -1.186.800