Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

De ‘budgettaire wijzigingen’ geven voor de jaren 2020-2023 de volgende financiële effecten:
(- = nadeel)

2020 2021 2022 2023
Budgettaire wijzigingen (excl. Kapitaallasten en structurele gevolgen rekening 2019) -1.813.500 -1.068.200 -895.800 -882.800
Reeds genomen raadsbesluiten -634.900 -574.900 -574.900 -574.900
Beheer op orde Vastgoed 64.000 85.000 85.000 45.000
Structurele gevolgen rekening 2019 36.800 36.800 36.800 64.500
Totaal budgettaire uitkomst -2.347.600 -1.521.300 -1.348.900 -1.348.200
Er ontstaat dan het volgende beeld van de begroting 2020-2023 na de 1e tussenrapportage 2020:
2020 2021 2022 2023
Totaal saldo begroting 242.400 148.400 636.200 1.045.300
1e wijziging 2020 (gevolgen 2e turap 2019) -218.200 521.400 507.700 326.100
Totaal saldo 1e Tussenrapportage 2020 -2.347.600 -1.521.300 -1.348.900 -1.348.200
Saldo begroting na 1e Tussenrapportage 2020 -2.323.400 -851.500 -205.000 23.200

Financiële samenvatting

In het weergegeven saldo van de 1e Tussenrapportage 2020 is geen rekening gehouden met eventuele winstuitkeringen uit grondexploitaties. De vooruitzichten geven wel aan dat er in 2020 wederom winstnemingen verwacht mogen worden.