Bijlage 1: Verdeling personeelskosten aan taakvelden

Verdeling personeelskosten aan taakvelden

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 498.800 226.200 226.200 226.200
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L 362.000 84.200 83.700 84.200
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. B -38.400 -124.700 -124.700 -124.700
0.1 Bestuur
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L -36.200 -8.500 -8.500 -8.500
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. B 3.900 12.500 12.500 12.500
0.2 Burgerzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -39.300 -17.800 -17.800 -17.800
Totaal programma 1 750.800 171.900 171.400 171.900
Programma 2 Veiligheid
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.800 -1.700 -1.700 -1.700
1.2 Openbare orde en veiligheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -20.800 -9.400 -9.400 -9.400
8.3 Wonen en bouwen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -13.900 -6.300 -6.300 -6.300
Totaal programma 2 -38.500 -17.400 -17.400 -17.400
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
2.1 Verkeer en vervoer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -80.500 -36.500 -36.500 -36.500
2.2 Parkeren
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -500 -200 -200 -200
2.4 Economische havens en waterwegen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.700 -800 -800 -800
Totaal programma 3 -82.700 -37.500 -37.500 -37.500
Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
0.2 Burgerzaken
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L -36.200 -8.500 -8.500 -8.500
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. B 3.900 12.500 12.500 12.500
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -4.400 -2.000 -2.000 -2.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -6.200 -2.800 -2.800 -2.800
3.1 Economische ontwikkeling
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -5.800 -2.600 -2.600 -2.600
8.1 Ruimtelijke ordening
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.200 -500 -500 -500
Totaal programma 4 -49.900 -3.900 -3.900 -3.900
Programma 5 Onderwijs
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
4.1 Openbaar basisonderwijs
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -700 -300 -300 -300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.700 -1.700 -1.700 -1.700
Totaal programma 5 -4.400 -2.000 -2.000 -2.000
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
5.1 Sportbeleid en activering
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -4.700 -2.100 -2.100 -2.100
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.800 -1.200 -1.200 -1.200
5.5 Cultureel erfgoed
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.200 -500 -500 -500
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -67.200 -30.500 -30.500 -30.500
Totaal programma 6 -75.900 -34.300 -34.300 -34.300
Programma 7 Sociaal Domein
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
6.2 Wijkteams
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -23.800 -10.800 -10.800 -10.800
6.3 Inkomensregelingen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -21.700 -9.800 -9.800 -9.800
6.4 Begeleide participatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.500 -700 -700 -700
6.5 Arbeidsparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -36.400 -16.500 -16.500 -16.500
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -12.600 -5.700 -5.700 -5.700
Maat- en specialistisch werk
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -11.400 -5.200 -5.200 -5.200
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -4.300 -2.000 -2.000 -2.000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.900 -900 -900 -900
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.300 -1.100 -1.100 -1.100
Preventie en welzijn
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.700 -800 -800 -800
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -8.500 -3.800 -3.800 -3.800
7.1 Volksgezondheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.600 -1.200 -1.200 -1.200
Totaal programma 7 -128.700 -58.500 -58.500 -58.500
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
1.2 Openbare orde en veiligheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.300 -1.000 -1.000 -1.000
7.1 Volksgezondheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -800 -400 -400 -400
7.2 Riolering
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -5.100 -2.300 -2.300 -2.300
7.3 Afval
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -4.300 -2.000 -2.000 -2.000
7.4 Milieubeheer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -10.400 -4.700 -4.700 -4.700
8.1 Ruimtelijke ordening
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -700 -300 -300 -300
Totaal programma 8 -23.600 -10.700 -10.700 -10.700
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -9.100 -4.100 -4.100 -4.100
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.100 -500 -500 -500
4.2 Onderwijshuisvesting
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -4.400 -2.000 -2.000 -2.000
5.2 Sportaccommodaties
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -13.900 -6.300 -6.300 -6.300
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -400 -200 -200 -200
8.1 Ruimtelijke ordening
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -30.000 -13.600 -13.600 -13.600
8.3 Wonen en bouwen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -9.700 -4.400 -4.400 -4.400
Totaal programma 9 -68.600 -31.100 -31.100 -31.100
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
0.4 Overhead
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L -289.600 -67.200 -66.700 -67.200
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. B 30.600 99.700 99.700 99.700
0.5 Treasury
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 100 0 0 0
0.61 OZB woningen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -11.800 -5.400 -5.400 -5.400
0.62 OZB niet-woningen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -7.000 -3.200 -3.200 -3.200
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -800 -400 -400 -400
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten -278.500 23.500 24.000 23.500