Reeds genomen raadsbesluiten

Reeds genomen raadsbesluiten

- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten
PROGRAMMA'S
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
0.1 Bestuur
Gemeentehuis
Verwerking financiele gevolgen raadsbesluit "Huisvesting Bibliotheek AanZet aan het Koningsplein 1-5 (begane grond gemeentehuis).
Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad besloten voor herhuisvesting van bibliotheek AanZet op de begane grond in het gemeentehuis. De totale financiele gevolgen van dit besluit zijn nu verwerkt in deze 1e Tussenrapportage 2020. De kostendekkende huur voor 2020 bedraagt € 43.500 en vanaf 2021 € 130.700. Hier wordt rekening mee gehouden bij de (totale) jaarlijkse subsidiebeschikking aan bibliotheek AanZet.
Kosten excl. reservemutatie L -515.000 -87.400 -82.200 -82.200 -82.200
Huuropbrengsten B 889.000 43.500 130.700 130.700 130.700
0.10 Mutaties in reserves
Reservemutaties
Storting in de reserve Groot Onderhoud gebouwen voor groot onderhoud met betrekking tot de herhuisvesting van de bibliotheek. L -443.600 -16.100 -48.500 -48.500 -48.500
Diverse kleine mutaties. L/B
Totaal programma 1 -60.000 0 0 0
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
5.1 Sportbeleid en activering
Heroriëntatie op de producten van Stichting Facet Ridderkerk
In 2019 heeft een heroriëntatie op de producten van Stichting Facet Ridderkerk plaatsgevonden. Conform raadsbesluit van 12 december 2019 heeft de gemeenteraad structureel geld beschikbaar gesteld voor de extra kosten die veroorzaakt zijn en worden door autonome en niet te beïnvloeden ontwikkelingen (zie ook progr. 7 onder 6.1). L -795.900 -85.300 -85.300 -85.300 -85.300
Er is eenmalig een bedrag van totaal € 268.900 beschikbaar gesteld voor de extra kosten voor het jaar 2020 voor het realiseren van de gemeentelijke ambities voorkomend uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma. De extra middelen worden aangewend, zodat onder andere meer aandacht besteed kan worden aan sportverenigingsondersteuning en de uitbreiding programma Vet Gezond; Conform raadsbesluit van 12 december 2019. L -795.900 -68.800
0.10 Mutaties in reserves
Dekking incidentele kosten m.b.t. Facet uit de algemene reserve, conform raadsbesluit van 12 december 2019. B 100.000 68.800
010 Mutaties in reserves
Onttrekking aan de algemene reserve voor de vorming van een kapitaallastenreserve "Geluidsscherm West A15/A16", waaruit de afschrijvingslasten van de investering kunnen worden gedekt.
Vorming van een kapitaallastenreserve "Geluidsscherm West A15/A16", waaruit de afschrijvingslasten van de investering kunnen worden gedekt. Conform raadsbesluit d.d.12-12-2019. 0 1.050.000
Vorming van een kapitaallastenreserve "Geluidsscherm West A15/A16", waaruit de afschrijvingslasten van de investering kunnen worden gedekt. Conform raadsbesluit d.d.12-12-2019. 0 -1.050.000
Totaal programma 6 -85.300 -85.300 -85.300 -85.300
Programma 7 Sociaal Domein
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Herorientatie producten en reservevorming Facet
Opgave leefbaarheid
In 2019 heeft een heroriëntatie op de producten van Stichting Facet Ridderkerk plaatsgevonden. Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van de productafspraken en de begroting 2020 van Stichting Facet Ridderkerk. Om de opdracht aan Stichting Facet Ridderkerk te kunnen bekostigen heeft de raad in totaal structureel € 554.500 beschikbaar gesteld voor de extra kosten die veroorzaakt zijn en worden door autonome en niet te beïnvloeden ontwikkelingen. Het gaat hierbij om transitiekosten, niet doorgevoerde prijsindexatie, cao-stijging en risicobeheersing ziekteverzuim (zie ook progr. 6 onder 5.1). Conform raadsbesluit van 12 december 2019. L -472.500 -469.200 -469.200 -469.200 -469.200
Totaal programma 7 -469.200 -469.200 -469.200 -469.200
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
Diverse kleine mutaties. L -20.400 -20.400 -20.400 -20.400
Totaal programma 9 -20.400 -20.400 -20.400 -20.400
Saldo van de reeds genomen besluiten van alle programma ´s -634.900 -574.900 -574.900 -574.900