Leeswijzer

Leeswijzer

De 1e Tussenrapportage 2020 bestaat uit twee delen:

  1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in ‘Budgettaire wijzigingen’, ‘Budgettaire wijzigingen kapitaallasten’, ‘Structurele gevolgen jaarrekening 2019’, ‘Budgettair neutrale wijzigingen’, ‘Reeds genomen raadsbesluiten’, ‘Doorgeschoven prestaties’, ‘Beheer op orde Vastgoed’, en ‘Investeringen’.
  2.  Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de verdeling van de personeelskosten aan de taakvelden, de openstaande raadstoezeggingen en een uitgebreide tussenrapportage aan van het Sociaal Domein.

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 niet apart genoemd, maar opgenomen als ‘Diverse kleine mutaties’.

Project vastgoedbudgetten
Begin 2020 is het project ‘Beheer op orde Vastgoed’ afgerond. Alle vastgoed- exploitatiebudgetten zijn onder de loep genomen en geactualiseerd. Dit op basis van de huidige contracten, de werkelijke kosten en opbrengsten van de afgelopen drie jaren en de going concern-ontwikkelingen voor de komende jaren. Ook is er kritisch gekeken naar de te gebruiken kostensoorten. Hier is ook een ‘opschoningsactie’ in geweest.
De uiteindelijke financiële resultaten (en daarmee gevolgen voor de meerjarenbegroting) zijn als volgt:
€ 64.000 voordeel voor het jaar 2020, € 85.000 voordeel voor de jaren 2021 en 2022, € 45.000 voordeel voor het jaar 2023 en vanaf 2024 € 50.000 voordeel.