Budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen

- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten
PROGRAMMA'S
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B Pr. Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
BAR-bijdrage
Vervangen riool-kolkenauto
Om de dienstverlening te verbeteren en goedkoper te maken vindt een efficiëntieslag plaats. De huidige riool-kolkenauto is afgeschreven en wordt vervangen. Een nieuwe riool-kolkenauto wordt geleased. Gekozen wordt voor een kleiner exemplaar. Hierdoor hoeft er minder ingehuurd te worden bij een extern bedrijf. Ook is het onderhoudsteam met 2 fte uitgebreid, wat is voorzien in het GRP. Deze mensen hebben een servicevoertuig nodig. We kunnen nu adequater reageren op meldingen en voor het reguliere werk zijn we minder afhankelijk van aannemers. Dekking wordt gevonden in de onderhoudskosten gemalen (zie progr. 8) L 8 -30.709.600 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500
Professionalisering BOA 's
Het ingehuurde biketeam van Ridderkerk komt in dienst bij de BAR-organisatie. Deze wijziging maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak Professionalisering BOA’s. Conform dit plan wordt het budget dat voor het biketeam beschikbaar was bij programma 2 Veiligheid van Ridderkerk toegevoegd aan de BAR-bijdrage, ten behoeve van het biketeam bij de BAR. L 2 -30.709.600 -43.000 -59.700 -59.700 -59.700
Diverse kleine mutaties. L/B -35.600 -35.600 -35.600 -35.600
Totaal programma 1 -109.100 -125.800 -125.800 -125.800
Programma 2 Veiligheid
Toelichting L/B Pr. Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
1.2 Openbare orde en veiligheid
Het ingehuurde biketeam van Ridderkerk komt in dienst bij de BAR-organisatie. Het budget dat voor het biketeam beschikbaar was wordt toegevoegd aan de BAR-bijdrage, ten behoeve van het biketeam bij de BAR (Zie programma 1). L 1 -59.700 43.000 59.700 59.700 59.700
Totaal programma 2 43.000 59.700 59.700 59.700
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B Pr. Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
Geluidswal Drievliet
Het betreft hier een kapitaallastenreserve met betrekking tot het aanbrengen en verhogen van de geluidswal langs de Rotterdamseweg ter hoogte van de wijk Drievliet. Voor die investering is bij raadsbesluit van 11 juli 2019 extra krediet gevraagd. De geraamde dotatie aan deze reserve is nog niet aan het nieuwe krediet aangepast. Inclusief een aanpassing van het verwachte investeringsbedrag n.a.v. de jaarrekening 2019 komt het uiteindelijk totaal beschikbaar gestelde krediet voor de investering uit op € 297.200, waarvan al reeds € 15.500 is uitgegeven en in de reserve gestort is. Per saldo moet er dan voor 2020 nog € 281.700 als storting in deze reserve geraamd worden (in 2020 is er nog niks geraamd omdat de gehele investering eerst in 2019 gepland was). Bij de wijziging naar aanleiding van de doorgeschoven prestaties jaarrekening 2019 was hiervan al € 131.000 geraamd. Voorgesteld wordt daarom om in 2020 t.l.v. de Algemene reserve nog € 150.700 in de kapitaallastenreserve Geluidswal Drievliet extra te storten. L 3 -19.200 -150.700
0.10 mutaties in reserves
Onttrekking aan de algemene reserve B 3 856.900 150.700
Voor de kapitaallasten is er een voordeel omdat deze investering grotendeels naar 2020 opschuift waardoor de afschrijving ook een jaar later ingaat. Omdat het uiteindelijke extra krediet minder hoog uitvalt dan bij het raadsbesluit van 11 juli 2019 nog vanuit gegaan was is er ook structureel nog een klein voordeel op de afschrijvingen.
Bereikbaarheid sportpark Reijerpark
Voor de investeringen in de bereikbhaarheid van het sportpark Reijerpark is € 61.200 meer uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De hoogte van deze reserve was daar nog niet op aangepast. Voorgesteld wordt daarom om t.l.v. de Algemene reserve € 61.200 extra in de kapitaallastenresrve Bereikbaarheid Reijerpark te storten. Structureel gaan de uitnames uit die reserve met € 2.000 per jaar omhoog. Hetzelfde geldt dus voor de afschrijvingslasten van de investering.
Storting in kapitaallasten reserve L 3 -16.800 -61.200
Onttrekking aan de algemene reserve B 3 856.900 61.200
Totaal programma 3 0 0 0 0
Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B Pr. Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Aankoop 3 panden stichting Sport en Welzijn
Het betreft hier de cijfermatige verwerking van alleen de budgetneutrale aanpassingen rondom de aankoop van drie panden van Stichting Sport en Welzijn in 2019. Dit brengt namelijk kapitaallasten, beheerkosten en kosten voor planmatig onderhoud met zich mee. Het hiermee gemoeide totaalbedrag is € 100.000. Via de (extra) kostendekkende huurinkomsten heeft dit per saldo een kostenneutraal effect. L 4 -198.700 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Huurinkomsten B 4 536.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Diverse kleine mutaties. -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Totaal programma 4 0 0 0 0
Programma 5 Onderwijs
Toelichting L/B Pr. Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB)
De VVE peuteropvang stijgt van 10 naar 16 uur per week. Kinderen moeten gebruik kunnen maken van een 16uurs voorschools aanbod. Daarnaast worden er HBO’ers in de kinderopvang ingezet om de kwaliteit te verhogen. L 5 -200.000 -939.500
Rijksbijdrage. B 5 484.300 939.500
Totaal programma 5 0 0 0 0
Programma 7 Sociaal Domein
Toelichting L/B Pr. Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lokaal preventief jeugd
De raad is geïnformeerd over de pilot praktijkondersteuner huisarts (POH) Jeugd-GGZ in huisartsenpraktijk het Doktershuis via de RIB van 7 februari 2020. Dekking van de pilot POH GGZ-Jeugd kan plaatsvinden via de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein voor een bedrag van maximaal € 200.000 voor de duur van twee jaar. Dat bedrag wordt verdeeld over 2 jaar. L 7 0 -100.000 -100.000
0.10 Mutaties in reserves
Dekking uit bestemmingsreserve. B 7 0 100.000 100.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Mantelzorg en vrijwilligersbeleid
Er is eenmalig een bedrag van € 268.900 beschikbaar gesteld (zie ook progr. 6, onder 5.1) voor de extra kosten voor het jaar 2020 voor het realiseren van de gemeentelijke ambities voorkomend uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma. De extra middelen worden aangewend, zodat meer aandacht besteed kan worden aan het voorkomen en leren omgaan met eenzaamheid, preventieve arrangementen, extra mantelzorgondersteuning, inhoudelijke opdracht Brede School Ridderkerk, sportverenigingsondersteuning, uitbreiding programma Vet Gezond, het vrijwilligersservicepunt en de oprichting van een vrijwilligersacademie. L 7 -1.043.488 -200.100
Daarnaast is ook nog eenmalig een bedrag van € 430.400 beschikbaar gesteld voor het realiseren van een financiële buffer bij Stichting Facet Ridderkerk (€ 390.200) en het uitvoeren van het onderzoek Sociaal Beheer Bolnes (€ 40.200). Vanuit de kracht van de wijk wordt bekeken of een groep vrijwilligers gevonden kan worden die bereid is tot het oprichten van een wijkvereniging, zodat deze het sociaal beheer van de wijkaccommodatie in Bolnes in de toekomst voor haar rekening kan nemen. L 7 472.511 -430.400
0.10 Mutaties in reserves
Dekking incidentele kosten m.b.t. Facet uit de algemene reserve B 7 50.000 630.500
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Wmo prestatieveld, 7,8,9, Lokale zorgnetwerk activiteiten
Jaarlijks wordt er een vergoeding van een maatschappelijke organisatie ontvangen met betrekking tot de lokale zorgnetwerk activiteiten. Omdat er een budget Lokale zorgtrajecten bestaat is het (ten behoeve van stuurinformatie) wenselijk op dit budget ook de jaarlijkse vergoeding te boeken. B 7 0 35.000 35.000 35.000 35.000
B 7 35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Vluchtelingen
Sinds 1 oktober 2017 worden geen inkomsten meer ontvangen vanuit de COA (Centrale Opvang Asielzoekers). De inkomsten worden vanaf deze datum via de decentrale uitkering ‘Maatschappelijke begeleiding’ ontvangen. In de meicirculaire worden deze gerapporteerd, zodat we deze jaarlijks in de tweede tussenrapportage kunnen bijramen. L 7 -124.300 47.000 47.000 47.000 47.000
Nu worden zowel de lasten als de baten afgeraamd. B 7 47.000 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000
6.2 Wijkteams
In de raadsvergadering van 4 juli 2017 is de motie (2017-123) aangenomen over het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en wijkteams. Kern van de motie is de inzet van vaste wijkteamprofessionals op de scholen. In het najaar van 2017 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het realiseren van de extra inzet op de scholen. In het najaar van 2018 heeft het college, op basis van de positieve uitkomsten, besloten om de inzet van wijkteamprofessionals op school met 1,5 jaar te continueren vanuit de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde financiële middelen voor de pilotperiode van 2 jaar. In september 2019 heeft wederom een evaluatie plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie heeft de raad op 12 december 2019 besloten om een bedrag van € 156.000 voor 2020 beschikbaar te stellen voor de extra inzet van de wijkteamprofessionals op school en de eenmalige financiële consequenties te dekken uit de algemene reserve. L 7 -2.323.700 -156.000
0.10 Mutaties in reserves
Dekking uit de algemene reserve B 7 50.000 156.000
6.3 Inkomensregelingen
Wet BUIG
Voor de betaling van uitkeringen en loonkostensubsidies ontvangt de gemeente een Rijksbijdrage ingevolge de Wet Bundeling inkomensvoorzieningen uitkeringen gemeenten (Buig). Dit bedrag wordt eerst voorlopig vastgesteld. Gedurende het jaar wordt deze nog aangepast (mei), voordat deze definitief (september) wordt vastgesteld. Volgens de voorlopige beschikking is de te ontvangen bijdrage van € 12.351.900 hoger dan begroot (€11.231.100). In de tweede tussenrapportage wordt u nader over de wet BUIG geïnformeerd. L 7 -10.066.100 -1.120.800 -1.120.800 -1.120.800 -1.120.800
Rijksbijdrage B 7 11.628.900 1.120.800 1.120.800 1.120.800 1.120.800
Besluit zelfstandigen
Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen en met name de financiering is per 1 januari 2020 veranderd. Gemeenten moeten vanaf dit jaar leningen voor bedrijfskapitaal voorfinancieren. Het jaar daarop (t+1) krijgen we 100% van de verstrekte leningen terug van het rijk. Daarvan moeten we vanaf t+2 in 5 jaar tijd weer 75% terugbetalen. De betaalde aflossingen en rente door de zelfstandigen komen volledig naar de gemeente. Dit betekent een verschuiving van het risico voor gemeenten. Want tot dit jaar kregen we 75% van de leningen vergoed, waarbij de jaarlijkse inkomsten uit rente en aflossingen uit de verstrekte leningen in mindering werden gebracht (de zogenaamde Rijksbijdrage BBZ). Omdat een prognose van de te verstrekken leningen nu niet is te maken, stellen we voor voornoemde wijziging budgettair neutraal te verwerken, door de verwachte uitgaven voor te verstrekken leningen met de hoogte van de begrote Rijksbijdrage af te ramen. L 7 -67.200 225.000 225.000 225.000 225.000
Rijksbijdrage B 7 225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000
Besluit zelfstandigen/Re-integratie, onderzoeks en inspectiekosten
Door veranderingen in de Bbz worden deze kosten van het Bbz-budget verplaatst naar het budget voor re-integratie. L 7 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
L 7 -67.200 35.000 35.000 35.000 35.000
Diverse kleine mutaties. L/B 13.000 13.000 13.000 13.000
Totaal programma 7 13.000 13.000 13.000 13.000
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B Pr. Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
7.2 Riolering
Dekking Vervanging riool-kolkenauto (zie programma 1). L 1 -151.500 30.500 30.500 30.500 30.500
Een aantal projecten is in 2019 opgestart, maar worden in 2020 afgerond. Het benodigde uitvoeringsbudget schuift ook door naar 2020. L 8 -2.002.000 -1.232.000
Deze lasten worden gedekt uit de voorziening beklemde middelen riolering. Deze dekking loopt via de exploitatie B 8 1.074.400 1.232.000
Kapitaallastenreserve Permanent Lucht- geluidmeetpunt Nw Reijerwaard
In 2017-2018 is een investering gedaan voor een Lucht- en geluidsmeetpunt Nieuwe Reijerwaard. Die investering is uiteindelijk € 39.000 hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Voor de dekking van de afschrijvingslasten was besloten tot het instellen van een kapitaallastenreserve. De stortingen in die reserve zijn echter nog niet aangepast aan het bedrag van de hogere investering. Om de reserve nu op peil te brengen wordt nu voorgesteld om t.l.v. de Algemene reserve € 39.000 extra in de Reserve Permanente Lucht- en geluidsmeetpunt Nieuw Reijerwaard te storten. B 8 270.000 39.000
Reserve Permanent Lucht- geluidmeetpunt Nw Reijerwaard
T.l.v. de Algemene reserve extra storting in de Reserve Permanente Lucht- en geluidsmeetpunt Nieuw Reijerwaard. L 8 -10.600 -39.000
Totaal programma 8 30.500 30.500 30.500 30.500
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B Pr. Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
8.3 Wonen en bouwen
Opstellen woonvisie
Voor het opstellen van de woonvisie is geen budget in de begroting van 2020 opgenomen. Het opstellen van de woonvisie, inclusief woningmarktanalyse/woningbehoefteraming en concreet meerjarenprogramma door een adviesbureau kost naar schatting € 45.000. L 9 0 -45.000
De kosten worden gedekt uit de algemene reserve B 9 0 45.000
Diverse kleine mutaties. 22.600 22.600 22.600 22.600
Totaal programma 9 22.600 22.600 22.600 22.600
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Toelichting L/B Pr. Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
0.4 Overhead L -238.500 -238.500 -238.500 -238.500
0.5 Treasury L 238.500 238.500 238.500 238.500
Op grond van de BBV-voorschriften wordt budget voor verzekeringen overgeheveld van taakveld 0.5 Treasury naar 0.4 Overhead.
Deelnemingen Nutsbedrijven
Verkoop aandelen Eneco. B 0 46.053.700
0.10 Mutaties in reserves
Voorlopig worden de middelen uit de verkoop van de aandelen Eneco aan de algemene reserve toegevoegd. L 0 -46.053.700
0.8 Overige baten en lasten
Middels een vaststellingsovereenkomst zijn 2 langlopende kwesties met OZHW over de verzelfstandiging van 3Primair en de nieuwbouw van basisschool de Reijer met gesloten beurs afgewikkeld. L 0 -131.700
B 0 131.700
0.9 Vennootschapsbelasting
De vierjaarlijkse doorkijk van de actieve grondexploitaties levert een verhoging op van het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting. Dit aan de hand van de MPG 2020. Bij de berekening van de vennootschapsbelasting-last is verder rekening gehouden met de stapsgewijze verlaging van het VPB-tarief vanaf 1 januari 2019. Dit resulteert in een bijraming van € 93.600 voor het jaar 2020 en € 216.000 voor het jaar 2021. De meerkosten kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Vpb grondexploitatie, omdat bij de resultaatbestemming jaarrekening 2019 al rekening is gehouden met een extra storting van € 199.000 in de reserve. Per saldo houdt dit in dat deze bijramingen budgetneutraal zijn. Hiermee sluit de bestemmingsreserve Vpb grondexploitatie één op één aan bij de recente vierjaarlijkse doorkijk op dit onderwerp. L -224.400 -93.600 -216.000
0.10 mutaties in reserves
De verwachte kostentoename van de Vpb op grondexploitaties kan worden gedekt uit de reserve Vpb op grondexploitaties B 194.400 93.600 216.000
Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten 0 0 0 0
Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s 0 0 0 0