Bijlage 2: Openstaande raadtoezeggingen per april 2020

Openstaande raadstoezeggingen per medio april 2020

Bijlage 2: Openstaande raadstoezeggingen per medio april 2020
Nr. Datum Fractie(s) Onderwerp Actie - toezegging Stand van zaken Op te stellen document Vrijdag na B&W Datum commissie Datum Raad
Openstaande raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan:
64 24-1-2013 N.v.t. 64 Kenmerk raadstoezegging 2330-2342. Startnotitie herstructurering woningen centrum. Na de 1e fase zal een evaluatie volgen. 8-4-2020: De woningen zijn inmiddels door Woonvisie opgeleverd. Het openbaar gebied is gereed. De definitieve afwikkeling is nog niet afgerond. Raadsinformatie-brief 17-7-2020 N.v.t. N.v.t.
913 4-7-2016 Christen Unie 913 Kadernota 2017 - algemene reserve De wethouder wil met de commissie Samen leven in overleg over de ondergrens van de algemene reserve. 2-4-2020: De ondergrens kan bepaald worden a.d.h.v. van verschillende kengetallen in relatie risico's en de financiële positie. dit wordt meegenomen bij de actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen. N.v.t. 1-10-2020 15-10-2020 N.v.t.
1324 12-10-2017 Diverse fracties 1324 Tweede ontsluiting Trelleborg - Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat Raadstoezegging fractie Groep Ipskamp: Als de realisatie van een in- en uitrit, die uitkomt op de Vondellaan, in zicht komt, zal er altijd vooraf nog een onderzoek worden ingesteld naar de verkeersveiligheid. 8-4-2020: Met ontwikkelaar Bemog is in juli 2019 een intentieovereenkomst gesloten over het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Bemog spreekt ook met Trelleborg, waardoor een tweede ontsluiting van Trelleborg nu niet aan de orde is. Raadsvoorstel N.v.t. P.M. P.M.
1405 2-11-2017 Diverse fracties 1405 Ridderkerkpas Het college hoopt begin 2018 met een nieuw voorstel te komen over de Ridderkerkpas. 8-4-2020: Bureau Intermediad is bezig met de uitrol van de pilot Raadsvoorstel N.v.t. P.M. P.M.
1424 14-12-2017 Diverse fracties 1424 Inpassingsstudie Gemini Als het voorstel is aangenomen, zal met meer gegevens in gesprek worden gegaan met de RET over de plaats van de bushalte. 18-10-2019: Van mei 2019 tot en met december 2019 wordt een variantenstudie uitgevoerd naar aanleiding van de vaststelling van de HOV visie Rotterdam - Ridderkerk - Drechtsteden. Binnen deze studie wordt ingegaan op varianten in de lijnvoering en de investeringen op het gebied van deze lijnvoering, de haltes en flankerende maatregelen. Hierbij wordt ook gelet op de aanwezigheid van onderwijsvoorzieningen (zoals het Gemini college). Wat daadwerkelijk nodig is kan pas beoordeeld worden als het nieuwe Gemini gerealiseerd is. Dat zal niet eerder zijn dan 2022. Raadsinformatie-brief N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1455 25-1-2018 D66 Groenlinks Partij van de Arbeid 1455 Beschut werk Als om uitbreiding van het aantal plaatsen wordt gevraagd, zal het college direct naar de raad komen. 5-3-2020: Naar verwachting zal ook in 2020 de grens van 10 plaatsingen niet overschreden worden. Raadsvoorstel N.v.t. P.M. P.M.
1528 5-7-2018 Leefbaar Ridderkerk 1528 Vragenuur / Verkeerssituatie Handelsweg Vrachtwagens die van de bedrijven komen, nemen in de Handelsweg een bocht. Ze rijden dan vaak over het naastgelegen fietspad. Of het plaatsen van een paaltje dit kan tegengaan, zal worden onderzocht. 25-3-2020: Medio 2019 is onderzoek gedaan naar het verbeteren van de verkeerssituatie. Medio 2020 hopen wij het verbetervoorstel te bespreken met de bedrijven. Bij overeenstemming met de bedrijven wordt het voorstel verder uitgewerkt. Wij verwachten dat uiterlijk eerste kwartaal 2021 de uitvoering zal plaatsvinden. De raad zal via een RIB geïnformeerd worden over het verbeteren van de verkeerssituatie als duidelijk is welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het is nu nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn. Raadsinformatie-brief N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1536 10-7-2018 Leefbaar Ridderkerk 1536 Vragenuur - Illegale doorsteek centrum: Plaisier-Sport 2000 Vanaf Plaisier maken automobilisten/vrachtwagenchauffeurs de illegale draai de Lagendijk op v.v. In het najaar, als de fietshighway daar wordt aangelegd/verlengd, wordt opnieuw naar die situatie gekeken. Buurtpreventie Centrum-Oost wordt daarbij betrokken. 10-3-2020: Dit wordt meegenomen en afgedaan bij de herinrichting van deelgebied 1. N.v.t. N.v.t. 14-5-2020 28-5-2020
1538 10-7-2018 Partij van de Arbeid 1538 Rekenkamerrapport Decentralisatie van de zorg - Wmo-beleid De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie worden meegenomen bij de evaluatie van het Beleidsplan Wmo 2015-2018. Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk wordt bij de evaluatie betrokken. 6-4-2020: De uitkomsten van het rekenkamerrapport worden betrokken bij de evaluatie van het Wmo beleidsplan. De evaluatie vormt input voor het Integraal Beleid Sociaal Domein. Verwachte opleverdatum van het Integraal Beleid is december 2020. Raadsinformatie-brief P.M. N.v.t. N.v.t.
1580 20-9-2018 Partij van de Arbeid 1580 Vragenuur / Kijfhoek Na het overleg met de vier burgemeesters zal de portefeuillehouder kijken hoe de raad op de hoogte te houden over gebeurtenissen/ongevallen/ontwikkelingen rond Kijfhoek. 16-4-20: Tot op heden hebben zich geen ongevallen met enig risico voor Ridderkerk en haar inwoners voorgedaan. Wanneer een ongeval voordoet van enige importantie, zal de raad hierover geïnformeerd worden. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1600 18-10-2018 SGP 1600 Kunsttoepassing Koningsplein Bij het kunstwerk Desire Lines zal een uitleg worden geplaatst. 24-3-2020: Deze actie wordt opgenomen met de kunstenaar; de uitleg kan wellicht in het ontwerp meegenomen worden bij de uitvoering, geschat medio 2020. De onthulling is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Coronacrisis. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1654 8-11-2018 Partij van de Arbeid 1654 Algemene beschouwingen / burgerinitiatief Bij de evaluatie van de participatie-instrumenten zal ook het burgerinitiatief worden betrokken. 14-4-2020: In de Evaluatie Participatieinstrumenten zijn alleen de participatie-instrumenten meegenomen die door wijkregie worden ingezet. Het Burgerinitiatief is een participatie-instrument van de raad en moet nog worden geëvalueerd. Raadsinformatie-brief P.M. N.v.t. N.v.t.
1659 26-11-2018 Christen Unie 1659 Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk In het perspectief zal ook aandacht worden besteed aan (de mobiliteit van) ouderen die in het centrum komen. 10-3-2020: Conform planning. N.v.t. N.v.t. 2-4-2020 16-4-2020
1660 26-11-2018 Echt voor Ridderkerk 1660 Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk Het college zal de raad tussentijds informeren welke vorm van participatie is toegepast, hoe die is opgepakt en hoe deze is verlopen. 5-3-2020: Verloopt volgens planning N.v.t. N.v.t. 14-5-2020 28-5-2020
1842 31-1-2019 Burger op 1 CDA 1842 Integraal Kindcentrum In het traject wordt ook gekeken wat de werkdruk is en hoe deze zal veranderen bij de realisatie van een IKC. 29-1-2020: Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de Raadsvergadering van 28 mei 2020. N.v.t. N.v.t. 14-5-2020 28-5-2020
1843 31-1-2019 Partij van de Arbeid 1843 Integraal Kindcentrum In de visie/onderligger zal worden opgenomen wat de positionering van de Brede School is. De evaluatie van de Brede School wordt ook meegenomen. 29-1-2020 : Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de Raadsvergadering van 28 mei 2020. N.v.t. N.v.t. 14-5-2020 28-5-2020
1844 31-1-2019 Echt voor Ridderkerk 1844 Integraal Kindcentrum De raad wordt geïnformeerd of het participatietraject in overeenstemming zal zijn met de Participatienota Ridderkerk 'Participatie burgers en bestuur'. 29-1-2020: Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de Raadsvergadering van 28 mei 2020. N.v.t. N.v.t. 14-5-2020 28-5-2020
1845 31-1-2019 Partij van de Arbeid 1845 Integraal Kindcentrum Als er sprake is van labeling van kinderen zal dat in de visie/onderlegger worden vermeld, evenals hoe dit verloopt en hoe wij ermee omgaan. 29-1-2020: Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de Raadsvergadering van 28 mei 2020. N.v.t. N.v.t. 14-5-2020 28-5-2020
1846 31-1-2019 Echt voor Ridderkerk 1846 Integraal Kindcentrum In de visie zal worden opgenomen welke beleidsstukken met de visie worden vervangen. 29-1-2020: Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de Raadsvergadering van 28 mei 2020. N.v.t. N.v.t. 14-5-2020 28-5-2020
1859 21-2-2019 Partij van de Arbeid 1859 Vragenuur / Parkeerterrein Bolnes en IAP Wat er qua inrichting zou moeten gebeuren met het tweede deel van het parkeerterrein, wordt betrokken bij de actualisatie van het IAP. 8-4-2020: Het parkeerterrein gaat mee in de herontwikkeling van sportpark Bolnes, wat onderdeel is van het AIAP. Raadsinformatie-brief P.M. N.v.t. N.v.t.
1882 21-3-2019 Christen Unie Partij van de Arbeid 1882 Aandelen Eneco De raad ontvangt rond de zomervakantie een procesvoorstel hoe om te gaan met het vraagstuk toekomstige besteding opbrengst verkoop aandelen Eneco. 28-2-2020: 20 februari is een commissie bijeenkomst belegd waarin onder andere de technische informatie over de mogelijke wijze van besteden van eenmalige middelen. Dit wordt in relatie gebracht met de ruimte in de algemene reserve in relatie tot het verlies van dividend en de ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële positie. Het gesprek over de inhoudelijke besteding kan bij de Kadernota 2021 gevoerd worden. Het financiële plaatje is dan grotendeels in beeld waardoor een afgewogen discussie over inzet Eneco gelden, gemeentelijke opgaven en ambities en autonome ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. Raadsinformatie-brief N.v.t. 25-6-2020 7-7-2020
1949 13-6-2019 SGP 1949 Gietijzeren gasleidingen Als uit het risico-onderzoek van Stedin en de Veiligheidsregio blijkt dat in Ridderkerk met spoed gasleidingen moeten worden vervangen, zal de raad daarvan op de hoogte worden gesteld. 18-10-2019: Op dit moment is dit nog onderwerp van onderzoek door Stedin. Er zijn nu nog geen mededelingen over te doen. Zodra er meer duidelijkheid is, komen we hier op terug. Raadsinformatie-brief P.M. N.v.t. N.v.t.
1952 13-6-2019 Burger op 1 1952 Actualisatie Integraal Accommodatie Plan Het is mogelijk om nieuwbouw van CBS De Wingerd te vervroegen naar 2021. Dit is wel afhankelijk van de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan en is het van groot belang dat er vanuit de gebruikers op korte termijn een visie tot stand komt voor het gebruik van de ruimtes in het te bouwen MFC. Het college zal zich hiervoor inzetten om nieuwbouw in 2021 te realiseren met inachtneming van deze opmerkingen. 27-3-2020: Schoolbestuur PCPOBR heeft voor het huisvestingsprogramma 2021 een aanvraag voor vervangende nieuwbouw van De Wingerd inclusief ruimte voor kinderopvangorganisatie SKR en wijkactiviteitenvereniging Oost (WAVO) gedaan. OZHW heeft ook een aanvraag voor vervangende nieuwbouw van De Noord ingediend. Besluitvorming uiterlijk 31 december 2020 met de vaststelling van het huisvestingsprogramma 2021. N.v.t. N.v.t. 26-11-2020 10-12-2020
1982 11-7-2019 Diverse fracties 1982 Interpellatie gebeurtenissen zwembad De Fakkel Geprobeerd wordt, te beginnen in Zuid-Holland, afspraken te maken dat als een persoon in een zwembad geweerd wordt, deze informatie gedeeld kan worden met andere zwembaden. 16-04-2020: Wordt besproken in de eerst volgende Tasforce Zwembad met de nieuwe directeur. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1983 11-7-2019 Diverse fracties 1983 Interpellatie / gebeurtenissen zwembad De Fakkel Als de resultaten onderzoek pasjessysteem zwembad bekend zijn, wordt de raad geïnformeerd. 16-4-2020: Pasjessysteem is besteld en zou per 1 mei 20202 ingevoerd worden. Dit wordt door de Coronacrisis en de sluiting van het zwembad uitgesteld. De datum is nog niet bekend. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1984 11-7-2019 SGP 1984 Zienswijze ontwerp Actieplan geluid 2019-2023 Om inwoners bewust te maken zal in de media aandacht besteed worden dat geluid zo prominent afkomstig kan zijn van eigen gedrag. 10-1-2020: Het Actieplan geluid is definitief vastgesteld. Hierin komt de toezegging als maatregel terug. De uitvoering en het plaatsen van een artikel in de lokale krant zal plaatsvinden in 2020 in overleg met bestuursvoorlichter. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1985 16-7-2019 Christen Unie 1985 De suggestie van de ChristenUnie om meer wijk speeltuintjes om te vormen tot natuurlijke speeltuintjes wordt meegenomen. De suggestie van de ChristenUnie om meer wijk speeltuintjes om te vormen tot natuurlijke speeltuintjes wordt meegenomen. 31-3-2020: Het omvormen van wijkspeeltuintjes tot natuurlijke speeltuintjes wordt meegenomen in het te actualiseren speelbeleid. Naar verwachting zal dit in het najaar van 2020 geactualiseerd zijn. Afdoeningsbrief 16-10-2020 N.v.t. N.v.t.
2029 24-9-2019 Groenlinks 2029 Vragenuur - Stikstof-uitspraak Het uit te brengen advies commissie Remkes wordt door DCMR vertaald naar de gemeenten in de regio. Als daar duidelijkheid over is, wordt de raad geïnformeerd. 6-4-2020: In november 2019 is de raad met een RIB geïnformeerd. De commissie Remkes komt naar verwachting in mei/juni 2020 met nieuwe adviezen voor de langere termijn. Raadsinformatie-brief 3-7-2020 N.v.t. N.v.t.
2030 24-9-2019 Groenlinks 2030 Vragenuur Stikstof uitspraak Als meer informatie beschikbaar is over de provinciale inventarisatie en duiding, wordt de raad geïnformeerd. 6-4-2020: In november 2019 is de raad met een RIB geïnformeerd. Vanaf dinsdag 24 maart hebben de provincies het stikstofregistratiesysteem geopend voor het aanvragen van een natuurvergunning. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten. Ridderkerk kent (nog) geen projecten waar een claim nodig is op de vrijgekomen depositieruimte. De commissie Remkes komt naar verwachting in mei/juni 2020 met nieuwe adviezen voor de langere termijn. Raadsinformatie-brief 3-7-2020 N.v.t. N.v.t.
2031 24-9-2019 Christen Unie 2031 Rekenkamercommissie Ridderkerk rapport 'De Participatiewet in Ridderkerk' Bij de startnotitie zal inzicht worden gegeven welke instrumenten er zijn in het kader van de participatie. 14-4-2020: Het inzicht in de methoden of middelen zal in het beleidskader Integraal Beleid Sociaal Domein worden meegenomen. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2056 17-10-2019 N.v.t. 2056 Geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark De resultaten van de nadere onderzoeken zullen leiden tot een discussiestuk, dat behandeld zal worden in een commissievergadering vóór het zomerreces. Daarna komt het college met een raadsvoorstel dat behandeld kan worden in de eerste commissie- en raadsvergadering na het zomerreces. 14-4-2020: Er zijn eind 2019 bijeenkomsten georganiseerd voor zowel de bewoners/wijkoverleggen als voor raadsleden. Eind februari was een concept onderzoek klaar. Deze zou in maart en april worden gedeeld met de bewoners/wijkoverleggen en raadsleden. In verband met de Corona-maatregelen zijn de bewoners- en commissiebijeenkomst uitgesteld naar juni 2020. Voor de raad is er een commissiebijeenkomst op 16 juni 2020. In een commissie vergadering van 22 september 2020 wordt er een discussiestuk behandeld. Hierdoor verschuift ook de behandeling in de raad van het raadsvoorstel naar december 2020. Raadsvoorstel N.v.t. 26-11-2020 10-12-2020
2081 7-11-2019 N.v.t. 2081 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/huishoudschool Het college is voornemens op korte termijn de raad een voorstel te doen om de bouwkundige staat van de voormalige huishoudschool te upgraden. 5-3-2020: Het onderzoek naar casco wordt uitgevoerd te samen met het onderzoek naar de cultuurhistorische elementen. Besluitvorming hierover kan pas plaatsvinden als PS besloten heeft over de ruimtereservering voor het tramtracé. Raadsvoorstel N.v.t. 3-9-2020 17-9-2020
2083 7-11-2019 Diverse fracties 2083 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/vernieuwd programma milieu en duurzaamheid In 2020 wordt de raad een vernieuwd programma voorgelegd waarin naast milieu en duurzaamheid ook aandacht is voor energietransitie en circulaire economie. 10-4-2020: Het huidige Milieu- & Duurzaamheidsprogramma loopt eind 2020 af. Deze periode wordt afgesloten met een laatste evaluatie. Inmiddels is gestart met een nieuw programma. Hier komen de thema's Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire Economie in terug. Vanuit Milieu wordt wel input geleverd op dit stuk, maar Milieu zal geen apart thema meer zijn. De doelstellingen voor Milieu zijn ook al in de P&C-instrumenten verwerkt, de gestelde doelen in de Begroting en de verantwoording in de Jaarrekening etc. Omdat het vooral een opsomming is van wettelijke taken voor Geluid, Lucht, Bodem, Externe Veiligheid en Natuur- & Milieu Educatie heeft een programma geen toegevoegde waarde. De laatste 2 jaar is het programma ook al steeds meer in de P&C instrumenten opgenomen. Dus momenteel gebeurt het dubbel, P&C én jaarlijkse evaluatie programma. Na 2020 wordt dit alleen P&C. Bij de eindevaluatie van het Milieu- & Duurzaamheidsprogramma en bij de vaststelling van het nieuwe programma wordt dit meegenomen in de besluitvorming met het voorstel om deze toezegging daarmee af te doen. Raadsvoorstel N.v.t. P.M. P.M.
2084 7-11-2019 Leefbaar Ridderkerk 2084 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/publicatie overlast muizen en ratten In de Blauwkai zal informatie verschijnen hoe overlast van muizen en ratten beperkt kan worden. 16-4-2020: De publicatie heeft op 12 december 2019 in de Blauwkai gestaan. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2095 7-11-2019 Diverse fracties 2095 Begrotingsraad 2019/tramreservering en huishoudschool/Molensteeg-woningen Zodra de tramreservering is vervallen, wil het college overgaan tot aanwijzing van de voormalige huishoudschool als monumentaal pand. Een gelijke route geldt voor de twee woningen aan de Molensteeg. 5-3-2020: Na besluitvorming door PS over de ruimtereservering voor de tram zal de huishoudschool worden aangewezen als gemeentelijk monument. Raadsinformatie-brief 17-7-2020 N.v.t. N.v.t.
2096 21-11-2019 Diverse fracties 2096 Concept prestatieafspraken Wooncompas, gemeente, Progressie Als in de regio besluitvorming heeft plaatsgevonden n.a.v. de monitoring nakoming afspraken door gemeenten, zal de raad hiervan op de hoogte worden gesteld. 2-4-2020: De regionale monitor is op dit moment nog in ontwikkeling. Het voornemen is om deze te agenderen voor de eerstvolgende Regiotafel Wonen (vooralsnog) op 18 juni 2020. Raadsinformatie-brief 10-7-2020 N.v.t. N.v.t.
2097 21-11-2019 VVD 2097 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven Voor de raad zal inzichtelijk worden gemaakt welke kosten de gemeente voor het project gemaakt heeft. 5-3-2020: Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. Raadsinformatie-brief P.M. N.v.t. N.v.t.
2098 21-11-2019 VVD 2098 Subsidie Stichting Huys ten Donck haven uren faciliterende rol De geplande ambtelijke uren voor facilitering, 100 uur, zijn voor dit project, voor het jaar 2020. Als daarna verder in ambtelijke uren wordt gefaciliteerd, wordt de raad geïnformeerd. 5-3-2020: Als het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. Raadsinformatie-brief P.M. N.v.t. N.v.t.
2099 21-11-2019 VVD 2099 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven Als de ambtelijke uren (1200 en 350) worden overschreden, wordt de raad geïnformeerd. 5-3-2020: Als het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. Raadsinformatie-brief P.M. N.v.t. N.v.t.
2105 12-12-2019 SGP 2105 Huisvesting arbeidsmigranten in Ridderkerk Als de uitkomst van het onderzoek, van Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard, naar het aantal arbeidsmigranten in de drie gemeenten en de locatie van vestiging, bekend is, komt het college hierop terug. 7-4-2020: Het onderzoek wordt in het 2e kwartaal 2020 afgerond. Raadsinformatie-brief 10-7-2020 N.v.t. N.v.t.
2106 12-12-2019 Partij van de Arbeid 2106 Kwijtscheldingsregelingen Arnhem en Amsterdam Voor de raad worden met een raadsinformatiebrief inzichtelijk gemaakt de kwijtscheldingsregelingen van Arnhem en Amsterdam en wordt meegedeeld hoe zo'n regeling in Ridderkerk zou 'landen'. 7-4-2020: Er is onderzoek gedaan naar de opzet van de pilot in andere gemeenten en wat dit kan betekenen voor gemeente Ridderkerk. Raadsinformatie-brief 17-7-2020 N.v.t. N.v.t.
2108 12-12-2019 Diverse fracties 2108 Overleg geluidsscherm West Het college gaat in overleg met de bewoners Seringenplantsoen, het wijkoverleg West en de Werkgroep Lucht en Geluid over een goede inrichting van de plek. Daarbij zal aandacht zijn voor het groen, de verlichting, de sociale veiligheid en de vorm en aard van het scherm. 14-4-2020: Inmiddels zijn de gesprekken met Rijkswaterstaat (RWS) opgestart. RWS stelt nu een intern advies op voor het scherm. Tegelijkertijd nemen wij contact op met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over de huur/gebruik van de gronden. Eind 2e kwartaal volgt een RIB richting de raad en informeren wij de bewonersgroep Seringenplantsoen en het wijkoverleg. Inrichting van de locatie (groen etc.) is op zijn vroegst medio 2021 aan de orde. Eind 2021 wordt de realisatie van het scherm verwacht. Raadsinformatie-brief vr. 26 juni 2020 N.v.t. N.v.t.
2182 13-2-2020 SGP 2182 - Messen in bezit jongeren De burgemeester zal in contacten te berde brengen een inzamelingsactie van messen op scholen. 16-4-20: De beantwoording van deze toezegging wordt meegenomen in de RIB omtrent de maatregelen omtrent messenbezit onder jongeren N.v.t. 1-5-2020 N.v.t. N.v.t.
2183 13-2-2020 Christen Unie 2183 - Messen in bezit jongeren acties De raad wordt in een later stadium geïnformeerd over de diverse maatregelen/acties die t.a.v. deze problematiek zijn ondernomen. Raadsinformatie-brief 1-5-2020 N.v.t. N.v.t.
Openstaande raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan:
844 20-4-2017 Leefbaar Ridderkerk 844 Integraal Jeugdkader Ridderkerk Onderzocht wordt of het wenselijk is het schoolmaatschappelijkwerk van de gebiedsteams terug te brengen bij de scholen en dan met name de middelbare scholen. 6-1-2020: De raad heeft in zijn vergadering van 12 december 2019 besloten voor 2020 budget beschikbaar te stellen voor de extra inzet van wijkteamprofessionals op school. De raadstoezegging kan hiermee als afgedaan beschouwd worden. Raadsvoorstel N.v.t. 28-11-2019 12-12-2019
1203 20-4-2017 Partij van de Arbeid 1203 Vragenuur / huisvesting statushouders Als de locatie Windmolen ontwikkeld wordt, zal de Stichting Buurtbelang Drievliet daarbij worden betrokken. De locatie wordt 'meegenomen' in de Ontwikkelingsvisie. 16-04-20: Zie RIB 14-02-20 participatietraject - verkoopovereenkomst Windmolen 110. Raadsinformatie-brief 14-2-2020 N.v.t. N.v.t.
1655 22-11-2018 CDA 1655 Sociale kaart: Wie Wat Waar Ridderkerk Het college hoopt de gemeentelijke Sociale kaart voor inwoners in april 2020 op te leveren. 28-4-2020: De sociale kaart is op 24 april 2020 live gegaan. Raadsinformatie-brief 30-8-2019 N.v.t. N.v.t.
1953 13-6-2019 Partij van de Arbeid 1953 Inpassing Gemini college op Sportpark Ridderkerk De gedane suggestie het kunstgrasveld RVVH van het hoofdveld te verplaatsen naar veld 3 wordt onderzocht en als dat goedkoper en duurzamer is, zal het zeker niet worden nagelaten. 3-4-2020: Navraag bij deskundigen op dit gebied geeft aan dat hergebruik van kunstgras tot en met 4 jaar technisch en financieel rendabel is. Het kunstgras van RVVH dateert uit 2012. Het kunstgras zal niet verplaatst gaan worden. Deze actie kan daarom beschouwd worden als afgedaan. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1955 13-6-2019 Diverse fracties 1955 Financiering nieuw doelgroepenvervoer De uitvoering van het nieuwe contract zal binnen1 jaar worden geëvalueerd en de raad wordt met een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van de resultaten. Als binnen dat jaar alles fout loopt, wordt de raad eerder geïnformeerd . Bij het meedelen van de resultaten evaluatie wordt de raad ook geïnformeerd hoe de kwaliteit van het doelgroepenvervoer is toegenomen en hoe de gemeente de naleving van het contract heeft gecontroleerd. 31-3-2020: In april is een RIB verstuurd met informatie over de evaluatie. Raadsinformatie-brief 3-4-2020 N.v.t. N.v.t.
1987 16-7-2019 Partij van de Arbeid 1987 Kaderbrief begroting 2020 De suggestie de speeltuin bij de Bellamystraat te voorzien van een lamp wordt meegenomen. 09-4-2020: In de RIB d.d. 6 maart 2020 wordt vermeld dat deze toezegging is afgedaan, daarom zal de raad in de commissievergadering 14 mei dit bespreken. Raadsinformatie-brief 6-3-2020 14-5-2020 N.v.t.
2080 7-11-2019 Diverse fracties 2080 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/evaluatie milieu- en duurzaamheidsprogramma Begin 2020 ontvangt de raad de evaluatie Milieu- en duurzaamheidsprogramma 09-04-2020 Bij raadsinformatiebrief van 7 februari 2020 heeft de raad de evaluatie ontvangen. Raadsinformatie-brief 7-2-2020 N.v.t. N.v.t.
2085 7-11-2019 Leefbaar Ridderkerk 2085 Begrotingsraad 2019/AED's De gemeente zal inventariseren waar AED's hangen en dit bekendmaken in de Blauwkai. Nagegaan wordt of een blijvend actueel overzicht op de gemeentelijke website geplaatst kan worden. 8-4-2020: Deze toezegging kan beschouwd worden als afgedaan door het verzenden van de raadsinformatiebrief van 20 maart 2020. Raadsinformatie-brief 20-3-2020 N.v.t. N.v.t.
2086 7-11-2019 Diverse fracties 2086 Begrotingsraad 2019/geluidswal Oosterpark Bij de raadsfracties zal actief worden opgehaald welke innovatieve ideeën/suggesties zij hebben ten aanzien van een (geluids-)wal in het Oosterpark. 26-11-2019: Door het organiseren van een bijeenkomst geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark, waarin ideeën over mogelijke maatregelen aangedragen kunnen worden wordt er voldaan aan de toezegging dat de fracties gelegenheid zal worden gegeven om met alternatieven te komen. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2181 13-2-2020 SGP 2181 - Loden waterleidingen In het antwoord op de artikel 40 vragen van de SGP over dit onderwerp, zal, n.a.v. lokaal onderzoek, uitsluitsel gegeven worden over eventuele aanwezigheid van loden leidingen in de gemeente. 27-3-2020: De vragen zijn beantwoord bij brief van 6 maart 2020. Antwoordbrief 6-3-2020 N.v.t. N.v.t.