Budgettaire wijzigingen

Budgettaire wijzigingen

- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten
Programma 's
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
0.1 Bestuur
Als gevolg van indexatie, aanvullende regelgeving en hogere controle-eisen wordt het honorarium dat de accountant vraagt verhoogd. Voor de controle op de jaarrekening 2019 wordt het honorarium incidenteel verhoogd met € 19.500. Voor de controle op de jaarrekening 2020 wordt het honorarium incidenteel verhoogd met € 35.400, de verwerking vindt plaats in de begroting 2021. De (structurele) financiële consequenties na 2021 zullen pas duidelijk zijn na de Europese aanbesteding. L -45.800 -19.500 -35.400 0 0
BAR-bijdrage
Implementatiebudget Koepelvrijstelling 2021
De GR BAR verricht diensten aan de gemeenten en is daardoor btw-plichtig. Door het toepassen van de koepelvrijstelling wordt voorkomen dat de GR BAR (de koepel) btw in rekening moet brengen over de in de dienstverlening begrepen overheidsactiviteiten. Eerder was de koepelvrijstelling van toepassing voor de periode 2014 - 2017 maar per 1 januari 2018 besloot het Ministerie van Financiën naar aanleiding van arresten van het Europese Hof de vrijstelling te beëindigen voor samenwerkingsverbanden zoals onze GR BAR. Het dagelijks bestuur heeft besloten er prioriteit aan te geven dat de GR BAR vanaf 2021 weer in aanmerking komt voor de koepelvrijstelling. Het brengt een stevige administratieve last met zich mee om onder de thans geldende regelgeving in aanmerking te komen voor de koepelvrijstelling. De BAR-administratie moet ingrijpend aangepast worden omdat er zuiver geadministreerd dient te worden. Dat wil zeggen: de administratie van de koepel met daarnaast strikt gescheiden alle inkomsten en uitgaven voor de andere taken / activiteiten voor alle andere externe partijen. Ook moeten contracten worden aangepast en bestuurlijke besluiten worden genomen. Hier is een forse interne en externe inzet voor nodig. Om dit goed en tijdig te kunnen realiseren is een implementatiebudget van € 100.000 nodig voor het inschakelen van specifieke fiscale en extra administratieve expertise. Het aandeel voor Ridderkerk hierin bedraagt € 40.700. Als de koepelvrijstelling weer kan worden toegepast betekent dit een jaarlijks btw-voordeel van tussen de € 120.000 en € 200.000 voor Ridderkerk, als dit dus zeer nauwgezet wordt geïmplementeerd en er wordt voldaan aan de vereiste administratieve inrichting. L -30.709.600 -40.700
Periodieken
Stijging salarislasten als gevolg van de toekenning van periodieken aan de medewerkers. L -30.709.600 -104.600 -104.600 -104.600 -104.600
Verbeterplan team belastingen
In 2020 wordt een interim teamleider ingehuurd om het team Belastingen naar een hoger niveau te krijgen. Dit betreft zowel de kwaliteit van het team maar ook de processen en de verdere digitale dienstverlening naar onze inwoners. Hiervoor zal budget worden overgeheveld naar de GR BAR-organisatie. L -30.709.600 -140.000 -24.000 -24.000 -24.000
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ingegaan. Hiertoe zijn op 10 december 2019 het ‘Actieplan BAR-organisatie, Verantwoordelijkheden van gemeenten voor mensen met verward gedrag’ en de ‘procesbeschrijvingen Wet verplichte ggz’ door het college vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een RIB d.d.13-12-2019. De hierin genoemde personeelskosten en de incidentele deskundigheidsbevordering worden vanuit de BAR-organisatie uitgevoerd. L -30.709.600 -51.300 -50.000 -50.000 -50.000
Herijking Bibob-beleid
Het College heeft op 4 mei 2020 besloten om het Bibob-beleid te herijken. Hiermee is het beleid verbreed met alle toepassingsgebieden van de Wet Bibob. Dit brengt structurele kosten met zich mee. Om de teams te ondersteunen in het uitvoeren van de werkzaamheden wordt een Kenniscentrum Bibob opgericht. Hiervoor is uitbreiding nodig van 1 fte (€ 60.000). Deze kosten worden naar de afgesproken verhouding gedragen, samen met de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht. Voor Ridderkerk betekent dit een structurele kostenpost van € 24.000. L -30.709.600 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
Diverse kleine mutaties. L/B -37.500 -37.500 -37.500 -37.500
Totaal programma 1 -417.600 -275.500 -240.100 -240.100
Programma 2 Veiligheid
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
8.3 Wonen en bouwen
Inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
Hoewel de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) is uitgesteld, brengt het een groot aantal aanpassingen met zich mee. Een aantal van deze aanpassingen zijn juridisch of bedrijfsmatig noodzakelijk. Andere aanpassingen zijn niet noodzakelijk maar wel aan te bevelen. Door middel van het project invoering Wet kwaliteitsborging coördineren we de transformatieopgave en nemen we de regie bij noodzakelijke en risicovolle onderdelen voor de inwerkingtreding van de wet. Het bedrag wordt gebruikt voor o.a. de inzet van personeel, externe onderzoeken en legeskorting/subsidie bij proefprojecten en zal in het projectplan verder worden uitgewerkt. L -26.500
Diverse kleine mutaties. L/B
Totaal programma 2 -26.500 0 0 0
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
2.1 Verkeer en vervoer
Openbare verlichting
De energiekosten nemen met € 15.300 toe. De reden hiervan is een toename van 100 stuks lichtmasten en stijging van de energiebelasting met 13%. Eenmalig is een bedrag van € 12.000 nodig voor het aanleggen van verlichting langs het voetpad Da Costalaan. De raad is geïnformeerd d.m.v. RIB d.d. 6-3-2020. L -117.300 -27.300 -15.300 -15.300 -15.300
Totaal programma 3 -27.300 -15.300 -15.300 -15.300
Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
In 2020 dienen er technische aanpassingen verricht te worden aan het pand Platanenstraat 6. Dit vanwege tijdelijke huisvesting van de Driemaster. De verwachting is dat deze tijdelijke huisvesting minimaal 2 schooljaren zal duren om nieuwbouw te kunnen creëren op de huidige locatie van de Driemaster. L -39.000 -50.000
Totaal programma 4 -50.000 0 0 0
Programma 5 Onderwijs
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
4.1 Openbaar basisonderwijs
Openbaar basisonderwijs excl. huisvesting
Dekking kosten nieuwe zwemregeling voor het behalen van zwemdiploma A. Dit is voor inwoners met een laag inkomen (110% van de bijstandsnorm) en wordt via de Ridderkerkpas georganiseerd vanaf 1 januari 2021 (Zie ook programma 7). L -58.000 58.000 58.000 58.000 58.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Leerlingenvervoer
In 2020 zijn er een tweetal ontwikkelingen, waardoor de kosten voor het leerlingen- en jeugdvervoer worden bijgesteld. Ten eerste is de berekening voor de rittijd vermeerderd met 2 of 4 minuten instaptijd en ten tweede zijn de kosten verhoogd met de NEA-index. L -642.700 -226.900
Totaal programma 5 -168.900 58.000 58.000 58.000
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
5.1 Sportbeleid en activering
Ophogen percentage Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022
In de decembercirculaire 2019 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is extra geld toegekend vanuit De Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit bedrag is € 53.800 hoger dan we tot nu toe ontvingen (decembercirculaire 2018). Het extra geld is bestemd voor extra uren voor VET GEZOND en verenigingsondersteuning. Beiden zijn meegenomen in de opdracht aan Facet. L -795.900 -53.800 -53.800 -53.800 -53.800
5.6 Media
Inhuizing Bibliotheek
2020 De bibliotheek verhuist per 1 oktober 2020 naar het gemeentehuis. Door de verhuizing zullen de huurkosten over 2020 lager uitvallen dan afgelopen jaren en is er budget over. Van deze lager uitgevallen huurkosten, zullen de project- en advieskosten bekostigd worden, middels een eenmalige overheveling van een bedrag van € 60.000 naar het gemeentehuis (o.a. inzet architect, zie programma 1 gemeentehuis). L -1.371.500 60.000
2021 en verder Afname huisvestingssubsidie Jorisplein Aangegeven is dat de financiële gevolgen van de verhuizing meegenomen worden in de 1e Turap. Dit gaat om de aanpassing van de huur. Deze is lager dan de huidige huur aan het St. Jorisplein. In het collegebesluit is de verlaging berekend op € 241.000. Deze berekening is onder voorbehoud gemaakt van enkele kosten (zoals automatisering, beveiliging en onkosten, die momenteel nog niet bekend zijn). Per 2021 kan het budget in ieder geval structureel verlaagd worden met dit bedrag. Blijkt dat de kosten nog verder zullen dalen, dan wordt dit op een later moment gecorrigeerd. 241.000 241.000 241.000
Diverse kleine mutaties. L/B -24.900 -9.900 -9.900 -9.900
Totaal programma 6 -18.700 177.300 177.300 177.300
Programma 7 Sociaal Domein
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Wmo uitvoering
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ingegaan. Hiertoe zijn op 21 december 2019 het ‘Actieplan BAR-organisatie, Verantwoordelijkheden van gemeenten voor mensen met verward gedrag’ en de ‘procesbeschrijvingen Wet verplichte ggz’ door het college vastgesteld. Voor de hierin genoemde kosten voor aanpassing van het automatiseringssysteem Khonraad wordt het budget WMO uitvoeringskosten bijgeraamd. De raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een RIB d.d.13-12-2019. L -28.300 -28.900 -23.800 -23.800 -23.800
6.2 Wijkteams
In 2017 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd&Opvoedhulp, Jeugd-GGz, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGz, plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden verrekend met de cao-ontwikkelingen. De overeenkomst is gesloten voor een periode van 3 jaar, met optie tot 2 keer een jaar verlengen. Zowel in 2019 als in 2020 zijn de kosten per fte gestegen vanwege de cao-stijgingen. Het budget is ontoereikend om de inzet te kunnen bekostigen. L -2.323.700 -90.000 -90.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Voorzieningern Wmo/gehandicapten
De uitgaven voor vervoersvoorziening en rolstoelvoorziening zijn de laatste drie jaar redelijk stabiel. Met deze wijziging stellen we voor de begroting gelijk te stellen aan de uitgaven van 2019. De uitgaven voor woningaanpassingen zijn voor 2020 niet te voorspellen. In verband met de corona-uitbraak is het indiceren van deze voorzieningen uitgesteld. Bij de tweede tussenrapportage volgt een nauwkeurigere analyse en mogelijk een voorstel voor een verdere (structurele) aanpassing van de begroting 2020. L -317.300 -38.000
6.3 Inkomensregelingen
Minimabeleid
In verband met de uitvoering van het collegeprogramma komt er een nieuwe zwemregeling voor het behalen van zwemdiploma A. Dit is voor inwoners met een laag inkomen (110% van de bijstandsnorm) en wordt via de Ridderkerkpas georganiseerd vanaf 1 januari 2021.(Zie ook programma 5) L -720.800 -58.000 -58.000 -58.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Huishoudelijke verzorging ZIN
De uitgave voor Wmo Huishoudelijke hulp neemt sinds 2015 gestaag toe. Van € 2.850.000 in 2015 naar € 4.050.000 in 2019. Verwacht wordt dat de uitgave voor Wmo Huishoudelijke hulp in 2020 verder zal toenemen. In de komende periode wordt er een analyse uitgevoerd naar de ontwikkeling van o.a. de aantallen en de verzilveringsgraad in het jaar 2019. Structureel wordt € 277.000 bijgeraamd. De raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een RIB d.d. 20-12-2019. L -545.500 -277.000 -277.000 -277.000 -277.000
Wmo collectief vervoer
In 2020 zijn de kosten voor het Wmo-vervoer verhoogd met de NEA-index. Deze NEA-index is voor 2020 op 6,7% vastgesteld. Als gevolg van de NEA-index stijgen de kosten voor het WMO vervoer met € 50.000. Hierbij wordt al rekening houden met beheersmaatregelen die de Regiecentrale vanaf 1 september 2020 zal toepassen in de aanmeldtijd en stiptheid. De raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een RIB d.d. 3-4-2020. In de 2de Turap 2020 zal gekeken worden naar de gevolgen van de coronacrisis wat betreft het aantal uitgevoerde ritten in 2020. L -1.022.000 -50.000
WMO Begeleiding en overige in natura
De uitgaven voor Wmo begeleiding nemen sinds 2015 gestaag toe. Van ca. € 1.111.000 in 2015 naar € 3.080.000 in 2019. Verwacht wordt dat de uitgaven voor Wmo begeleiding in 2020 verder zullen toenemen. In de komende periode wordt er een analyse uitgevoerd naar de ontwikkeling van o.a. de aantallen en de verzilveringsgraad in het jaar 2019. Vooralsnog stellen wij voor bij te ramen tot het uitgavenniveau van 2019, met dien verstande dat we hierop 25% van de toename in 2019 t.o.v. 2018 in mindering brengen, als gevolg van de gevolgen van het coronavirus. Dit resulteert in een bijraming met € 358.200 tot € 2.925.000. L -2.504.700 -358.200 -358.200 -358.200 -358.200
Totaal programma 7 -842.100 -807.000 -717.000 -717.000
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
7.3 Afval
Inzameling huishoudelijk afval
In verband met oorzaken buiten de directe invloedsfeer van de NV BAR-Afvalbeheer heeft de NV te maken met extra kosten. Statutair is bepaald dat de NV geen reserves mag aanhouden en dat onvoorziene zaken ten laste komen van de deelnemende gemeenten. L -2.928.900 -105.100 -95.000 -52.600 -52.600
Afvalstoffenheffing B 5.800.000 95.000 52.600 52.600
Diverse kleine mutaties. L/B -14.700 -14.700 -14.700 -14.700
Totaal programma 8 -119.800 -14.700 -14.700 -14.700
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
5.2 Sportaccommodaties
Zwembaden
Binnensport
Groene sportvelden en terreinen
De nieuwe exploitatant, zijnde Sportservice Ridderkerk heeft een nieuwe begroting opgesteld waarmee wel voldaan wordt aan conditiescore 3 (schoon, heel en veilig). Deze begroting omvat € 2 miljoen per jaar. Een structurele bijraming van € 275.000 is nodig. Dit sluit beter aan bij de werkelijke situatie. L -1.726.100 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000
Diverse kleine mutaties. L/B -34.000 -9.000 -9.000 -9.000
Totaal programma 9 -309.000 -284.000 -284.000 -284.000
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
0.5 Treasury
Dividend Eneco
Van het nettoresultaat van Eneco over 2019 is 86% zijnde € 68 miljoen beschikbaar gesteld als dividend. Dit betekent een uitkering van afgerond € 13,68 per aandeel of wel € 769.400 (vergelijkbaar met vorig jaar). Voor Ridderkerk betekent dit een meeropbrengst t.o.v. de begrotingsraming in 2020 van afgerond € 69.400. Wegens de verkoop van de aandelen gaat het hier om de allerlaatste dividenduitkering. B 1.080.000 69.400
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De mutaties uit de decembercirculaire 2019 zijn gekoppeld aan de Najaarsnota van het Rijk. Vanaf 2020 is meerjarig sprake van licht oplopende voordelen, een plus van € 97.000 in 2020 oplopend naar een plus van € 153.000 in 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door hoeveelheidsverschillen in diverse maatstaven en een hogere uitkering voor combinatiefuncties/ buurtsportcoaches. Voor nadere informatie zie de verzonden Raadsinformatiebrief decembercirculaire gemeentefonds 2019 van 24 januari 2020. B 66.231.600 97.000 93.000 140.000 153.000
Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten 166.400 93.000 140.000 153.000
Saldo van de niet budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s -1.813.500 -1.068.200 -895.800 -882.800