Structurele gevolgen jaarrekening 2019

Structurele gevolgen jaarrekening 2019

- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten
PROGRAMMA'S
Programma 7 Sociaal Domein
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
6.3 Inkomensregelingen
Minimabeleid
Op het onderdeel ‘maaltijdvergoeding’ is er teveel begroot en kan € 25.700 structureel worden afgeraamd tot het werkelijk gebruik. L -37.400 25.700 25.700 25.700 25.700
Totaal programma 7 25.700 25.700 25.700 25.700
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
4.2 Onderwijshuisvesting
Huisvestingskosten Bijzonder Basisonderwijs
De post belastingen is niet correct begroot. Deze werkelijke kosten zijn structureel een heel stuk hoger (nadeel circa € 40.000). De gemeente vergoedt op deze post de kosten die de schoolbesturen hebben qua OZB en rioolheffing. L -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
8.3 Wonen en bouwen
Beheer startersleningen
Via het SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) zijn er geldleningen aan Starters op de woningmarkt verstrekt. Door de aflossingen van de afgelopen jaren is de hoogte van het bedrag wat aan leningen is uitgezet gedaald. Daardoor dalen de door de deelnemers opgebrachte rentevergoedingen.Voor de jaren 2020 t/m 2022 wordt er t.o.v. de begroting 2020 eenzelfde effect verwacht. Voor de volgende jaren is het onzeker of deze trend zich zal doorzetten. B 78.000 -27.700 -27.700 -27.700
Diverse kleine mutaties. 13.800 13.800 13.800 13.800
Totaal programma 9 -53.900 -53.900 -53.900 -26.200
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Toelichting L/B Begroting tot 1eTR20 2020 2021 2022 2023
0.4 Overhead
Juridische zaken
Met name op het terrein van de Ruimtelijke Ordening is er sprake van aanzienlijk minder juridische procedures en adviezen dan in eerdere jaren. Hiervoor is geen specifiek intrinsieke oorzaak aan te wijzen. Structureel ontstaat er een voordeel van € 65.000 in de begroting. L -138.100 65.000 65.000 65.000 65.000
Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten 65.000 65.000 65.000 65.000
Saldo van de structurele gevolgen rekening 2019 36.800 36.800 36.800 64.500