9. Verloop algemene reserve

9. Verloop algemene reserve

Onderstaand overzicht geeft een beeld van het verwachte verloop van de algemene reserve. Hiervoor hebben we op hoofdlijnen ook gekeken naar de nut en noodzaak van de andere (bestemmings-)reserves. De nota Reserves en voorzieningen wordt geactualiseerd in het 4e kwartaal 2020.
Als uitgangspunt hebben we het saldo gehanteerd van de algemene reserve per 31 december 2019 uit de jaarrekening 2019, aangevuld met de al geraamde meerjarige mutaties uit de begroting 2020-2023. Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn van de resultaatbestemming van de jaarrekening, vooral de doorgeschoven prestaties hebben effect op de algemene reserve, en de 1e tussenrapportage 2020.
De begroting kent een structureel tekort, onder ander door de reserve in te zetten voor dekking van kapitaallasten kan dit incidentele geld structureel verlichting geven in de begroting. In deze Kadernota is een structurele dekking van kapitaallasten opgenomen van € 1 miljoen per jaar. Hiervoor is een kapitaallastenreserve nodig van ongeveer € 22,5 miljoen tot € 25 miljoen. Deze kapitaallasten reserve kan worden gevormd ten laste van de algemene reserve.

Omschrijving Bedrag Saldo Jaar van besteding
Saldo Algemene reserve per Jaarrekening 2019 29.780.000 31-12-2019
geraamde mutaties cf begroting 2020-2023 -856.900 2020
geraamde mutaties cf begroting 2020-2023 -339.000 2021-2023
Resultaatbestemming jaarrekening 2019* 1.064.200
1e Tussenrapportage 2020 -3.881.200
25.767.100
Verkoopwinst Eneco 46.053.700
46.053.700
Beschikbaar in Algemene reserve 71.820.800
Inzet reserves
Opstellen Dijkenvisie -10.000 2021
Opstellen Kerkenvisie -10.000 2020
Klimaatadaptatie- onderzoek verbindingen watergangen -25.000 2020
Tiny forests -37.500 2021
Business case gemeente app. -20.000 2020
Opstellen parkeernormen -15.000 2020
Aanpassing vlaktakssytematiek GRJR -1.200.000 2020/2021
BAR-bijdrage SPP -336.000 2021/2022
Gefaseerde afbouw dividend inkomsten Eneco 8 jaar -2.450.000 2021-2027
Baggeren haven -950.000
Uitvoeren Groenvisie in 5 jaar -1.350.000 2020-2025
Ontwikkelperspectief Centrum incidentele kosten -160.000 2020
Mobiliteitsplan incidentele lasten -140.000 2021/2022
Transformatie Centrum Oost en ontwikkelen PC Hooftstraat -150.000 2021/2022
Vorming van een kapitaallasten reserve -22.500.000
Storting in reserve Klimaatgelden (t.b.v. opstellen wijkplannen in de periode 2021-2024) -4.000.000 2021/2024
-33.353.500
TOTAAL ALGEMENE RESERVES 38.467.300
* Jaarrekening 2019, stand per 4 mei 2020. Accountantscontrole vindt plaats.