2. Inleiding

2. Inleiding

Een vitale, gezonde en toekomstbestendige Ridderkerkse samenleving. Tegen de achtergrond van dit doel bieden wij u deze Kadernota aan. Deze Kadernota geeft kaders mee voor het opstellen van de ontwerp begroting 2021, waarin het bovenstaande doel een financiële vertaling krijgt. In de Kadernota hebben we aangegeven waar financiële en beleidsmatige keuzes gemaakt moeten worden voor het behoud van een gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.


Inkomsten
De gemeente Ridderkerk staat er financieel goed voor. De algemene reserve is met een saldo van bijna 30 miljoen robuust. De verkoop van de aandelen van Eneco zorgt voor incidentele inkomsten. De algemene reserve is daarmee gegroeid naar zo’n 72 miljoen euro. In vergelijk met andere gemeenten is sprake van duidelijke, positieve financiële kengetallen.


We zien tegelijkertijd structurele inkomsten wegvallen of afnemen. Voorbeelden hiervan zijn het dividend van de aandelen Eneco en Stedin. Verder dienen grote opgaven en tegenvallers zich in rap tempo aan. Inkomsten afkomstig van het Rijk blijken onvoorspelbaar. Als gevolg van de geldende methodiek hebben we bij achterblijvende Rijksuitgaven minder financiële middelen tot onze beschikking. Tegen deze methodiek hebben wij in de achterliggende maanden stelling genomen. Dit heeft bij het Rijk nog niet geleid tot maatregelen die de inkomstenschommelingen voor gemeenten gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen voorkomen of dempen.


Grondexploitaties
De grondverkopen in onder andere Cornelisland en Het Zand hebben de afgelopen vier jaar negatieve exploitatiesaldi van de recente jaarrekeningen doen veranderen in een positief saldo van zo’n 16 miljoen euro. Deze jaarsaldi kregen een specifieke herbestemming, waardoor de algemene reserve hierdoor niet is gegroeid. Binnenkort sluiten de laatste grondexploitaties zodat daaruit geen forse incidentele baten meer beschikbaar komen. Nieuwe grondexploitaties zijn momenteel nog niet voorzien.


Uitgaven
We hebben te maken met forse tekorten op de budgetten voor Jeugdzorg en Wmo. Ze zijn deels het gevolg van autonome vraagontwikkeling, maar ook omdat het Rijk eenzijdige uitgangspunten heeft doorgevoerd, zoals het abonnementstarief bij de Wmo. Bij bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp of het doelgroepenvervoer is de financiële impact zeer merkbaar. Daarnaast zijn er ook tegenvallers ten aanzien van de aanbestedingen buitenruimte en vallen de investeringen hoger uit gezien de economische ontwikkelingen.


Oog en hart hebben voor kwetsbare Ridderkerkers blijft een belangrijk uitgangspunt. Om degenen die zorg het meest nodig hebben te kunnen blijven helpen (op het gebied van jeugdzorg, Wmo, welzijn, participatie en onderwijs) staan we voor belangrijke (beleids)keuzes. Deze worden opgenomen in het Integraal Beleid Sociaal Domein.


De gezondheid en ontwikkeling van onze Ridderkerkse kinderen en volwassenen vragen om uitgaven rondom onderwijs- en sporthuisvesting.

Grote opgaven liggen voor om onze gemeente bereikbaar te houden en de verkeersveiligheid naar een hoger plan te tillen. Het werken aan duurzaamheid in brede zin gaat met forse uitgaven gepaard. Dat geldt ook voor de warmtetransitie, die door het terugdraaien van de aardgaswinning en het klimaat- en energieakkoord in een stroomversnelling is gekomen.

Samenvattend is er sprake van:

  • grote opgaven en forse ambities;
  • een forse reservepositie;
  • de ervaring van flinke financiële tegenvallers wat betreft inkomsten en uitgaven in de achterliggende maanden;
  • als gevolg hiervan is een negatieve verhouding op structurele inkomsten en uitgaven aan de orde.