1. Voorwoord/Leeswijzer

1. Voorwoord/Leeswijzer

De komende jaren zullen in het teken staan van forse investeringen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit belangrijk is voor de toekomst van Ridderkerk en haar inwoners en ondernemers. Jong en ouder. We investeren fors in scholen en sporthuisvesting. De buitenruimte krijgt een stevige groene impuls. Ook worden de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Ridderkerk flink ondersteund. Geluidsklachten worden serieus genomen en voorzien van een concrete aanpak. Voor de energietransitie wordt een aanzienlijke voorziening gecreëerd. Tegelijk blijft Ridderkerk een gemeente met oog voor de kwetsbare inwoners. Dit alles is begrepen in de voorliggende kadernota.


Ridderkerk verkeert in een bijzondere financiële situatie: een zeer aanzienlijke reservepositie en prima financiële kengetallen. Maar intussen is het meerjarenperspectief niet langer structureel sluitend. Het zijn als het ware tegenovergestelde grootheden. Hierbij stonden we bij de commissiebijeenkomst van 20 februari 2020 uitvoerig stil, waarbij ook in bredere zin ‘financiële techniek’ met u is gedeeld. Dat is een waardevolle investering bij de behandeling van de kadernota.


Aan deze 'Kadernota Begroting 2021' is het achterliggende ruim half jaar hard gewerkt. Onze gehele organisatie heeft waardevolle bijdragen geleverd om een integraal financieel perspectief te kunnen presenteren. Daartoe zijn financiële tegenvallers in kaart gebracht en zijn alle ambities uit het collegeprogramma van een financiële vertaling voorzien. Ook zijn inhoudelijke afwegingen geconcretiseerd om bijvoorbeeld budgetten af te bouwen of juist te intensiveren.

De kadernota is als volgt ingedeeld:

  • hoofdstuk 2 schetst inleidend de grote lijnen van inkomsten en uitgaven;
  • hoofdstuk 3 gaat in op de gekozen aanpak en het financiële perspectief;
  • hoofdstuk 4 gaat in op de koppeling van de ontwikkelingen aan onze ambities;
  • hoofdstuk 5 hier wordt het collegeprogramma financieel vertaald waar dat nog niet had plaatsgevonden;
  • hoofdstuk 6 benoemt de uitwerking van autonome ontwikkelingen en de financiële consequenties daarvan;
  • hoofdstuk 7 gaat in op de beoogde strategische investeringsagenda;
  • hoofdstuk 8 geeft inzicht in de dekkingsvoorstellen;
  • hoofdstuk 9 schetst het voorziene verloop van de algemene reserve;
  • hoofdstuk 10 verwoordt de gehanteerde financieel technische uitgangspunten.

Deze kadernota sluit niet structureel. Zowel de behandeling van de Kadernota door uw gemeenteraad, als de komende periode gaat daaraan een belangrijke aanvullende bijdrage leveren. Wij richten ons erop de komende maanden de laatste twee jaren van de meerjarenbegroting (2023 en 2024) structureel sluitend aan u voor te kunnen leggen. Wij kijken daarbij ook naar efficiency in de bedrijfsvoering en optimalisatie van het maatschappelijk vastgoed.

Corona-tijd is een bijzondere tijd, waarin veel van overheden wordt gevraagd en nog veel onzeker is. Aan het nemen van passende maatregelen wordt deze weken en maanden veel zorg besteed. Juist in deze periode willen we er waar mogelijk zijn voor onze inwoners en ondernemers. De financiële gevolgen van de coronacrisis voor Ridderkerk zijn in deze kadernota niet geconcretiseerd. Daarvoor ontbreekt het nog aan voldoende cijfermateriaal. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Met overtuiging kiezen we ervoor om de komende jaren veel te investeren in ons mooie Ridderkerk. Juist nu. Daarvoor is veel inhoudelijk voorwerk verricht. Ondernemers vragen ons erom nu door te pakken en inwoners hebben daar belang bij. Kinderen hebben het recht op “gezonde scholen” en goede sportvoorzieningen. Inwoners verdienen steun met een krachtig welzijnsbeleid en goede zorg die ook in de toekomst houdbaar is. De aanpak van verkeersonveiligheid blijft ook in en na coronatijd nodig en meer groen blijft onverminderd van groot belang voor een prettig leefklimaat en een goede klimaatadaptieve strategie. Energietransitie blijft een actueel vraagstuk voor de nabije toekomst. We investeren daarom in een veelkleurig palet van belangrijke opgaven van de toekomst.

De financiële positie van Ridderkerk ziet er (ook na de beoogde investeringen) toekomstbestendig uit. Zo resteert er nog steeds een zeer aanzienlijke reservepositie. In het derde kwartaal van 2020 zullen wij u - voorafgaand aan de begrotingsbehandeling - een vernieuwde 'Nota reserves en voorzieningen' ter besluitvorming voorleggen. Daarbij zal onder meer worden ingegaan op de begrenzing van de ge-meentelijke reservepositie en daaraan te verbinden kengetallen en ratio’s. Hierdoor besluit uw gemeenteraad in de Begrotingsraad met actuele beleidskaders.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk