6. Autonome ontwikkelingen / Nieuw beleid

Autonome ontwikkelingen / nieuw beleid

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van het beleid dat met name door externe en soms wettelijke of onvermijdelijke ontwikkelingen op ons af komt en waaraan financiële consequenties zijn verbonden.

Programma 1. Bestuur en (overheids)participatie

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Gemeenteraad - extra budget verkiezingen -20.000
totaal 0 -20.000 0 0

Een budget voor de gemeenteraad ten aanzien van activiteiten rond de verkiezingen, is nog niet in de begroting voorzien.

Programma 3. Verkeer, vervoer en wegen

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Mobiliteitsplan - exploitatie budgetten -135.000 -155.000 -105.000 -105.000
Baggeren haven Ridderkerk -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Degeneratievergoeding aanleg glasvezel 800.000
totaal 615.000 -205.000 -155.000 -155.000

De uitvoering van het mobiliteitsplan vraagt naast de investeringen ook budget voor het wegnemen van barrières voor fietsers en voetgangers, het beter zichtbaar en toegankelijker maken van recreatieve fiets- en voetgangersroutes.
De hogere dotatie aan de reserve baggeren is bedoeld om deze op het noodzakelijke niveau te krijgen.
Bij de aanleg van de glasvezelkabel ontstaat er schade aan wegdek en bermen. Hiervoor wordt een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding valt deels in 2020 (€ 400.000) en deels in 2021 (€ 800.000).

Programma 6. Cultuur, sport en groen

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Tiny Forests -37.500
totaal -37.500 0 0 0

Voor de realisatie van drie Tiny Forests is cofinanciering/bijdrage van de provincie Zuid-Holland €28.500 (€9.500 per Tiny Forest) beschikbaar. De gemeente moet dan een bedrag van €37.500 beschikbaar stellen (€12.500 per Tiny Forest). Mocht de gemeente worden geselecteerd als partnergemeente, dan is deze post de financiële dekking voor het realiseren van dit initiatief.

Programma 7. Sociaal domein

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
WMO Begeleiding en overige in natura -182.000 -182.000 -182.000 -182.000
WMO huishoudelijk verzorging (ZIN, PGB, Eigen bijdrage) -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
WMO voorzieningen -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
Doelgroepenvervoer leerlingen- WMO vervoer -290.000 -290.000 -290.000 -290.000
GRJR bijdrage -444.000 -444.000 -444.000 -444.000
GRJR vlaktaks evaluatie -1.200.000 - - -
Meerjarenplan gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2024 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Wijkteam professionals continueren -156.000 -156.000 -156.000 -156.000
GIDS -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
totaal -2.830.000 -1.630.000 -1.630.000 -1.630.000

Bestaat uit autonome ontwikkelingen als het gaat om WMO, Doelgroepenvervoer en GRJR. Voortzetten van ingezet beleid uit fundament Sociaal Domein, waaronder GIDS en de pilot wijkteam professionals. Nieuw op te stellen beleid Meerjarenplan gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2024.

Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Omgevingswet inwerkingtreding -112.000 -112.000 -115.000 -115.000
Dijkenvisie -10.000
Erfpacht Nieuw Reijerwaard 100.000 100.000 100.000 100.000
Opstellen wijkplannen klimaatakkoord -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
totaal -1.022.000 -1.012.000 -1.015.000 -1.015.000

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de te verwachten kosten geraamd.
De dijklinten in Ridderkerk hebben een grote cultuurhistorische betekenis. Het is belangrijk om een visie te ontwikkelen over hoe we de dijklinten beschermen en beheren.
De verpachte grond in Nieuw Reijerwaard levert een structureel bedrag aan erfpacht op.
Voor de wijkplannen uit het klimaatakkoord wordt een reserve klimaatgelden ingesteld bij de jaarrekening.

Nog niet ingedeelde opbrengsten in de programma 's opgenomen lasten en baten

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Eneco dividend -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
Stedin dividend -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
totaal -900.000 -900.000 -900.000 -900.000

Door de verkoop van de Eneco-aandelen vervalt het dividend.
Stedin moet de komende jaren veel investeren en daardoor is er minder financiële ruimte om dividend uit te keren.

Totaal

TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN / NIEUW BELEID -4.174.500 -3.767.000 -3.700.000 -3.700.000