7. Strategische investeringsagenda

7. Strategische investeringsagenda

Het werken aan een toekomstbestendige ontwikkeling van Ridderkerk is gebaat bij het opstellen van een strategische investeringsagenda. Naast de investeringen die al een plek hebben gekregen in de programmabegroting 2020-2024 zijn uit de visiedocumenten van de gemeente meer ambities en opgaven te herleiden. De investeringen en projecten uit deze notitie hebben niet alleen betrekking op de fysieke buitenruimte. Ook binnen het sociaal domein kunnen investeringen een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en de zorg van onze inwoners. Er is een belangrijk onderscheid te maken tussen de investeringen, namelijk nieuwe en uitbreidingsinvesteringen of vervangingsinvesteringen.
Nieuwe en uitbreidingsinvesteringen zijn nieuwe activiteiten en voorzieningen en hebben vaak een ingrijpende impact op de bestaande situatie of omgeving. De kosten van deze investeringen zijn ook vaak hoger dan vervangingsinvesteringen.
De gevolgen van vervangingsinvestering zijn vaak beperkt en zorgen dat een bestaande situatie up-to-date maar in de basis gehandhaafd blijft. Vanwege het terugkerende karakter van vervangingsinvesteringen moet bij het instellen van kapitaallasten-reserves, eenmalige middelen, ten behoeve van de vervangingsinvesteringen prudent worden omgegaan om niet gewend te raken aan bijdragen uit reserves voor toekomstige vervangingen. Daarnaast is het van belang flexibiliteit in de begroting te houden.

Duurzaamheid; klimaat en energie

Geluidshinder

Er worden geen wettelijke normen meer overschreden rond rijks- en lokale wegen voor de aspecten luchtkwaliteit en geluid. In het Actieplan Luchtkwaliteit hebben we het streven naar de strengere WHO-richtwaarden (World Health Organization) voor luchtkwaliteit vastgelegd. Het streven naar deze richt-waarden, en het streven om de overlast door geluid te verminderen tot onder de wettelijke normen, helpt bij de ontwikkeling naar een gezonde en goede kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
Hiervoor zal het ontbrekende deel in het geluidsscherm bij Ridderkerk west (langs de A15/A16) aangebracht worden en worden voorstellen voorbereid om in het Oosterpark langs de A15 geluid reducerende maatregelen te treffen.

Maatschappelijk vastgoed

Vastgoedprojecten voortkomend uit het Geactualiseerd Integraal Accommodatieplan (AIAP)

In het AIAP zijn verschillende projecten doorgerekend om inzicht te krijgen in de financiële impact van het plan. Inmiddels zijn enkele projecten nader onderzocht, deze worden aangepast. Daarnaast is de regelgeving omtrent duurzaamheid van overheidsgebouwen aangepast. Dit heeft invloed op de hoogte van de verwachte investeringen.

In het AIAP zijn de volgende projecten opgenomen:

  • basisschool De Noord
  • gymzaal De Noord
  • basisschool De Wingerd
  • sporthal Drievliet renovatie
  • beheerdersunit wijksportlocatie Driehoek
  • jongerencentrum de Loods / Gooth
  • herhuisvesting sportverenigingen
  • herstellen voormalige Huishoudschool
  • uitbreiding Ridderkerk Rowdies

Aanvragen onderwijshuisvesting

Elk jaar vóór 1 februari kunnen de besturen van scholen een aanvraag indienen voor een huisvestingsvoorziening die zij in het jaar daarna willen realiseren. Naast de hierboven genoemde scholen hebben we ook aanvragen ontvangen voor de dislocatie van De Wingerd (nieuwbouw of renovatie), de Rehobothschool (2011), de Piramide Rijsoord (2006) en de Regenboog (1960).

Huishoudschool

We kijken naar welke maatregelen er genomen moeten worden om het casco van de voormalige huishoudschool aan de Koninginneweg te beschermen en de locatie toekomstbestendig in te vullen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar welke onderdelen van het pand het beschermen waard zijn. Dit ten behoeve van de aanwijzing als gemeentelijk monument. Alle maatregelen aan het casco moeten recht doen aan de te beschermen onderdelen van het pand.

Ontwikkelprojecten

Ontwikkelperspectief Centrum

Het Ontwikkelperspectief is een breed gedragen toekomstbeeld en een aansporing om samen met verschillende stakeholders initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Hiermee beogen we een centrum met een winkelgebied dat qua omvang, levendigheid en voorzieningenaanbod past bij onze gemeente. Hierbij wordt gewerkt aan drie pijlers: openbare ruimte, mobiliteit en gebouw en programma.
Het Ontwikkelperspectief Centrum wordt leidend bij de initiëring en uitvoering van concrete plannen voor het centrum en fungeert als beoordelingskader voor het college en de gemeenteraad.

Ontwikkeling Dillenburgplein

In opdracht van de BIZ Dillenburgplein en de gemeente heeft een extern bureau onderzoek gedaan naar mogelijkheden ter verbetering en versterking van het Dillenburgplein. Het advies uit dit onderzoek is om de verblijfsfunctie en de fysieke buitenruimte te versterken (groen, ruimte voor evenementen), de parkeerfunctie te optimaliseren, de verkeersinrichting en –routing te verbeteren, de fysieke relatie met de school en het wijkcentrum te optimaliseren en de verlichting aan te pakken. Wij hebben een eerste ontwerp van een onafhankelijk architect uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat uitgevoerd kan worden.

Mobiliteit en logistiek

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

We investeren in hoogwaardig openbaar vervoer om de bereikbaarheid van Ridderkerk te verbeteren. Dit betekent dat de huidige busverbindingen worden versneld, waardoor de reistijd wordt verkort. Daarnaast wordt o.a. ingezet op comfortabele haltes, directe fietsverbindingen en looproutes richting de haltes. Dit wordt in samenwerking met de MRDH en de RET gerealiseerd.

Ruimte voor fietsers en voetgangers

Onze huidige infrastructuur is momenteel nog sterk gericht op het autoverkeer. In het kader van gezonde en duurzame mobiliteit is de nadrukkelijke wens om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven en het aantal onnodige autokilometers terug te dringen. De fiets is ook het vervoermiddel bij uitstek richting de hoogwaardig openbaar vervoerhaltes, waarna de reis snel en comfortabel per openbaar vervoer kan worden voortgezet. Dit zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid, beleving van de openbare ruimte en verkeersveiligheid. Dit vraagt om flinke investeringen in het fietsnetwerk en bewustwording van bewoners, winkeliers en bedrijven.

Nieuwe mobiliteitsdiensten

We vinden het belangrijk om initiatiefnemers te stimuleren nieuwe mobiliteitsconcepten (zoals elektrische deelauto’s of deelfietsen) te introduceren, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkelingen bij regionale partners als MRDH en provincie Zuid-Holland en bij de buurgemeente Rotterdam en de Drechtsteden. Ook zullen we moeten investeren en waar mogelijk via cofinanciering moeten meeliften op het gebied van slimme mobiliteit op basis van big data, nieuwe mogelijkheden als het gaat om goederenlogistiek en Mobility as a Service (MaaS). Wanneer ook de verstedelijkingsopgave zich daadwerkelijk op locaties rond OV-lijnen richt, biedt dit meer kansen voor 'MaaS' en mobility hubs.

Extra investeren in innovatieve goederenlogistiek

De regio kenmerkt zich door veel bedrijvigheid. Dit zien we terug in het vrachtverkeer in de regio. Waar mogelijk moet in regionaal verband samen met de sectoren zelf meer geïnvesteerd worden in slimme vormen van goederenlogistiek (per weg, water en spoor). Hier biedt Nieuw-Reijerwaard wellicht kansen voor (bijv. combinatie van vrachten van verschillende bedrijven per rit in plaats van één vrachtwagen per bedrijf). Daarnaast moet nog meer geïnvesteerd worden in het (veilig) parkeren van vrachtwagens in de regio.

Overige investeringen

Begraafplaats

We gaan de begraafplaats uitbreiden. Hiervoor is naast de reeds beschikbare kredieten (zie onderstaand overzicht huidige kredieten) voor 2021 een aanvullend krediet nodig van € 275.000. Dit aanvullende krediet is nodig, omdat in het beschikbare gestelde budget voor de uitbreiding van de begraafplaats onvoldoende rekening is gehouden met de kosten voor het ‘bouwrijp’ maken. Het extra ophogen van de grond, de juridische milieuaspecten (schone grond) en de eisen die aan grond worden gesteld om daarin te mogen begraven veroorzaken hogere kosten.

Samenvatting

In onderstaand overzicht is een samenvatting van de gewenste investeringen. De rente- en afschrijvingslasten, en de kapitaallasten vormen de structurele lasten als gevolg van deze investeringen. Deze hebben een effect op het saldo van de begroting. In onderstaand overzicht zijn alleen de kapitaallasten opgenomen die binnen de begrotingsperiode tot uitdrukking komen. In totaal gaat het om een investeringsvolume van afgerond € 59 miljoen naast het investeringsplan uit de begroting 2020-2023 waarvan de kapitaallasten oplopen tot ca. € 2,4 miljoen.

Investeringen

Omschrijving Investeringsbedrag Kapitaallasten 2021 - 2024
2021 2022 2023 2024
Geluidsscherm Oosterpark/A15 4.700.000 -222.500 -220.300 -218.100
Ontwikkeling Dillenburgplein 2.000.000 -128.000 -126.600 -125.200
Uitbreiding begraafplaats 275.000 -13.000 -12.900 -12.800
Actualisatie Integraal Accommodatieplan
Basisschool De Noord 5.550.000  -5.600 -31.500 -176.000
Gymzaal De Noord 2.000.000  -2.200 -15.200 -78.000
Basisschool De Wingerd 5.750.000 -5.600 -27.400 -172.800
Sporthal Drievliet 3.450.000 -220.800 -218.400 -216.000
Jongerencentrum de Loods / Gooth 4.150.000 -265.600 -262.700
Herstellen huishoudschool 400.000 -25.600 -25.300 -25.000
Uitbreiding Ridderkerk Rowdies PM
Onderwijshuisvesting
Dislocatie De Wingerd /Klimop Centrum 2.220.000 -86.600
Rehobothschool 420.000 -16.400 -16.200 -16.100
De Regenboog 4.000.000 -156.000
Ontwikkelperspectief Centrum RK
Openbare Ruimte, mobiliteit en bereikbaarheid;
Verbeteren verkeersstructuur Centrum 3.000.000 -32.000 -63.700 -95.000
Autovrij maken entreeplein Lagendijk 50.000 -3.200 -3.200 -3.100
Opstellen handboek uitgangspunten inrichting openbare ruimte centrum ster- en ringstructuur
Deelgebied 1 parkeerplaats - voorbereiding 30.000 -6.400 -6.300 -6.300 -6.200
Deelgebied 1 parkeerplaats – uitvoering 3.000.000 -96.000 -191.000 -188.900 -186.800
Deelgebied 2 Jorisplein – voorbereiding 100.000 -21.400 -21.100 -20.800 -20.600
Deelgebied 2 Jorisplein – uitvoering 2.000.000 -64.000 -127.300 -125.900
Deelgebied 3 entree Jorisstr.t/Schoutstraat – voorbereiding 100.000 -21.400 -21.100 -20.800 -20.600
Deelgebied 3 entree Jorisstraat/Schoutstraat – uitvoering 2.000.000 -64.000 -127.300 -125.900
Halte Schoutstraat (n.a.v. onderzoek Mobiliteitshubs Mobiliteitsplan)
Deelgebied 4 Koningsplein - voorbereiding 100.000 -21.400
Deelgebied 4 Koningsplein – uitvoering (2024) 2.000.000
Deelgebied 5 Entreeplein Lagendijk - voorbereiding 100.000
Deelgebied 5 Entreeplein Lagendijk – uitvoering (2025) 2.000.000
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
1a.Vlietlaan – voorbereiding 100.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
1a.Vlietlaan – uitvoering 3.860.000 -128.000 -246.000 -243.000
1a. Nieuwe Centrumhalte - voorbereiding 100.000 -21.000 -21.000 -21.000
1a. Nieuwe Centrumhalte – uitvoering 500.000 -32.000 -32.000
1a.Vondellaan - De Zeeuwstraat - voorbereiding 100.000 -21.000 -21.000 -21.000
1a. Vondellaan - De Zeeuwstraat - uitvoering 1.900.000 -61.000 -121.000
1b. Populierenlaan-Verbindingsweg - voorbereiding 100.000 -21.000 -21.000
1b. Populierenlaan-Verbindingsweg - uitvoering 2.420.000 -77.000
Subsidie (50%) MRDH -4.540.000 95.500 211.500 278.500
Mobiliteitsplan
Actief verbinden
Ontbrekende schakels fietsnetwerk - voorbereiding 50.000 -10.700 -10.600 -10.400
Ontbrekende schakels fietsnetwerk - uitvoering 2.000.000 -21.300 -42.400 -63.300
Barrièrewerking auto verminderen - uitvoering 500.000 -10.700 -21.200
Aanpak veiligheidsknelpunten - voorbereiding 25.000 -5.400 -5.300 -5.200 -5.100
Aanpak veiligheidsknelpunten - uitvoering 1.200.000 -19.200 -41.600 -63.800
Duurzaam vergroening
Uitbreiden laadinfrastructuur - uitvoering 30.000 p/jr.
Efficiënt vervoeren
Wegencategorisering 30 - voorbereiding 50.000 -10.700 -10.600 -10.400
Fietsparkeren winkelcentra - voorbereiding 50.000 -10.700 -10.600 -10.400
HOV Infrastructuur: first & last mile - uitvoering 1.000.000 -10.700 -21.200 -31.700
Stadslogistiek - voorbereiding 50.000 -10.700 -10.600
Vervallen investering sporthal PC Hooft (-4.660.700) 220.000 220.000
Totaal van de investeringen 58.860.000 -171.600 -1.218.700 -1.672.800 -2.436.200