8. Dekkingsvoorstellen

8. Dekkingsvoorstellen

Een van de belangrijkste toetsingskaders voor een sluitende begroting is dat de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten. In dit hoofdstuk zijn de verschillende dekkingsvoorstellen in overzichten weergegeven.

Algemene dekkingsvoorstellen

Naast dekking vanuit de reserves is in verschillende sessies gekeken naar hoe op andere manieren dekking gezocht kan worden om de begroting sluitend te krijgen. De opbrengsten hieruit worden hieronder per programma gepresenteerd.

Programma 1. Bestuur en (overheids)participatie
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Bestuur
Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. 5.000 5.000 5.000 5.000
Regionale samenwerking 50.000 50.000 50.000 50.000
Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. Betreft o.a. aframen budget weestaken Stadsregio Rotterdam Rijnmond
Rekenkamer
Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. 2.500 2.500 2.500 2.500
Totaal 57.500 57.500 57.500 57.500
Programma 2. Veiligheid
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Leges en vergunningen APV 4.000 4.000 4.000 4.000
Jaarrekeningen laten zien dat de baten hoger geraamd kunnen worden.
Veiligheidsvoorzieningen
Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. 3.100 3.100 3.100 3.100
Totaal 7.100 7.100 7.100 7.100
Programma 3. Verkeer, vervoer en wegen
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Wegen 25.000 25.000 25.000 25.000
Inkomsten uit degeneratie hoger begroten. Dit kan op grond van de jaarrekeningen. Komende jaren wordt meer graafwerk verwacht. Daardoor komen meer vergoedingen binnen.
Planmatig onderhoud wegen 7.200 7.200 7.200 7.200
Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is.
Dagelijks onderhoud wegen - Aanschaf gereedschappen en (verbruiks)materialen kan verlaagd worden. 14.200 14.200 14.200 14.200
Gladheidsbestrijding Aanschaf gereedschappen en (verbruiks)materialen kan verlaagd worden. 10.000 10.000 10.000 10.000
Straatmeubilair 8.200 8.200 8.200 8.200
Onderhoud inventaris, installaties en apparatuur. Producten gaan gemiddeld langer mee. Budget verlagen.
Haven Ridderkerk 10.000 10.000 10.000 10.000
Opbrengst erfpacht verhogen. Tarief verhoging.
Civiele kunstwerken 15.000 15.000 15.000 15.000
Onderhoud relingen en leuningen verlagen.
Totaal 89.600 89.600 89.600 89.600
Programma 4. Economische zaken
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Markt 5.000 5.000 5.000 5.000
Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is.
Economische advisering 6.000 6.000 6.000 6.000
Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is.
Reclame uitingen 20.000 20.000 20.000 20.000
Meer opbrengsten genereren. Het beleid dient gewijzigd te worden
Kabels en leidingen 20.000 20.000 20.000 20.000
Leges opbrengsten verhogen
Gronden en landerijen 10.000 10.000 10.000 10.000
Opbrengst erfpacht verhogen
Totaal 61.000 61.000 61.000 61.000
Programma 6. Cultuur, sport en groen
Cultuur
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Subsidie cultuureducatie na schooltijd 12.500 25.000 37.500 40.000
Afbouw van de subsidie voor cultuureducatie na schooltijd (brede school) aan de Stichting Cultuureducatie.
Cultuureducatie 36.000 36.000 36.000 36.000
De ruimte in het budget cultuureducatie wordt naar beneden bijgesteld.
Doorontwikkeling bibliotheekwerk 30.000 30.000 30.000 30.000
We gaan in overleg met de bibliotheek om te bespreken op welke wijze deze taakstelling kan worden behaald.
Subsidie ‘cultuur voor iedereen’
Verkleinen van het budget Subsidieregeling 'Cultuur voor iedereen' naar € 40.000. 10.000 10.000 10.000 10.000
Op deze manier blijven we innovatie in de cultuursector stimuleren.
Totaal 88.500 101.000 113.500 116.000
Cultureel erfgoed
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Monumenten
Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. 3.700 3.700 3.700 3.700
Erfgoedbeleid
Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. 3.800 3.800 3.800 3.800
Totaal 7.500 7.500 7.500 7.500
Sport
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Sport, inclusief sporten en bewegen
"Project mee", wordt in deze collegeperiode uitgevoerd. 25.000 25.000
Sporten bewegen in de buitenruimte
Dit project wordt in deze collegeperiode uitgevoerd. 25.000 25.000
Totaal 0 0 50.000 50.000
Groen
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Monumentale bomen 4.000 4.000 4.000 4.000
Particuliere monumentale bomen verwijderen van Groene Kaart. Geen verplichting meer voor inspectie en onderhoud door gemeente.
Omvormen groenassortiment 20.000 30.000 30.000
Toepassen klimaatbestendige beplanting. Uitvoering van de "Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte" (Groenvisie) levert door andere groensoorten op termijn een kostenbesparing op.
Begraafplaatsen
Aanpassen beheer en onderhoud van de begraafplaatsen 15.800 15.800 15.800 15.800
Verwijderen graffiti 4.000 4.000 4.000 4.000
Minder graffiti verwijderen.
Totaal 23.800 43.800 53.800 53.800
Programma 7. Sociaal domein
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Schuldhulpverlening preventie: Gedeeltelijk aframen omdat het een huidig overschot is. 25.000 25.000 25.000 25.000
Peuterwerk
Vanuit Peuterwerk algemeen (€ 346.900) wordt betaald: reguliere peuterplekken (€216.900), SMI (€80.000) en Lezen Oke! (€ 5.000) en nog enkele kleine andere posten (€ 20.000). Dit betekent dat er ongeveer € 25.000 bezuinigd kan worden. 25.000 25.000 25.000 25.000
Peuterwerk
Verschillende activiteiten rondom de peuteropvang worden stopgezet. Jaarlijks zijn er verschillende activiteiten rondom peuters die niet meer uitgevoerd kunnen worden. Voorbeelden zijn theatervoorstellingen, aansluiting van de peuteropvang bij de Brede School, motoriekactiviteiten, advieskosten. 20.000 20.000 20.000 20.000
Brede school
Coördinator voor minder uur aan te stellen. 15.000 15.000 15.000 15.000
Afschaffing logopedische screening 16.600 16.600 16.600 16.600
BUIG
Het uitkeringsbestand zal met 6% dalen. Dit is een gevolg van een toename in de uitstroom naar werk en van een integrale aanpak van de handhaving (1%). Daarnaast zal in 2021 de Rijksbijdrage Buig voor de betaling van uitkeringen en loonkostensubsidies hoger zijn dan waarmee nu in de begroting rekening is gehouden.
Nu is rekening gehouden met een verlaging van het uitkeringsbestand van 4%, minimaal naar 5% ophogen (dus naast uitstroom door handhaving). 500.000 500.000 500.000 500.000
Culturele vorming
Het budget kan met € 5.000 verlaagd worden. Er is nu budgetruimte/onderuitputting van dit budget. Deze verlaging levert geen benadeelden op. 5.000 5.000 5.000 5.000
Wet BUIG
Advieskosten: op basis van werkelijke uitgaven 2018 en 2019 verlaagd 22.000 22.000 22.000 22.000
Besluit Zelfstandigen
Op basis van werkelijke uitgaven 2017, 2018 en 2019 verlaagd 34.000 34.000 34.000 34.000
Vluchtelingen
Op basis van werkelijke uitgaven 2017, 2018 en 2019 verlaagd 15.000 15.000 15.000 15.000
Mantelzorgwaardering w.o. Pluim van € 75,- De pluim blijft € 75,- maar de verzilvering is lager dan het budget 40.000 40.000 40.000 40.000
Jeugd bedrijfsvoering
Op basis van werkelijke uitgaven 2017, 2018 en 2019 verlaagd 10.000 10.000 10.000 10.000
Eigen bijdrage WMO
Budget aangepast aan reëel te verwachten inkomsten 60.000 60.000 60.000 60.000
Leerlingenvervoer
Taakstelling bij nieuwe aanbesteding voor 2024 150.000
Totaal 787.600 787.600 787.600 937.600
Programma 8. Gezondheid en duurzaamheid
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Milieubeheer
Voorlichtingskosten vanuit Milieubeheer voor milieucommunicatie/educatie. 5.000 5.000 5.000 5.000
Vanaf 2021 minder budget om voorlichtingscampagnes te financieren.
Totaal 5.000 5.000 5.000 5.000
Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Subsidie
Onderhoud scholen - afbouwen in 4 jaar 38.000 77.000 115.000
Bouw- en woningtoezicht 2.000 2.000 2.000 2.000
Jaarrekeningen laten zien dat de baten hoger geraamd kunnen worden.
Bestemmingsplannen 10.000 10.000 10.000 10.000
Jaarrekeningen laten zien dat de lasten lager geraamd kunnen worden.
Maatschappelijk vastgoed; Verkoop Windmolen 110 vrijval kapitaallasten 27.000 27.000 27.000 27.000
Totaal 39.000 77.000 116.000 154.000
Nog niet ingedeelde opbrengsten in de programma 's opgenomen lasten en baten
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Reclamebelasting in plaats van precario invoeren. 50.000 50.000 50.000 50.000
Budget voormalig personeel 30.000 30.000 30.000 30.000
Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is.
OZB woningen Raming beter aansluiten op de woningbouwplanning 240.000 240.000 550.000 660.000
Deze cijfers zijn gebaseerd op de oude woningbouw prognose (voorjaar 2019). Actualisatie vind plaats in het begrotingsproces
Treasury – financieringsresultaat Er wordt aangesloten bij de huidige leningenportefeuille waarbij geen rekening wordt gehouden met het aantrekken van nieuwe geldleningen. 47.900 46.400 164.600 282.800
Onvoorzien verlagen
De post Onvoorzien is wettelijk verplicht. De omvang van het budget is echter niet wettelijk vastgelegd. PZH hanteert als norm ongeveer een bedrag van € 1,- p/inw. Gezien de goede financiële positie en reserves hebben we voldoende buffers om onvoorziene kosten op te vangen. 25.000 25.000 25.000 25.000
Totaal 392.900 391.400 819.600 1.047.800
TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSVOORSTELLEN 1.559.500 1.628.500 2.168.200 2.586.900

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Om het saldo van de begroting niet teveel te laten beïnvloeden door eenmalige, incidentele lasten kunnen deze worden gedekt uit de reserves, de incidentele baten.

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Eneco gefaseerde afbouw dividend inkomsten in 8 jaar 612.500 525.000 437.500 350.000
Kapitaallasten reserve toekomstige investeringen 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Opstellen wijkplan i.h.k.v. klimaatakkoord 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dekking Dijkenvisie 10.000
Dekking Tiny forest 37.500
Transformatie Centrum Oost en ontwikkelen PC Hooftstraat 75.000
Dekking evaluatie vlaktakssytematiek GRJR 1.200.000
Dekking SPP 224.000 112.000
Dekking baggeren haven 50.000 50.000 50.000 50.000
Dekking uitvoeren Groenvisie 300.000 300.000 300.000 300.000
Dekking incidentele lasten Mobiliteitsplan 65.000 75.000
Inzet reserves 3.574.000 3.062.000 2.787.500 2.700.000
Financieel technische mogelijkheden
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Geen Indexatie / inflatiecorrectie toepassen 575.000 575.000 575.000 575.000
BTW doorberekenen via Afvalstoffenheffing 100.000 100.000 100.000 100.000
BTW doorberekenen via Rioolheffing 200.000 200.000 200.000 200.000
Totaal Financieel technische mogelijkheden 875.000 875.000 875.000 875.000

Onderzoek naar herfinanciering lang lopende geldleningen portefeuille. Dit kan tot lagere rentekosten leiden maar tegen een stevige afkoop ten laste van de algemene reserve.