3. Financieel kader 2021 - 2024

3. Financieel kader 2021 - 2024

Financiële huishouding doorgelicht

De begroting 2020 is met een klein voorzien saldo sluitend gemaakt. Daarbij is rekening gehouden met de structurele effecten van de 2e tussenrapportage 2019 en de septembercirculaire 2019. Bij de raadsbehandeling hebben verschillende fracties terecht aangegeven dat het belangrijk is onze financiële positie in een meerjarig perspectief te bezien. Een structureel sluitende begroting is niet alleen een wens op zich, maar ook een voorwaarde voor goedkeuring van de begroting door de Provincie.1)


De achterliggende maanden hebben wij onze financiële huishouding integraal bekeken en projectmatig doorgelicht en geanalyseerd. Daarbij was het de opgave om meer structurele begrotingsruimte te creëren om gewenste nieuwe investeringen mogelijk te maken. Daar zijn goede redenen voor. Bijvoorbeeld: de eenmalige Eneco-baat gaat gepaard met het structureel wegvallen van de jaarlijkse dividend-uitkering. Daarnaast gaan aanvullende investeringen gepaard met structurele lasten. En voor het opvangen van de eerder genoemde financiële tegenvallers moet ook ruimte zijn.
Het is altijd een gezond uitgangspunt om de jaaruitgaven periodiek kritisch tegen het licht te blijven houden. Het zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld vraagt dit van ons en het houdt ons scherp.


Wij hebben op de volgende wijzen gekeken naar het creëren van meer structurele begrotingsruimte:

  • de mogelijkheden om oud beleid te laten vervallen zodat nieuw beleid kan worden ingevoerd zijn inzichtelijk gemaakt;
  • toetsing op budgetbenutting en waar mogelijk correctie op budgetniveau als er sprake is van meerjarige onderbenutting;
  • doorlichting leningenportefeuille: wat zijn de mogelijkheden om leningen vroegtijdig af te lossen met als resultaat een positief structureel effect;
  • is het vormen van een kapitaallastendekkingsreserve waar investeringen zijn voorgenomen zinvol, rekening houdend met een goede balans tussen het creëren van enerzijds structurele begrotings-ruimte nu en benodigde ruimte voor toekomstige vervangingsinvesteringen anderzijds;
  • toetsing of er sprake is van een volledige benutting van de belastingcapaciteit bij lokale heffingen conform de uitgangspunten van de door uw raad vastgestelde belastingnota 2020.


De aanpak van de toekomst

We willen met ons beleid werken aan een mooie toekomst voor Ridderkerk. Aan een moderne gemeente met een goed voorzieningenniveau in alle opzichten. Nieuwe (landelijke) ontwikkelingen maken het daarbij gewenst en noodzakelijk om aanvullende keuzes te maken.
Bij dit alles is een gezond financieel huishoudboekje van belang: een robuuste reservepositie om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen, naast het investeren in voorzieningen en thema’s die Ridderkerk en haar inwoners echt een stap vooruit helpen. Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden om meer structurele begrotingsruimte te realiseren is een verstandige actie gebleken.
Investeren in Ridderkerk met behoud van een gezonde financiële positie is leidend geweest bij de totstandkoming van deze Kadernota 2021. De grote lijnen van de Kadernota 2021 laten zich als volgt samenvatten en worden in de Kadernota verder uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt:
1.   Het collegeprogramma is geheel financieel vertaald (dat was nog maar ten dele gebeurd in afwachting van inhoudelijke planvorming).
2.   Onderdeel van het collegeprogramma is de strategische investeringsagenda. Hierin zijn een aantal gewenste investeringen   opgenomen zowel op het terrein van voorzieningen als ten aanzien van thema’s.

3.   Inzichtelijk is gemaakt op welke onderdelen wij oud beleid niet continueren, dan wel van minder financiële middelen willen voorzien om meer ruimte te creëren.
4.   Inzichtelijk is gemaakt welke langere-termijnontwikkelingen wij vooralsnog niet oppakken en daarmee in de aankomende meerjarenraming ook nog niet van financiële middelen voorzien.
Wij zetten daarbij in op een goede balans tussen het aantal inwoners van Ridderkerk en het voorzieningenniveau en houden we rekening met de demografische ontwikkelingen.

----------------------------------
1) Nadere toelichting van het financieel toezichtkader de Provincie treft u aan in hoofdstuk 10 Financieel technische uitgangspunten

Financieel kader 2021 -2024

In onderstaand overzicht presenteren wij de financiële stand van zaken voor 2021 tot en met 2024. De basis is het saldo van de begroting tot en met de 1e tussenrapportage 2020. De meicirculaire is hier nog niet in meegenomen.

Financieel kader 2021 - 2024

Omschrijving Begroting 2021 - 2024
2021 2022 2023 2024
Saldo primaire begroting 2020 – 2024 669.800 1.143.900 1.371.400 2.248.300
Jaarrekening 2019 36.800 36.800 64.500 64.500
1e Tussenrapportage 2020 -1.557.700 -1.385.700 -1.412.700 -1.354.300
Saldo -851.100 -205.000 23.200 958.500
Indexering gemeente -575.000 -575.000 -575.000 -575.000
Indexering BAR-organisatie -60.100 -60.100 -60.100 -60.100
Bijdrage BAR-organisatie -433.000 -321.000 -202.000 -202.000
Start begroting 2020–2024 ongewijzigd beleid -1.919.200 -1.161.100 -813.900 121.400
Collegeprogramma -863.500 -788.500 -788.500 -788.500
Autonome ontwikkelingen / nieuw beleid -4.174.500 -3.767.000 -3.700.000 -3.700.000
Investeringsagenda -171.600 -1.218.700 -1.676.600 -2.442.600
Saldo begroting incl. nieuw beleid -7.128.800 -6.935.300 -6.979.000 -6.809.700
Dekkingsvoorstellen;
Algemene dekkingsvoorstellen 1.559.500 1.628.500 2.168.200 2.586.900
Inzet reserve 3.574.000 3.062.000 2.787.500 2.700.000
Technische dekkingsvoorstellen 875.000 875.000 875.000 875.000
GEPROGNOTISEERD SALDO -1.120.300 -1.369.800 -1.148.300 -647.800

Financieel kader 2021 - 2024

Er ligt een opgave richting de begroting 2021 om te komen tot een sluitende begroting.