5. Investeringen

5. Investeringen

Het college heeft afgelopen jaar met het opstellen van de investeringsagenda ingezet op een toekomstbestendig Ridderkerk. Veel investeringen uit visiedocumenten hebben een plek gekregen in het investeringsplan 2021 -2024. We bevinden ons echter in een dynamische wereld waardoor plannen en planningen aangepast moeten worden en nieuwe investeringen nodig blijken. Doordat enkele investeringen, die voor 2022 gepland waren naar latere jaren worden verschoven, vallen de kapitaallasten in 2023 en 2024 lager uit. De nieuwe fasering heeft een positief effect op de kapitaallasten.

Raad
Vervanging camerasysteem in de raadszaal
Sinds 2014 worden de raadsvergaderingen uitgezonden via internet in beeld en geluid. De toen aangeschafte camera’s zijn ‘technisch’ afgeschreven. De vijf camera’s en de daarmee verbonden apparatuur zijn aan vervanging toe.

IPad’s voor nieuwe raadsleden en burgerleden
Bij de start van een nieuwe raadsperiode ontvangen raadsleden, burgerleden (en griffie) voor de duur van de uitoefening van hun functie een iPad op grond van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ridderkerk 2019.
Op basis van voorgaande raadsperiodes is het verwachte aantal 60 (29 raadsleden, 28 burgerleden) en 3 griffie). Voor de raming is uitgegaan van een gelijkwaardig model als het huidige.

Maatschappelijk vastgoed
Sport accommodaties
Noodzakelijke en geplande renovaties van bestaande sportvelden zullen worden uitgevoerd om het gebruik van de sportvelden in de toekomst te kunnen waarborgen. De investeringen voor planjaar 2022-2024 waren door afwikkeling met de vorige exploitant (Sport en Welzijn) uitgesteld.
Eind 2020 is besloten sportcentrum Drievliet te renoveren en verduurzamen. De beoogde bouw van een nieuwe gymzaal aan de PC Hooftstraat is daarmee komen te vervallen. De renovatie wordt in 2021 en 2022 uitgevoerd. De in 2021 benodigde investeringsbudgetten worden via de 1e tussenrapportage 2021 in de begroting verwerkt. De investeringsbudgetten voor 2022 zijn in deze nota opgenomen en komen langs deze weg in de begroting.

Mobiliteit en logistiek
Voet- en fietspaden
Erasmuslaan
In het Mobiliteitsplan Ridderkerk is het programma ’Wegencategorisering 30, tenzij’ opgenomen, waarbij gekeken wordt of de functie van verschillende wegen nog past bij de ruimtelijke omgeving. Hiermee proberen we 30 km/u-gebieden te vergroten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen binnen Duurzaam Veilig. De Erasmuslaan is een van de wegen waar de vormgeving, de functie en het gebruik van de weg niet met elkaar in overeenstemming zijn. Dit kan aangepast worden door de Erasmuslaan als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 km/u vorm te geven.

Voetpad langs Donkerslootweg tot de Vondellaan
Vanuit het Mobiliteitsplan Ridderkerk zetten we sterk in op het bieden van meer ruimte voor fietsers. Het niet aanwezig zijn van voetpaden aan beide zijden van de Vondellaan en Donkerslootweg is een ontbrekende schakel in het voetgangersnetwerk (tussen de Jan Luykenstraat en de Rotterdamseweg). Aanleg van deze voetpaden zorgt voor een belangrijke looproute tussen bijvoorbeeld Driehoek – ’t Zand en de hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) halte langs deze route en naar de Rotterdamseweg. We leggen deze voetpaden aan en creëren een extra geregelde oversteek bij de verkeerslichten Donkerslootweg-Havenstraat.

Stimuleringsverkeersveiligheidsmaatregelen
Het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) verstrekken subsidie aan gemeente Ridderkerk voor het uitvoeren van verkeersveiligheidsmaatregelen, met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid op wegen en fietspaden. Deze subsidie is bedoeld als stimuleringsregeling om gemeenten en provincies er toe te zetten verkeersveiligheidsmaatregelen uit te voeren. Het Rijk subsidieert 50% van de kosten en de MRDH circa 25% van de kosten.

Renovatie aanlegsteiger waterbushalte
De aanlegsteiger heeft geen uniforme uitstraling en is met zijn leeftijd van 20 jaar aan renovatie toe. Daarnaast zal vanaf begin 2022 de nieuwe concessiehouder met andere schepen gaan varen, waardoor er ook constructieve aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

Groen en recreatie
Herinrichting Oosterpark
De kwaliteit van het Oosterpark staat momenteel van meerdere kanten onder druk (essenkap, uitbreiding sportpark en mogelijk geluidafscherming A15). Bewoners ervaren het Oosterpark als kaal (na essenkap) en onverzorgd. En dat terwijl het Oosterpark een grotere bijdrage kan leveren aan de fysieke en geestelijke gezondheid van de mensen. De realisatie van een geluidscherm en de nieuwe, uitgebreidere faciliteiten voor de Rowdies vragen om een integrale aanpak van de (her)inrichting van het Oosterpark om te komen tot een toekomstbestendig Oosterpark met een grotere recreatie en natuurwaarde.
Er zal een investering van circa € 700.000 nodig zijn voor het aanpassen van de Oosterparkweg en zullen de komende 15 jaar jaarlijks, tot definitieve afronding van alle werkzaamheden, investeringen nodig zijn om het park toekomstbestendig te houden. Voor de eerste jaren wordt in de begroting 2022 en meerjarenraming tot en met 2025 rekening gehouden met jaarlijkse investeringen die, gelang de aard van de werkzaamheden, fluctueren.

Fasering / (her)prioritering investeringen begroting 2021
Het meerjaren investeringsplan uit de begroting 2021 is nader beoordeeld. Van een aantal investeringen met een aanvang in 2022 of later is inmiddels duidelijk dat deze volgens een andere planning / fasering gerealiseerd gaan worden. De nieuwe fasering heeft een positief effect op de kapitaallasten van de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van respectievelijk € 147.000, € 239.000 en € 165.000.

Samenvatting
De rente- en afschrijvingslasten (de kapitaallasten) vormen de structurele lasten als gevolg van deze investeringen. Deze hebben een effect op het saldo van de begroting. In het overzicht op de volgende pagina zijn alleen de kapitaallasten opgenomen die binnen de begrotingsperiode tot uitdrukking komen. In totaal is voor een investeringsvolume van afgerond € 7,98 miljoen aan nieuwe investeringen opgenomen naast het investeringsplan uit de begroting 2021-2024.
In het overzicht is een samenvatting van de nieuwe investeringen vanaf 2022 opgenomen. Per saldo zorgen de aanpassingen in het investeringsplan voor extra kapitaallasten van € 132.300 in 2023, € 162.500 in 2024 en € 297.400 in 2025.

Investeringen

Investerings-bedrag Kapitaallasten
Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Bestuur
vervanging van het camerasysteem in de raadzaal (2022) 25.000 -6.600 -6.500 -6.400
Ipads nieuwe raadsleden en burgerleden (2022) 56.000 -14.700 -14.500 -14.400
Mobiliteit en logistiek
Vrijliggend fietspaden Erasmuslaan (2022) 600.000 -37.800 -37.400 -37.000
Voetpad langs Donkersloot-Vonderlaan (2022) 800.000 -51.200 -50.600 -50.000
Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen (2022 e.v.) 550.000 -3.200 -13.600 -30.000
Renovatie aanlegsteiger waterbushalte (2022) 500.000 -31.500 -31.200 -30.900
Sportaccommodaties
Diverse tennisbanen (2022) 285.000 -17.900 -17.800 -17.600
Sportpark Reijerpark kunstgrasveld (2023) 370.000 -29.500 -29.200
Sportpark Ridderkerk veld 5 (2024) 75.000 -4.700
Renovatie sporthal Drievliet (2022) 1.531.000 -81.700 -81.000 -80.100
Groen en Recreatie
Herinrichting Oosterpark en Oosterparkweg (2022 e.v.) 3.050.000 -34.700 -119.400 -162.100
SUBTOTAAL 8.877.000 -279.300 -401.500 -462.400
Fasering/ (her)prioritering investeringen 2021 - 2024 147.000 239.000 165.000
TOTAAL 8.877.000 -132.300 -162.500 -297.400