1. Inleiding

1. Inleiding

De tijd gaat snel. Volgend jaar, in 2022, kiezen de inwoners van Ridderkerk een nieuwe gemeenteraad en wordt als gevolg daarvan een nieuw dagelijks bestuur van onze gemeente gevormd. Dat betekent dat ons college in de loop van dit jaar de laatste gemeentebegroting van de raadsperiode 2018-2022 aan de gemeenteraad zal voorleggen. Het betekent ook dat dit de laatste Kadernota is die we u aanbieden.

Terugkijkend op de afgelopen jaren kunnen we vaststellen dat veel is bereikt. Het collegeprogramma 'Veel kleuren, één palet' bevatte veel voornemens en plannen om Ridderkerk beter en mooier te maken. Veel daarvan is gerealiseerd of in uitvoering genomen. Woorden realiseerden we in daden. Het schilderij 'Ridderkerk' is en blijft echter in ontwikkeling. We hebben samen met uw raad niettemin belangrijke penseelstreken op het doek gezet. Dat is iets om trots op te zijn, en dat zijn we ook.

Ons Ridderkerk is nooit af, het werk van een gemeentebestuur is dat evenmin. Aan de begroting voor het jaar 2022 wordt nu al gewerkt. Deze kadernota bevat hiervan de eerste contouren en geeft duiding aan relevante ontwikkelingen.

Vanwege de wisseling van de wacht op bestuurlijk vlak in 2022 zal de begroting van volgend jaar een beleidsarm karakter dragen. We gaan weliswaar door met de uitvoering van ons collegeprogramma, maar geven onze opvolgers in raad en college tegelijkertijd alle ruimte om te zijner tijd eigen keuzes te kunnen maken.

De gemeente Ridderkerk heeft een jarenlange traditie van het goed op orde hebben van het gemeentelijke huishoudboekje. Die traditie mochten wij voortzetten: Ridderkerk staat er financieel goed voor. Bij deze Kadernota is een waarschuwing en kanttekening op zijn plaats. Zoals u van ons college gewend bent, willen wij u later dit jaar een sluitende begroting aanbieden. Om dat te bereiken, is de komende maanden nog een forse inspanning nodig. Want onder de huidige omstandigheden zijn er tal van ontwikkelingen die het sluitend maken van onze begroting extra uitdagend maken. U komt ze tegen in deze Kadernota.

Zo is er nog veel onzekerheid over de effecten voor onze financiën van de herverdeling van het gemeentefonds. Ook autonome ontwikkelingen in de uitgaven voor het sociaal domein spelen in toenemende mate een rol. U bent bekend met onze inspanningen om de Rijksoverheid te bewegen tot het verstrekken van een meer passende financiële armslag aan gemeenten.

Los van deze en andere ontwikkelingen is er nog de coronacrisis. De aanpak op gemeentelijk niveau heeft tot doel gedupeerden zoveel mogelijk de helpende hand toe te steken. Dat doen we in Ridderkerk stevig aan inwoners, ondernemers, verenigingsleven en maatschappelijk middenveld. We hebben bij het kabinet aandacht gevraagd voor ondernemers die tussen wal en schip van alle steunpakketten vallen. Maar ook met financiële maatregelen bieden we hulp. Deze lokale steunmaatregelen hebben vanzelfsprekend effect op onze financiële huishouding.

We zijn een veerkrachtige samenleving. De ook in deze collegeperiode gemaakte keuzes en talrijke investeringen dragen bij aan een mooi en toekomstbestendig Ridderkerk.

Corona
Naast de onzekerheid over de effecten van de nieuwe verdeelsleutel van het gemeentefonds voor de begroting, is er ook een grote mate van onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis. De coronacrisis heeft gevolgen op korte, middellange en lange termijn. Wanneer de beperkende maatregelen verminderd zullen worden, komt er ook meer ruimte voor directe herstelmaatregelen. De gevolgen op middellange en lange termijn zijn lastig te overzien en vertroebeld, er zullen kansen en risico’s zijn. Op middellange en lange termijn gaat dit waarschijnlijk op de begroting drukken en daarmee de Ridderkerkse samenleving.

Corona heeft niet alleen effecten in negatieve zin. Zo versnelt deze crisis ook bestaande ontwikkelingen zoals digitalisering, creativiteit en samenwerking. De leefomgeving en natuur worden meer gewaardeerd, en duurzame oplossingen krijgen hierdoor meer aandacht en ruimte.

Mensen, bedrijven en hele sectoren laten veerkracht zien. Nu er meer ruimte komt om de draad weer op te pakken is het belangrijk dat de krachten gebundeld worden en we ons richten op herstel.