2. Financieel kader 2022 - 2025

2. Financieel kader 2022 - 2025

In het volgende overzicht presenteren wij de financiële stand van zaken voor de periode 2022 tot en met 2025.

Wij streven naar een reële en een structureel sluitende begroting. Het uitgangspunt in de begroting is dat structurele budgetten ook structureel zijn gefinancierd. Omdat reserves incidenteel van karakter zijn hebben wij als doel om deze niet structureel in te zetten om de begroting in evenwicht te brengen.
De bedragen in de kadernota zijn op honderdtallen afgerond waardoor ten opzichte van de tussenrapportages afrondingsverschillen kunnen ontstaan.

Financieel kader 2022 -2025

Omschrijving Begroting 2022 - 2025
2022 2023 2024 2025
Begroting 2021 meerjarenraming 2022-2025 1.313.500 1.316.900 1.698.000 2.348.300
1e Tussenrapportage 2021 -1.379.600 -1.764.800 -1.629.000 -1.365.100
Primair saldo begroting 2022 -66.100 -447.900 69.000 983.200
Autonome ontwikkelingen
Indexering gemeente -390.000 -390.000 -390.000 -390.000
Trendmatige verhoging OZB 163.000 175.600 180.300 180.300
Bijdrage BAR-organisatie cf. begroting 2022 -196.100 -196.100 -196.100 -196.100
Niet gerealiseerde taakstelling BAR-org. -149.800 -129.400 -36.200 -36.200
Ontwikkelingen met financiële gevolgen
Bedrijfsvoering BAR-organisatie -132.900 -74.900 -58.200 -58.200
Aanbesteding accountantsdiensten -34.200 -34.200 -34.200 -34.200
Maatwerk voorzieningen openbaar vervoer -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
Project HalloWerk! -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen -54.600 -73.500 -82.900 -82.900
Investeringsplan (kapitaallasten) -132.300 -162.500 -297.400
Algemene Uitkering uit het gemeentefonds 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Totaal ontwikkelingen 100.400 40.200 115.200 -19.700
Prognose saldo begroting 2022 - 2025 34.300 -407.700 184.200 963.500

In onderstaande tabel is een eerste prognose gegeven van de ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo na 1e Tussenrapportage 2021, inclusief de structurele gevolgen uit de jaarrekening 2020 en de financiële gevolgen deze kadernota. Een structureel sluitende begroting is één van de belangrijkste eisen voor repressief toezicht. Het verschil tussen het saldo van boven- en onderstaande tabel laat zich vooral verklaren door een jaarlijkse bijdrage uit de algemene reserve, ter dekking van het verlies van dividend van Eneco.

Omschrijving Begroting 2022 - 2025
2022 2023 2024 2025
STRUCTUREELSALDO BEGROTING
Primaire begroting 105.400 841.200 1.348.000 2.085.800
Structureel effect 1e tussenrapportage 2021 -1.148.500 -1.704.800 -1.629.000 -1.365.100
Structureel effect Kadernota 175.100 56.900 115.200 -19.700
PROGNOSE STRUCTUREEL SALDO -868.000 -806.700 -165.800 701.000