Inleiding

Voorwoord

In de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017 is vastgesteld dat tweemaal per jaar een tussenrapportage wordt opgesteld, namelijk over de eerste drie maanden en de tweede over de eerste acht maanden. In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten weergegeven en geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een (bij)sturingsmoment kan zijn.

In de 2e Tussenrapportage 2020 worden ontwikkelingen betreffende het begrotingsjaar 2020 met eventuele structurele gevolgen voor 2021-2023 gerapporteerd. De structurele gevolgen worden als verwachte mutaties gepresenteerd en opgenomen in een eerste wijziging op de begroting 2021.
De financiële ontwikkelingen zijn gebaseerd op de realisatiecijfers tot 1 september 2020 en waar van toepassing geëxtrapoleerd naar het hele jaar.

De besluitvorming over de 2e Tussenrapportage 2020 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 november 2020.

Enkele punten

Gevolgen septembercirculaire
Net als vorig jaar is het saldo van de septembercirculaire verwerkt in deze
tussenrapportage. Het saldo van de circulaire is voor 2020 € 1.287.000 en bestaat uit de bijstelling van de meicirculaire en het saldo van de septembercirculaire, inclusief het corona steunpakket.

Corona
Het coronavirus laat ook in onze gemeente haar sporen achter. In een aparte document ‘Bijlage corona’ bij de tussenrapportage zijn alle reeds bekende extra kosten en minder ontvangsten opgenomen met als peildatum 1 september. In deze bijlage is rekening gehouden met de op dat moment geldende omstandigheden. Aan de hand van de omstandigheden is een doorkijk gemaakt tot aan het einde jaar.
De onzekerheden zijn van die omvang dat er geen inzicht is in nieuwe ontwikkelingen omtrent het coronavirus na 1 september.

Sociaal Domein
De gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond Is een grote post in de tussenrapportage. Dit als gevolg van een negatieve jaarrekening 2019 en de eenmalige afrekening van de vlaktakssystematiek. Deze afrekening was eerder opgenomen voor 2021, maar wordt al in 2020 verrekend.

 

Leeswijzer

De 2e Tussenrapportage 2020 bestaat uit twee delen:

  1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in ‘Budgettaire wijzigingen’, ‘Budgettair neutrale wijzigingen’, ‘Reeds genomen besluiten’ en ‘Investeringen’.
  2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de verdeling van de personeelskosten aan de taakvelden, de openstaande raadstoezeggingen en een uitgebreide tussenrapportage aan van het Sociaal Domein.

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 niet apart genoemd, maar opgenomen als ‘Diverse kleine mutaties’.

De kolom ‘Begroting tot 2eTR20’ toont het saldo van de begroting 2020 inclusief de eerste wijziging en de eerste tussenrapportage.

Financiële samenvatting

De mutaties van de 2e Tussenrapportage 2020 bedragen € 1.596.900 negatief. Dit komt tot uitdrukking in onderstaand overzicht. Als eerst wordt het saldo van
de Programmabegroting 2020 getoond na de eerste tussenrapportage. Vervolgens de saldi van de mutaties uit de tweede tussenrapportage. Ten slotte de saldi voor de jaren 2021 tot en met 2024.

2020
Totaal saldo begroting 242.400
Totaal saldo 1e wijziging 2020 -218.200
Totaal saldo 1e Tussenrapportage 2020 -2.347.600
Saldo begroting na 1e Tussenrapportage 2020 -2.323.400
Saldo Budgettaire wijzigingen 2e Tussenrapportage 2020 -1.416.900
Saldo Genomen raadsbesluiten 2e Tussenrapportage 2020 -180.000
Totaal saldo 2e Tussenrapportage 2020 -1.596.900
Saldo Corona-gevolgen -428.400
Prognose saldo Jaarrekening 2020 -4.348.700

De structurele gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2020 heeft het volgende effect op de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024:

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Stand Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 2.285.200 1.949.300 1.790.400 1.959.500
Uit 2e Tussenrapportage 2020 -926.600 -285.800 -298.500 -261.500
Saldo Corona-gevolgen -131.100 -350.000 -175.000
Saldo Programmabegroting 2021 na 2e Tussenrapportage 2020 1.227.500 1.313.500 1.316.900 1.698.000