Financiële rapportage

Budgettaire wijzigingen

- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten
Programma 's
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
0.1 Bestuur
BAR-bijdrage
Ombuigingen BAR
De taakstelling op de BAR-organisatie. L 31.523.300 570.100 743.100 743.100
CAO - ontwikkeling
Vooralsnog wordt uitgegaan van een loonstijging van 1% vanaf 2021. L 31.523.300 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000
Toepassen koepelvrijstelling/uitvoeringsplan fiscale control
Bij de 1e tussenrapportage 2020 is € 40.700 bijgeraamd om het toepassen van de koepelvrijstelling vanaf 1 januari 2021 mogelijk te maken. Eind juni is door het DB van de BAR-organisatie besloten om de verdere activiteiten om de koepelvrijstelling te kunnen toepassen te stoppen. Redenen hiervoor zijn de kosten, de inspanningen en de onzekerheid ten aanzien van de uitkomst. L 31.523.300 40.700
APV
Vervallen taakstelling team APV in verband met digitaisering APV-processen L 31.523.300 -30.800 -30.800 -30.800 -30.800 -30.800
Diverse kleine mutaties. L/B -42.900 -15.500 -7.500 -7.500 -7.500
Totaal programma 1 -33.000 -306.300 271.800 444.800 444.800
Programma 2 Veiligheid
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Brandbestrijding
In 2020 en 2021 wordt voor het ‘Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)-overgangsrecht’ versneld gespaard. Hierdoor gaan de lasten van 2021 en 2024 omhoog, terwijl de lasten in 2022 en 2023 lager uitvallen. Per saldo stijgen de lasten tot en met 2024 met € 91.400,00. De financiële gevolgen voor 2021 en verder zijn in de meerjarenbegroting 2021 opgenomen. L -2.169.200 -41.600
Totaal programma 2 -41.600 0 0 0 0
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
2.1 Verkeer en vervoer
Planmatig onderhoud wegen
In het Actieplan Geluid 2019-2023 is als maatregel opgenomen om de Rotterdamseweg te voorzien van geluidsreducerend asfalt. In de begroting is hiervoor in 2022 een bedrag opgenomen van € 184.700. De Rotterdamseweg is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta. Het Waterschap heeft aangegeven dat er in de herfstvakantie van 2020 onderhoud wordt uitgevoerd op het gedeelte Randweg-Ringdijk. Het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt kan hierin worden meegenomen. Daarom wordt dit gedeelte van de Rotterdamseweg in 2020 uitgevoerd en is het bijbehorend budget van € 82.700 in 2020 nodig in plaats van in 2022 (restant € 102.000) (collegebesluit d.d. 8 september 2020). L -292.000 -82.700 82.700
Verkeersplan en veiligheid, Toerit A15
In januari 2020 is in het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) toegezegd om onderzoek te doen naar het verdubbelen van de toerit A15 ter hoogte van de IJsselmondse knoop. Bij het verdubbelen van de toerit wordt ook gekeken naar de effecten op het wegvak van en naar de knooppunt A16/A15/A38. Dit onderzoek is bedoeld om meer inzicht te geven in de lokale (gemeentelijke) bereikbaarheid en valt daarmee buiten de scope van de werkzaamheden van de GRNR. In het huidige verkeersbudget is er geen ruimte voor het onderzoek. L -88.600 -26.900
In januari 2021 start een nieuw contract voor het integraal onderhoudsbestek. Het oude contract startte in april 2017, wat ertoe leidde dat de kosten voor het laatste kwartaal doorliepen in het jaar daarop. Dat is zo voortgezet. Die methode wordt nu met het nieuwe contract rechtgetrokken. Maar dat betekent wel dat in 2020 extra kosten gemaakt worden om het jaar af te ronden. Praktisch gezien wordt er nu voor 3 maanden extra kosten gemaakt, die volgens het oude contract in 2021 zouden vallen. Met het nieuwe contract gaan we over van beeldbestek naar frequentie en voorkomen we dit in de toekomst. L -442.400 -46.000
2.4 Economische havens en waterwegen
Dagelijks onderhoud waterwegen
Door klimaatverandering zien wij de afgelopen twee jaar de temperatuur van het oppervlaktewater stijgen. Groei van onder andere het kroos neemt daardoor explosief toe. Kroos in watergangen kan door kleine kinderen worden aangezien voor gras waardoor gevaarlijke situaties ontstaan met mogelijk verdrinking tot gevolg. Om alles zo veilig mogelijk te houden moeten er extra kroosrondes worden uitgevoerd om watergangen zoveel mogelijk kroosvrij te houden. L -176.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Diverse kleine mutaties. L/B -55.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Totaal programma 3 -235.600 -40.000 42.700 -40.000 -40.000
Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Het pand aan de Juliana van Stolbergstraat 2 is dit jaar verkocht. Dit object is afgeschreven en de grond had geen boekwaarde. De opbrengst minus verkoopkosten komen ten gunste aan het begrotingssaldo 2020. B 0 259.000
Sinds het vertrek van Sport en Welzijn staat het kantoor bij zwembad de Fakkel nog voor 90% leeg. Het ligt niet in de verwachting dat hiervoor dit jaar een nieuwe huurder gevonden zal worden. B 636.000 -38.000
Per abuis zijn de huurinkomsten en andere exploitatiekosten van de in 2019 aangekochte drie panden van Stichting Sport en Welzijn dubbel begroot. L -183.000 59.000
Via de 2e tussenrapportage 2019 en via de 1e tussenrapportage 2020. Dit wordt nu hersteld. Echter, hier resulteert wel een structureel nadeel van € 21.000, aangezien de correctie op kapitaallasten reeds in de begroting is verwerkt. De meerjarige correctie is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024. B -636.000 -100.000
Diverse kleine mutaties. L/B 40.000
Totaal programma 4 220.000 0 0 0 0
Programma 5 Onderwijs
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
Diverse kleine mutaties. L/B -27.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Totaal programma 5 -27.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Dagelijks onderhoud openbaar groen
In januari 2021 start een nieuw contract voor het integraal onderhoudsbestek. Het oude contract startte in april 2017, wat ertoe leidde dat de kosten voor het laatste kwartaal doorliepen in het jaar daarop. Dat is zo voortgezet. Die methode wordt nu met het nieuwe contract rechtgetrokken. Maar dat betekent wel dat in 2020 extra kosten gemaakt worden om het jaar af te ronden. Praktisch gezien wordt er nu voor 3 maanden extra kosten gemaakt, die volgens het oude contract in 2021 zouden vallen. Met het nieuwe contract gaan we over van beeldbestek naar frequentie en voorkomen we dit in de toekomst. L -1.320.700 -41.300
Diverse kleine mutaties. L/B -10.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Totaal programma 6 -51.300 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Programma 7 Sociaal Domein
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
7.1 Basishulp en -ondersteuning
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Financiële buffer Stichting Facet
1) In 2019 heeft een heroriëntatie op de producten van Stichting Facet Ridderkerk plaatsgevonden. Omdat Stichting Facet Ridderkerk onvoldoende eigen middelen had om zelfstandig met tegenslagen om te kunnen gaan is op 12 december 2019 besloten om een financiele buffer te realiseren. Hiervoor heeft de gemeenteraad eenmalig € 390.200 beschikbaar gesteld. Daarbij is onder andere het uitgangspunt gehanteerd dat de reserve van Stichting Facet Ridderkerk niet meer dan 10% van de totale opdrachtwaarde mag bedragen. Stichting Facet Ridderkerk heeft onlangs haar jaarverslag en jaarrekening aangeboden. Daarbij is sprake van een positief jaarrekeningresultaat over 2019 van € 191.719. Dit resultaat wordt bijna in zijn geheel verklaard, doordat personeelskosten en activiteitkosten lager uit zijn gevallen dan was begroot. Vanwege het uitgangspunt dat de reserve niet meer dan 10% van de opdrachtwaarde mag bedragen, zal de reserve niet met € 390.200, maar met € 198.481 (390.200 – 191.719) vanuit de gemeente worden aangevuld. L -1.372.111 191.700
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Voorzieningen Wmo / gehandicapten
Op basis van de voor 2020 geïndiceerde huurhulpmiddelen (scootmobielen, rolstoelen en dergelijke) wordt een bedrag van € 50.000 bijgeraamd. Voor de verwachte uitgaven aan trapliften en woningaanpassingen zijn extra kosten geraamd voor 2020 van € 140.000. L -601.100 -190.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -325.000
De begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling Jeugdbulp Rijnmond (GRJR) resulteert voor Ridderkerk in een extra inleg van € 643.367. Ridderkerk ontvangt vanuit de centrumgemeente Rotterdam DUVO middelen voor Veilig Thuis, het gaat om een bedrag van € 138.931. Tevens is de jaarrekening 2019 van de GRJR ruim 3 miljoen negatiever uitgevallen dan in eerste instantie ingeschat. De extra bijdrage voor Ridderkerk is € 91.362. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2021. L -5.243.000 -734.700
Ridderkerk ontvangt vanuit de centrumgemeente Rotterdam DUVO middelen voor Veilig Thuis. B 0 138.900
Als gevolg van de aanpassing van de vlaktakssystematiek vindt een eenmalige afrekening plaats op basis van het daadwerkelijke zorggebruik. Dit betekent dat Ridderkerk eenmalig circa 1 miljoen moet bijbetalen. Als gevolg van deze eenmalige afrekening zal het zorggebruik van deze jaren geen invloed hebben op de bijdrage vanaf 2021, waardoor deze nauwelijks stijgt en structureel bijramen nu niet noodzakelijk is. L -5.243.000 -1.000.000 1.200.000
Lokale Jeugdhulp ZIN Ridderkerk
Het aantal trajecten zorg in natura voor lokale jeugdhulp is toegenomen en zorgt voor een overschrijding op het budget. L -1.698.500 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Lokale jeugdhulp PGB
Uit een vergelijking van de maandrapportage van juni 2018, 2019 en 2020 wordt inzichtelijk dat er sprake is van een toename van het aantal unieke cliënten van 15% die gebruik maken van een PGB. Dit kan zowel voor lokale als regionale jeugdhulp zijn. Afgezet tegen de kosten waar we voor 2020 rekening mee houden dan gaat het om een toename van 30%. Eerste conclusie is daarmee dat de kosten per cliënt meer stijgen dan het aantal. Vanaf april zien we dat de groei in het aantal unieke cliënten afvlakt als gevolg van corona. Wij verwachten in september/oktober echter een stijging. De stijging in kosten bij PGB’s is deels te verklaren door verhoging van de tarieven voor informele PGB’s als gevolg van wettelijke eisen om ook bij informele PGB’s het minimumloon te betalen. Bij formele PGB’s is de stijgende loonkostenontwikkeling van invloed op de hoogte van het PGB. L -608.700 -100.000
7.2 Preventie en welzijn
6.3 Inkomensregelingen
Wet BUIG
De uitbraak van het coronavirus heeft een enorme impact op de ontwikkeling van het uitkeringsbestand. Het aantal uitkeringen stijgt en de uitstroom uit de uitkering blijft achter. Dit is niet alleen het beeld in Ridderkerk, maar een landelijk beeld. Gezien deze ontwikkeling en de onzekerheid ten aanzien van de compensatie vanuit het Rijk voor de stijging in het uitkeringbestand, wordt voorgesteld de eerder opgelegde taakstelling van € 300.000 op dit onderdeel, terug te draaien. L -11.161.900 -300.000
Minimabeleid
Het betreft twee onderdelen van het minimabeleid: 1. De maaltijdvergoeding; hierop is teveel afgeraamd als bezuining waardoor het bedrag niet meer dekkend is voor de reguliere kosten. De kosten zijn niet gestegen. 2. De Zorgverzekering voor minima; de deelname op dit onderdeel blijft jaarlijks stijgen en onze tegemoetkoming voor de aanvullende verzekering is met ingang van 2020 iets verhoogd zodat de verzekering nog betaalbaar is voor onze klant. Met ingang van 2020 geven verzekeraars geen collectiviteitskorting meer, dit is wettelijk beperkt. Ook zijn er steeds meer klanten vanuit de schuldhulpverlening die we helpen met een losse aanvullende verzekering. De overige onderdelen van het minimabeleid worden ook zwaarder benut zodat er geen ruimte is om deze tekorten te compenseren. Voor beide onderdelen is de afwijking structureel. L -469.400 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Wmo eigen bijdragen
Meer cliënten maken gebruik van de Wmo voorziening, waardoor de inkomsten vanuit de Eigen Bijdrage Wmo stijgt. B 193.300 66.700 40.700 49.700 49.700 49.700
7.3 Maatwerk / specialistisch
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkwerk
Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad de notitie Sociaal Beheer Ridderkerk vastgesteld. Vanuit dit kader zijn wij in 2020 gestart met de implementatie Sociaal Beheer in de drie wijkvoorzieningscentra, te weten Wijkvoorzieningencentrum Slikkerveer (Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer), Trefpunt oost (WAVO) en Wijkvoorzieningscentrum De Fuik (wijkvereniging Drievliet ’t Zand). Het invoeren van financiële kaders van de implementatie Sociaal beheer is maatwerk. In de voorbereidingsfase van het Sociaal Beheer is een budget van € 102.000 gereserveerd voor dekking van een tekort op de begroting van de wijkverenigingen voor het Sociaal Beheer van de betreffende wijkaccommodaties. Onlangs is naar voren gekomen dat enkele kosten voor het Sociaal Beheer van de betreffende wijkaccommodaties niet in de programmabegroting 2020 zijn opgenomen. L -102.000 -38.500
0.10 Mutaties in reserves
Aanwending Algemene reserve ter dekking van kosten met betrekking tot de vlaktaks. B 836.500 1.000.000 -1.200.000
Diverse kleine mutaties. L/B 20.000
Totaal programma 7 -1.320.900 -334.300 -325.300 -325.300 -325.300
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
7.3 Afval
Inzameling huishoudelijk afval
Een belangrijk gegeven is dat, als gevolg van marktontwikkelingen, de kosten voor het verwerken van huishoudelijke afval significant zijn toegenomen. De tarieven voor het verbranden van huishoudelijk afval zijn sterk gestegen dan wel vrijwel verdubbeld. Tegelijk is de marktwaarde van de door afvalscheiding verkregen grondstoffen gekelderd. Dit zorgt voor stijgende kosten en dalende opbrengsten waar wij geen invloed op hebben. De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de begroting 2021. L 3.760.700 -780.000
Dit jaar zijn de afrekeningen binnengekomen van de verwerking van het restafval van het PMD (plastic, metalen en drinkpakken) van 2017 – 2019. Deze afrekeningen zijn gunstig uitgevallen en leveren een incidenteel voordeel op. L -12.800 60.000
Doordat de uitrol van het nieuwe Afvalbeleidsplan bij de jaarrekening 2019 grotendeels is doorgeschoven naar 2020 schuiven ook de geraamde kapitaallasten een jaar op. L -357.600 201.700
In 2020 kan € 106.800 gedekt worden uit de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing. Voor het restant is geen dekking beschikbaar. B 35.600 106.800
Om de NV BAR-Afvalbeheer verder op orde te krijgen, is er een plan van aanpak opgesteld en besproken met de aandeelhouders. Onderdeel van dit plan is de verlaging van de span of control van de teammanager Uitvoering, het inzetten van HR-ondersteuning op het gebied van ontwikkelbeleid, de beschrijving en de optimalisatie van processen en de borging van voldoende personele inzet voor het doorlopen van de diverse projecten verband houdende met de invoering van het afvalbeleidsplan. L -3.187.000 -33.500
Afvalverwerking Rijnmond (AVR) heeft bezwaar gemaakt tegen de quasi inbesteding van de verwerking van het huishoudelijk afval en een kort geding aangespannen op grond van een in hun ogen niet toegestane constructie om de aanbestedingswetten te omzeilen. De rechter heeft inmiddels bij vonnis van 31-1-2020 alle vorderingen van de AVR afgewezen. AVR heeft echter van hun recht om een bodemprocedure te voeren gebruik gemaakt. De tot nu toe in 2020 gemaakte kosten bedragen € 75.000. De kosten worden verdeeld over de drie gemeenten. L -3.187.000 -25.000
Het Klant Contact Centrum (KCC) van de BAR-organisatie was door de grote hoeveelheid telefoontjes voor afval die binnenkomt overbelast. Dit is verholpen door het opzetten van een rechtstreekse lijn met de frontoffice van de NV BAR-Afvalbeheer. Inwoners zijn tevreden met de verbeterde dienstverlening. Daarnaast zijn er meer werkzaamheden door de invoering van de nieuwe afvalbeleidsplannen. Om de huidige frontoffice van de NV BAR-Afvalbeheer en het toe te voegen KCC goed te laten functioneren is de formatie uitgebreid. De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de begroting 2021. L -3.187.000 -32.800
7.4 Milieubeheer
Geluid
In de raadsvergadering van 3 oktober 2019 heeft het college de opdracht gekregen om een nadere studie uit te voeren naar geluid- en luchtmaatregelen langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark. Voor ondersteuning van de informatieavonden, het opnieuw uitvoeren van het maatregelonderzoek, aanvullende werkzaamheden voor de discussienota, ondersteuning bij de commissievergadering en aanvullende werkzaamheden voor het voorstel is extra budget nodig. L -8.800 -75.000
Ongediertebestrijding
De eerste helft van het jaar heeft er meer bestrijding plaats moeten vinden dan verwacht en er worden nog extra kosten voor de rest van het jaar verwacht. L -10.200 -25.000
Diverse kleine mutaties. L/B -6.000
Totaal programma 8 -608.800 0 0 0 0
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
4.2 Onderwijshuisvesting
Schoolgebouw Jorisschool Hovystraat 60 is al in 2007 gesloopt. Daarom dient dit alsnog te worden afgeboekt van de activa. L 0 -65.800
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Opbrengst erfpacht naar aanleiding van aankoop grond ten behoeve van erfpacht Nieuw Reijerwaard. Het meerjarenperspectief is verwerk in de begroting 2021. B 0 100.000
Totaal programma 9 34.200 0 0 0 0
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
0.5 Treasury
Dividenden
Stedin heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 325 miljoen waarvan € 251 miljoen door de verkoop van Joulz Diensten. Het resterende dividend voor uitkering aan aandeelhouders bedraagt € 32 miljoen regulier en éénmalig € 20 miljoen extra (totaal € 10,46 per aandeel). Voor Ridderkerk betekent dit een dividenduitkering over 2019, een hoger dan geraamde uitkering, van € 577.000, te ontvangen in 2020. Vanaf 2021 staat het dividend van Stedin echter onder enorme druk met name vanwege forse investeringen in de energietransitie. B 1.149.400 197.000
0.62 OZB niet-woningen
De OZB inkomsten niet-woningen gebruikersdeel is hoger doordat de werkelijke WOZ waarde van de bedrijven op Cornelisland € 60.000.000 hoger is uitgevallen dan bij de begroting was verwacht. B 4.293.400 300.000
0.7 Algemene uitkering
Op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk zijn via de meicirculaire 2020 de inkomsten uit het gemeentefonds voor 2020 per saldo positief bijgesteld met € 157.000. Het compensatiepakket vanuit het Rijk vanwege corona is daarin nog niet verwerkt. De belangrijkste mutaties zijn een licht positieve afrekening van het accres (geen onderuitputting bij het Rijk over 2019), positieve afrekening BTW-compensatiefonds en hogere uitkeringen voor Inburgering, Maatschappelijke begeleiding en Voogdij/18+. Voor zover nu bekend zijn tegenover de extra ontvangen middelen voor Inburgering afzonderlijk extra lasten opgenomen eveneens via deze tussenrapportage. Zie voor een verdere toelichting de raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds van 23 juni 2020. Structurele mutaties vanaf 2021 worden meegenomen in de begroting 2021-2024. B 66.328.600 157.000
Gevolgen septembercirculaire exclusief coronacompensatie. B 235.000 -187.000 -216.000 -319.000 -282.000
0.8 Overige baten en lasten
Uit herberekening van het mengpercentage voor de BTW 2019 uit de BAR-administratie blijkt een voordeel voor Ridderkerk. Het kostenverhogende deel voor Ridderkerk is 1% lager dan de eerdere berekening. Hierdoor krijgen we € 63.000 meer terug uit het BTW-compensatiefonds dan verwacht (het te vorderen bedrag op de balans). Het verschil komt vooral door veel lagere uitgaven ten laste van Sport dan geraamd. B 131.700 63.000
0.9 Vennootschapsbelasting
Bij de invoering van de vennootschapsbelasting vanaf 2016 is het jaarlijkse risico genoemd van de reclameopbrengsten (concessies). Dit is telkens ook verwerkt in onze weerstandsparagraaf. Recentelijk heeft de Belastingdienst formeel aangekondigd op korte termijn de aanslag vennootschapsbelasting 2016 op te leggen. Deze aanslag 2016 zal grotendeels in lijn zijn met de door onze definitief ingediende aangifte 2016. De afwijking zit in het onderwerp reclame-opbrengsten die de gemeente heeft bij concessies abri’s, billboards, plattegronden, rotondes en lichtmasten. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat gemeenten vennootschapsbelasting moeten betalen ter zake van het financieel overschot dat met de reclameconcessies wordt gerealiseerd. Voor de jaren 2016 tot en met 2020 bedraagt de extra vennootschapsbelating € 291.000 (inclusief te verwachten belastingrente). Wij zullen overigens zeker bezwaar gaan maken tegen de Vpb-aanslagen die door de Belastingdienst aan ons worden opgelegd. L -318.000 -291.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
Diverse kleine mutaties. L/B -13.900
Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten 647.100 -223.000 -252.000 -355.000 -318.000
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
Saldo van de budgettaire mutaties van alle programma ´s -1.416.900 -926.600 -285.800 -298.500 -261.500

Budgettair neutrale wijzigingen

- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten
Programma 's
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
0.1 Bestuur
BAR-bijdrage
Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een bestuursrapportage Sociaal Domein (hierna: de bestuursrapportage). Met een eenmalige impuls van € 50.000 wordt de bestuursrapportage verder geprofessionaliseerd, met als doel om meer inzicht te geven op sturingsinformatie, welke aansluit op de eerdere aanbevelingen vanuit de rekenkameronderzoeken WMO en Participatie. De kosten bestaan uit het aanpassen van de systemen en inhuur om deze aanpassingen mogelijk te maken. Deze kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein. L 31.523.300 -50.000
0.10 Mutaties in reserves
Dekking ontwikkeling bestuursrapportage Sociaal Domein B 0 50.000
Totaal programma 1 0 0 0 0 0
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
2.1 Verkeer en vervoer
Kapitaallastenreserve snelfietsroute F15 IJsselmonde
Het krediet Fietsverhardingen Rijksstraatweg is overgegaan naar de Snelfietsroute F15 IJsselmonde. Omdat op de snelfietsroute subsidie is bijgeraamd en er dus een lagere netto investering overblijft kan de toevoeging aan de kapitaallastenreserve worden verlaagd. L -150.700 54.900
Hiertegenover kan de onttrekking aan de algemene reserve worden verlaagd. B 990.500 -54.900
2.4 Economische havens en waterwegen
Haven Ridderkerk
Door lokale verschuivingen in de bodem van onze haven was het niet meer mogelijk om de vereiste diepte te garanderen. Hierdoor zijn extra lokale baggerwerkzaamheden uitgevoerd die niet ingepland waren. L -2.500 -31.300
Bij de haven in Ridderkerk is een talud gedeeltelijk ingestort. Dit is een calamiteit en het talud wordt zo spoedig mogelijk gerepareerd. Dit doen we in combinatie met andere onderhoudwerkzaamheden voor civieltechnische kunstwerken. Hierdoor vallen de kosten voor reparatie van het talud lager uit. L -2.500 -35.000
0.10 Mutaties in reserves
De kosten van extra baggerwerkzaamheden in de haven kunnen worden gedekt uit de Reserve onderhoud en baggeren haven. B 0 31.300
Diverse kleine mutaties. L/B 12.300
Totaal programma 3 -22.700 0 0 0 0
Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Wegens onvoorziene technische complicaties op zowel bouwkundig en installatietechnische vlak worden ingeplande maatregelen, zoals het vervangen van luchtbehandelingsinstallaties, doorgeschoven naar het planjaar 2021. Dit verklaart de te verwachten aframing van € 41.900 in het jaar 2020. Dit zal gestort worden in de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen (en daarmee budgetneutraal effect). L -261.900 41.900
0.10 Mutaties in reserves
Het voordeel vloeit terug in de reserve groot onderhoud gebouwen. L -20.000 -41.900
Totaal programma 4 0 0 0 0 0
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
De raad wordt op 17 september 2020 voorgesteld om een honden losloopgebied aan te leggen nabij het Maximacollege. L -2.000 -53.000
0.10 Mutaties in reserves
Dekking uit de algemene reserve van de aanleg van een honden losloopgebied nabij het Maximacollege. B 247.000 53.000
Totaal programma 6 0 0 0 0 0
Programma 7 Sociaal Domein
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
7.2 Preventie en welzijn
6.3 Inkomensregelingen
Wet BUIG
Het ministerie heeft het nadere voorlopige budget voor 2020 in mei € 461.500 lager vastgesteld dan het eerder vastgestelde voorlopige budget. Deze bijstelling is een gevolg van gunstigere ontwikkelingen van de conjunctuur en de landelijke realisatiecijfers in 2019. L -11.161.900 461.500
De effecten van corona zijn niet meegenomen in de bijstelling van het budget. Bij de vaststelling van het definitieve budget in september verwachten we een bijraming van de rijksbijdrage. Dat zal de toename van de uitgaven aan uitkeringen vanwege een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden geheel of gedeeltelijk compenseren. B 12.351.900 -461.500
Totaal programma 7 0 0 0 0 0
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
7.2 Riolering
Vervanging riolering
Lagere toevoeging aan de voorziening vervanging riolering in verband met lagere kosten voor rioolvervangingen en het doorschuiven daarvan. (Zie toelichting bij investeringen). L -3.234.000 800.000 -500.000
Omdat de toevoeging aan de voorziening vervanging riolering lager is, is ook de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen riolering lager. B 2.306.400 -800.000 500.000
7.4 Milieubeheer
RRE-subsidie
De RRE-subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik) aanvraag is in eerste instantie niet aan Ridderkerk gegeven, de aanvraag kwam 1/80 punt tekort bij de criteria van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maar het kabinet heeft eind april 2020 extra geld vrijgemaakt om te voldoen aan de CO2 reductie eis eind 2020, voortvloeiend uit de rechterlijke uitspraak uit de Urgenda rechtzaak. L 0 -999.400
Het subsidie komt hoogstwaarschijnlijk deze zomer naar Ridderkerk toe. B 0 999.400
Bodemsanering Centrum
Gemeente Ridderkerk heeft bij akte van 31 oktober 1994 een groot aantal woningen overgedragen aan Wooncompas. In de akte vrijwaart de Gemeente Wooncompas tegen alle gevolgen voortvloeiende uit de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Van de complete lijst met de overgedragen woningen is een selectie gemaakt met woningen/wijken waar Wooncompas de komende tien jaar (tot 2025) een herstructurering gepland heeft. Dit betreft de locaties Centrum, Rembrandtweg en Blaak. Rembrandtweg fase 1 is al gesaneerd en de kosten zijn vergoed. Het Centrum is al gesaneerd. Deze kosten zijn bekend en bedragen max. € 111.000. Deze zijn nog niet gedeclareerd. De locaties Rembrandtweg Fase 2 en de Blaak zijn nog niet concreet genoeg om de kosten goed te kunnen onderbouwen. Mogelijk volgt hier later nog een voorstel tot bijraming. L -21.500 -111.000
0.10 Mutaties in reserves
Bestemmingsreserve Bodem Wooncompas
In het verleden heeft de gemeente een groot aantal woningen overgedragen aan Woonvisie. Het Centrum, Rembrandtweg en Blaak worden momenteel of op niet al te lange termijn geherstructureerd. Bij de overdracht van de woningen is afgesproken dat de gemeente Woonvisie vrijwaart van alle gevolgen van verontreinigde grond boven de streefwaarden. Omdat we verwachten dat wij zullen moeten bijdragen in de kosten van het saneren van verontreinigde grond wordt een bestemmingsreserve Bodem ingesteld waaruit de kosten gedekt worden op het moment dat deze worden gedeclareerd. Via de reguliere planning & control-cyclus informeren wij over de inzet van de reserve. L 0 -450.000
Onttrekking aan de algemene reserve voor de vorming van een reserve bodem Wooncompas ter dekking van de kosten van bodemsaneringen. B 450.000
Onttrekking aan de reserve bodem Wooncompas ter dekking van de kosten van bodemsanering in het centrum. B 0 111.000
Diverse kleine mutaties. -12.300
Totaal programma 8 -12.300 0 0 0 0
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Gebouw C, Koningsplein 1
Wegens onvoorziene technische complicaties op zowel bouwkundig en installatietechnische vlak worden ingeplande maatregelen zoals, het vervangen van verwarmingsinstallaties, doorgeschoven naar het planjaar 2021. Dit zal gestort worden in de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen (en daarmee budgetneutraal effect). L -107.000 47.000
5.2 Sportaccommodaties
Onderhoud sportaccommodaties algemeen
Wegens onvoorziene technische complicaties op het vlak van bouwkundige/installatietechnische werkzaamheden worden ingeplande maatregelen, zoals vervanging lichtmasten en bouwkundige werkzaamheden, doorgeschoven naar het planjaar 2021. Dit zal gestort worden in de bestemmingsreserve groot onderhoud sportaccommodaties (en daarmee budgetneutraal effect). L -109.800 99.800
Sporthal en binnenbad de Fakkel
Vanuit een inventarisatie is naar voren gekomen dat er meer dringende herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zien voornamelijk op onderhoud welke in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor komende jaren gepland staan en hebben daarmee een budgetneutraal effect vanuit de bestemmingsreserve groot onderhoud sportaccommodaties. L -340.400 -117.100
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Bestemmingsplannen
De wens is om het gebied Centrum-Oost te transformeren naar een gemengd gebied, waar ruimte is voor wonen, volumineuze detailhandel, dienstverlening en (kleinschalige) bedrijvigheid. Dat staat in de door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie Ridderkerk uit 2017. Het project is vervolgens opgenomen in het collegeprogramma 2018-2022. De kosten voor het project zijn geraamd op € 150.000. Waarvan € 75.000 voor 2020 en € 75.000 voor 2021. Het bedrag voor 2021 is verwerkt in de begroting 2021. L 0 -75.000
0.10 Mutaties in reserves
De kosten voor het opstellen van de gebiedsvisie Centrum, Oost worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. B 393.600 75.000
Het voordeel op groot onderhoud gebouw C vloeit terug in de reserve groot onderhoud gebouwen. L -443.600 -47.000
Onttrekking aan de reserve groot onderhoud sportaccommodaties ter dekking van het groot onderhoud aan sporthal en binnenbad de Fakkel. B 534.000 117.100
Het voordeel op groot onderhoud sportaccommodaties algemeen vloeit terug in de reserve groot onderhoud sportaccommodaties. L -250.000 -99.800
Totaal programma 9 0 0 0 0 0
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
0.8 Overige baten en lasten
Onvoorzien
Bij de haven in Ridderkerk is een talud gedeeltelijk ingestort. Dit is een calamiteit en het talud wordt zo spoedig mogelijk gerepareerd (zie programma 3). De kosten worden gedekt uit het budget voor onvoorzien. L -50.000 35.000
Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten 35.000 0 0 0 0
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s 0 0 0 0 0

Reeds genomen raadsbesluiten

- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten
Programma 's
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
Diverse kleine mutaties. L/B -20.000
Totaal programma 3 -20.000 0 0 0 0
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Groenvisie
Het betreft de kosten voor de uitvoering van de Groenvisie. Vastgesteld 7 juli 2020 in de gemeenteraad. De kosten in 2020 komen ten laste van de algemene reserve. L 0 -150.000
0.10 Mutaties in reserves
Dekking van de uitvoeringskosten groenvisie uit de algemene reserve. B 247.000 150.000
Totaal programma 6 0 0 0 0 0
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
8.1 Ruimtelijke ordening
De raad heeft het Ontwikkelperspectief Centrum vastgesteld. In deze tussenrapportage worden de volgende exploitatiebudgetten voor 2020 hieruit opgevoerd: € 50.000 voor het uitvoering van het onderzoek naar de Verkeersstructuur Centrum. € 50.000 om in samenwerking met de eigenaren een gerichte actie op te zetten richting de winkelformules, die volgens het leefstijlenonderzoek kansrijk zijn in het centrum van Ridderkerk. € 30.000 voor onderzoek naar de mogelijkheden om (formele/informele) ontmoetingsplekken voor jeugd te realiseren. € 30.000,- voor onderzoek naar de behoefte laagdrempelige ontmoetingsfunctie voor ouderen/wijkbewoners en of het centrumgebied daar de juiste plek voor is. L 0 -160.000
Totaal programma 9 -160.000 0 0 0 0
Toelichting L/B Begroting tot 2eTR20 2020 2021 2022 2023 2024
Saldo van de reeds genomen besluiten van alle programma ´s -180.000 0 0 0 0

Overzicht investeringen

Investeringen Totaal beschik-baar gesteld krediet Investe-ringen begin 2020 1e TURAP 2020 2e TURAP 2020 Geraam-de uitgaven 2020 Werke-lijke uitgaven 2020 Restant geraamde uitgaven 2020 Doorschui-ven naar 2021
Raadsinformatiesysteem 35.000 15.500 15.500 15.300 200
Aanpassen trouwzaal vergadertafels+stoelen 26.600 5.700 5.700 5.400 300
Aanpassen trouwzaal vergaderinstal.+encoder 38.600 32.400 6.000 38.400 37.400 1.000
Gemeente App 76.200 0 76.200 76.200 76.200
Subtotaal programma 1 bestuur en participatie 176.400 53.600 6.000 76.200 135.800 58.100 77.700 0
Verv marmoleum brandweerkazerne 0 39.300 -39.300 0 0
Subtotaal programma 2 veiligheid 0 39.300 0 -39.300 0 0 0 0
Geluidswal Drievliet 306.300 281.700 9.100 290.800 284.500 6.300
Fietsverhardingen Rijksstraatweg 3.000 150.500 -150.500 0 -3.100 3.100
Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg 2.200 63.800 -63.800 0 -2.200 2.200
Fietshighway Lagendijk 405.100 359.100 -284.100 75.000 3.400 71.600 284.100
Geluidswal `t Zand 435.200 362.600 51.800 414.400 393.200 21.200
VRI Verenambachtseweg 0 85.000 -85.000 0 0
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg 65.700 48.200 17.500 65.700 65.700
VRI Industrieweg-Rotterdamseweg 67.500 0 67.500 67.500 67.500
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg 159.600 159.600 159.600 159.600
Damwand Bilderdijklaan 053603 35.600 35.600 35.600 34.300 1.300
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde 1.347.600 367.600 319.200 686.800 624.700 62.100
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (bate) -1.248.700 -55.000 -371.100 -426.100 -127.100 -299.000 -187.000
Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, bouw 1.437.800 0 0 6.900 -6.900
Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, installaties 357.000 60.000 60.000 58.900 1.100
Vervangen brug De Gorzen 043601 41.900 1.900 1.900 1.900
Keerwand Donckse Bos 127.000 127.000 -127.000 0 0 127.000
Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat 584.300 577.700 -577.700 0 0 577.700
Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan 50.000 50.000 50.000 50.000
Rehabilitaties wegen 2.035.600 1.539.300 -104.900 -461.900 972.500 107.800 864.700 461.900
HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) 100.000 0 100.000 100.000 100.000
HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats 100.000 0 100.000 100.000 100.000
Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Centrum fietsenstalling, gebouw 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek 25.000 0 25.000 25.000 25.000
Aanpak veiligheidsknelpunten onderzoek 25.000 0 25.000 25.000 25.000
Openbare verlichting 682.000 868.800 -186.800 682.000 56.100 625.900
Vervangen zitbanken 2019 29.400 22.700 -3.800 18.900 18.900 0
Verbeteren Verkeersveiligheid Ringdijk 395.000 385.300 385.300 405.200 -19.900
Aanleggen dijktrap en voetpad Riederwerf 56.000 45.100 45.100 200 44.900
Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat 49.100 42.100 4.600 46.700 15.700 31.000
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer 100.000 100.000 -100.000 0 0 100.000
Keermuur Rijksstraatweg 81502 120.000 120.000 120.000 120.000
Keermuur Rijksstraatweg 81503 45.000 45.000 45.000 45.000
Geluidsscherm A15 1.139.500 0 1.050.000 -1.000.000 50.000 5.000 45.000 1.089.500
Fietspad Verbindingsweg 150.000 0 150.000 150.000 6.600 143.400
Fietspad Verbindingsweg (bate) -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000
Parkeermanagementsysteem parkeergarage 40.000 0 40.000 40.000 40.000
Drainage/Suppletiegemalen 27.800 27.800 27.800 4.500 23.300
Vervangen beschoeiingen 2020 70.700 70.700 70.700 10.500 60.200
Subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen 9.392.200 5.942.100 1.165.000 -2.696.900 4.410.200 1.904.000 2.506.200 2.453.200
Verhoging vloer loods De Gorzen 30.200 30.200 30.200 28.300 1.900
Subtotaal programma 4 economische zaken 30.200 30.200 0 0 30.200 28.300 1.900 0
Uitbreiding Schaepmanschool 540.000 540.000 540.000 540.000
Vervangende nieuwbouw Driemaster 1.937.500 1.065.600 -865.600 200.000 193.800 6.200
Nieuwbouw CBS De Fontein 545.000 508.000 -235.500 272.500 272.500 272.500
Nw.bouw Gemini bouwkundig 17.178.500 1.255.100 -780.000 475.100 369.900 105.200
Subtotaal programma 5 onderwijs 20.201.000 3.368.700 -1.645.600 -235.500 1.487.600 563.700 923.900 272.500
Bereikbaarheid Reijerpark voor fietsers en voetgangers 386.100 0 15.000 -5.200 9.800 9.800 0
Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw 3.575.200 0 0 0
Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie 846.000 0 0 0
Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting 282.000 0 0