Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per september 2020

Bijlage 2: Openstaande raadstoezeggingen per september 2020
Datum
Nr. Datum Fractie(s) Naam Actie - toezegging Stand van zaken Op te stellen document Verzending RIB Commissie Raad
Openstaande raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan:
1982 11-7-2019 Diverse fracties 1982 Interpellatie gebeurtenissen zwembad De Fakkel Geprobeerd wordt, te beginnen in Zuid-Holland, afspraken te maken dat als een persoon in een zwembad geweerd wordt, deze informatie gedeeld kan worden met andere zwembaden. 27-8-2020 16:53:54: Het bezien of personen geweigerd kunnen worden staat in verband met het op te stellen raadsvoorstel over het onderzoek toegangscontrole De Fakkel. De Fakkel heeft tourniquets geplaatst en iedereen moet zich registreren. Sinds de Corona-uitbraak wordt het gebruik van het zwembad opgedeeld in tijdsblokken. Er hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan. Zodra dit mogelijk is, wordt weer een Taskforce Zwembad gepland waar deze toezegging besproken zal worden. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1983 11-7-2019 Diverse fracties 1983 Interpellatie / gebeurtenissen zwembad De Fakkel Als de resultaten onderzoek pasjessysteem zwembad bekend zijn, wordt de raad geïnformeerd. 1-9-2020 11:48:24: Pasjessysteem is inmiddels geïnstalleerd. Het systeem is nog niet volledig operationeel a.g.v. de coronasituatie. Naar verwachting zal het systeem vanaf de zomer 2021 volledig operationeel zijn. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2302 7-7-2020 Christen Unie 2302 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk Het college zal kijken naar de populaire versies van APV’s die gebruikt worden, o.a. Schiedam. 3-9-2020 15:00:06: Hier wordt aan gewerkt. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2308 2-7-2020 Leefbaar Ridderkerk 2308 Politiebureau Ridderkerk Als er ontwikkelingen zijn ten aanzien van de huisvesting van het bureau basiseenheid Oude Maas wordt de raad op de hoogte gesteld. 9-9-20 14:00:00 Op dit moment zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen op dit gebied die we met de raad kunnen delen. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
1405 2-11-2017 Diverse fracties 1405 Ridderkerkpas Het college hoopt begin 2018 met een nieuw voorstel te komen over de Ridderkerkpas. 8-9-2020 15:02:16: Het project Ridderhelden is in juni 2020 gekoppeld aan de pilot Ridderkerkpas om de pilot een impuls te geven en gebruik te maken van de mogelijkheden van de pas. Raadsvoorstel N.v.t. Nog niet bekend Nog niet bekend
1859 21-2-2019 Partij van de Arbeid 1859 Vragenuur / Parkeerterrein Bolnes en IAP Wat er qua inrichting zou moeten gebeuren met het tweede deel van het parkeerterrein, wordt betrokken bij de actualisatie van het IAP. 8-9-2020 13:57:22: Het parkeerterrein gaat mee in de herontwikkeling van sportpark Bolnes, wat onderdeel is van het AIAP. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
1952 13-6-2019 Burger op 1 1952 Actualisatie Integraal Accommodatie Plan Het is mogelijk om nieuwbouw van CBS De Wingerd te vervroegen naar 2021. Dit is wel afhankelijk van de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan en is het van groot belang dat er vanuit de gebruikers op korte termijn een visie tot stand komt voor het gebruik van de ruimtes in het te bouwen MFC. Het college zal zich hiervoor inzetten om nieuwbouw in 2021 te realiseren met inachtneming van deze opmerkingen. 1-9-2020 11:05:07: Schoolbestuur PCPOBR heeft voor het huisvestingsprogramma 2021 een aanvraag voor vervangende nieuwbouw van De Wingerd inclusief ruimte voor kinderopvangorganisatie SKR en wijkactiviteitenvereniging Oost (WAVO) gedaan. OZHW heeft ook een aanvraag voor vervangende nieuwbouw van De Noord ingediend. Besluitvorming uiterlijk 31 december 2020 met de vaststelling van het huisvestingsprogramma 2021. De raad ontvangt hiervan een RIB na vaststelling van het Huisvestingsprogramma 2021. N.v.t. vr. 16 okt 2020 N.v.t. N.v.t.
2306 2-7-2020 Partij 18PLUS 2306 Ontwikkelperspectief Centrum Er wordt in gesprek gegaan met de BAR-organisatie over medewerkers die met de auto komen. 09-09-2020 12:00:00: In het laatste kwartaal wordt dit besproken in de diverse managementteams. Er volgen op intranet (BAR-plaza) oproepen aan medewerkers. Afdoeningsbrief Nog niet bekend N.v.t. Nog niet bekend
1455 25-1-2018 D66 Groenlinks Partij van de Arbeid 1455 Beschut werk Als om uitbreiding van het aantal plaatsen wordt gevraagd, zal het college direct naar de raad komen. 3-9-2020 20:26:25: Mede door de coronacrisis blijven we in 2020 onder de 10 plaatsingen voor beschut werk. Raadsvoorstel N.v.t. Nog niet bekend Nog niet bekend
64 24-1-2013 N.v.t. 64 Kenmerk raadstoezegging 2330-2342. Startnotitie herstructurering woningen centrum. Na de 1e fase zal een evaluatie volgen. 17-9-2020 08:20:33: De woningen en het openbaar gebied van fase 1 zijn opgeleverd. De evaluatie wordt nu afgerond. De raad wordt eind dit jaar via een RIB geïnformeerd, waarmee de toezegging kan worden afgedaan. Raadsinformatiebrief vr. 11 dec 2020 N.v.t. N.v.t.
913 4-7-2016 Christen Unie 913 Kadernota 2017 - algemene reserve De wethouder wil met de commissie Samen leven in overleg over de ondergrens van de algemene reserve. 27-8-2020 15:50:23: Door het aantal aanpassingen ten opzichte van de huidige nota en de laatste veranderign agv de Kadernota is extra tijd nodig. de planning wordt daarop aangepast. N.v.t. N.v.t. do. 12 nov 2020 do. 19 nov 2020
1324 12-10-2017 Diverse fracties 1324 Tweede ontsluiting Trelleborg - Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat Raadstoezegging fractie Groep Ipskamp: Als de realisatie van een in- en uitrit, die uitkomt op de Vondellaan, in zicht komt, zal er altijd vooraf nog een onderzoek worden ingesteld naar de verkeersveiligheid. 10-7-2020 01:24:23: Met ontwikkelaar Bemog is in juli 2019 een intentieovereenkomst gesloten over het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Bemog wil de locatie Trelleborg verwerven ten behoeve van woningbouwontwikkeling. Bemog en Trelleborg hebben nog geen overeenstemming bereikt. Zolang deze onderhandelingen lopen is een onderzoek naar een tweede ontsluiting niet aan de orde. Raadsvoorstel N.v.t. Nog niet bekend Nog niet bekend
2029 24-9-2019 Groenlinks 2029 Vragenuur - Stikstof-uitspraak Het uit te brengen advies commissie Remkes wordt door DCMR vertaald naar de gemeenten in de regio. Als daar duidelijkheid over is, wordt de raad geïnformeerd. 4-9-2020 11:38:15: In november 2019 is de raad met een RIB geïnformeerd. De commissie Remkes heeft in juni nieuwe adviezen voor de langere termijn gegeven. Een RIB is hierover in voorbereiding. Raadsinformatiebrief vr. 30 okt 2020 N.v.t. N.v.t.
2030 24-9-2019 Groenlinks 2030 Vragenuur Stikstof uitspraak Als meer informatie beschikbaar is over de provinciale inventarisatie en duiding, wordt de raad geïnformeerd. 4-9-2020 11:40:12: In november 2019 is de raad met een RIB geïnformeerd. De commissie Remkes heeft in juni nieuwe adviezen voor de langere termijn gegeven. Een RIB is hierover in voorbereiding. Dit wordt samen 2029 in een keer afgehandeld. Raadsinformatiebrief vr. 30 okt 2020 N.v.t. N.v.t.
2096 21-11-2019 Diverse fracties 2096 Concept prestatieafspraken Wooncompas, gemeente, Progressie Als in de regio besluitvorming heeft plaatsgevonden n.a.v. de monitoring nakoming afspraken door gemeenten, zal de raad hiervan op de hoogte worden gesteld. 16-9-2020 11:27:04: Inmiddels beschikbaar en wordt spoedig aan het college aangeboden, daarna wordt u geïnformeerd. Raadsinformatiebrief vr. 30 okt 2020 N.v.t. N.v.t.
2105 12-12-2019 SGP 2105 Huisvesting arbeidsmigranten in Ridderkerk Als de uitkomst van het onderzoek, van Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard, naar het aantal arbeidsmigranten in de drie gemeenten en de locatie van vestiging, bekend is, komt het college hierop terug. 28-8-2020 11:20:37: Als gevolg van Corona loopt aanvullend onderzoek vertraging op. Verwacht wordt in november 2020 de RIB te versturen. Raadsinformatiebrief vr. 27 nov 2020 N.v.t. N.v.t.
1600 18-10-2018 SGP 1600 Kunsttoepassing Koningsplein Bij het kunstwerk Desire Lines zal een uitleg worden geplaatst. 16-9-2020 11:30:37: Deze actie wordt is met kunstenaars opgepakt. De uitleg is in het ontwerp meegenomen bij de uitvoering. De onthulling zal naar verwachting in november 2020 plaatsvinden door een video interview met de wethouder, kunstenaars en juryleden die het ontwerp ‘Desire Lines’ beoordeeld hebben. Een digitale onthulling past binnen deze periode van de Coronacrisis. Bij het kunstwerk is een uitleg in de bestrating toegevoegd. Ook is er informatiebebording op het raam van het gemeentehuis geplaatst. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1654 8-11-2018 Partij van de Arbeid 1654 Algemene beschouwingen / burgerinitiatief Bij de evaluatie van de participatie-instrumenten zal ook het burgerinitiatief worden betrokken. 8-9-2020 20:59:27: In de Evaluatie Participatieinstrumenten zijn alleen de participatie-instrumenten meegenomen die door wijkregie worden ingezet. Het Burgerinitiatief is een participatie-instrument van de raad en moet nog worden geëvalueerd. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
1949 13-6-2019 SGP 1949 Gietijzeren gasleidingen Als uit het risico-onderzoek van Stedin en de Veiligheidsregio blijkt dat in Ridderkerk met spoed gasleidingen moeten worden vervangen, zal de raad daarvan op de hoogte worden gesteld. 4-9-2020 11:34:46: Op dit moment is dit nog onderwerp van onderzoek door Stedin. Er zijn nu nog geen mededelingen over te doen. Zodra er meer duidelijkheid is, komen we hier op terug. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
1984 11-7-2019 SGP 1984 Zienswijze ontwerp Actieplan geluid 2019-2023 Om inwoners bewust te maken zal in de media aandacht besteed worden dat geluid zo prominent afkomstig kan zijn van eigen gedrag. 4-9-2020 11:27:42: Het Actieplan geluid is definitief vastgesteld. Hierin komt de toezegging als maatregel terug. De uitvoering en het plaatsen van een artikel in de lokale krant zal plaatsvinden in september/oktober 2020 in overleg met bestuursvoorlichter. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2056 17-10-2019 N.v.t. 2056 Geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark De resultaten van de nadere onderzoeken zullen leiden tot een discussiestuk, dat behandeld zal worden in een commissievergadering vóór het zomerreces. Daarna komt het college met een raadsvoorstel dat behandeld kan worden in de eerste commissie- en raadsvergadering na het zomerreces. 27-7-2020 14:38:41: De portefeuillehouder heeft aan de raad toegezegd dat er voor het zomerreces een discussienota in de commissie zal worden behandeld en een voorstel direct in de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Door de maatregelen van de corona-aanpak is deze planning niet meer haalbaar. Op 22 september 2020 is de behandeling van de discussienota in de commissievergadering. Uit deze vergadering komt naar welke maatregel(en) er verder uitgewerkt gaan worden om aan het college voor te leggen in een voorstel in de raadsvergadering van 10 december 2020. Raadsvoorstel vr. 30 okt 2020 do. 26 nov 2020 do. 10 dec 2020
2083 7-11-2019 Diverse fracties 2083 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/vernieuwd programma milieu en duurzaamheid: Klimaatvisie In 2020 wordt de raad een vernieuwd programma voorgelegd waarin naast milieu en duurzaamheid ook aandacht is voor energietransitie en circulaire economie. 26-8-2020 16:47:32: Het huidige Milieu- & Duurzaamheidsprogramma loopt eind 2020 af. De concept Klimaatvisie Ridderkerk, als opvolger van het Milieu- & Duurzaamheidsprogramma, is nu voorgelegd aan de jongerenraad en de duurzaamheidskring om ook hun input mee te nemen in het definitieve voorstel. Raadsvoorstel N.v.t. do. 26 nov 2020 do. 10 dec 2020
2108 12-12-2019 Diverse fracties 2108 Overleg geluidsscherm West Het college gaat in overleg met de bewoners Seringenplantsoen, het wijkoverleg West en de Werkgroep Lucht en Geluid over een goede inrichting van de plek. Daarbij zal aandacht zijn voor het groen, de verlichting, de sociale veiligheid en de vorm en aard van het scherm. 3-9-2020 14:49:02: Tot eind dit jaar vinden in ieder geval de overleggen met Rijkswaterstaat (RWS) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) plaats. Er moet een verhuurovereenkomst worden opgesteld voor de gebruik van de RWS gronden. Pas nadat akkoord is bereikt starten wij met de aanbesteding met het geluidsscherm. In juni 2020 is de bewonersgroep Seringenplantsoen online bijgepraat. De raadsinformatiebrief is ter info verstuurd naar de werkgroep Lucht en geluid en het wijkoverleg West. In november 2020 verwachten wij een schets gereed te hebben voor de groene aankleding en de sociale veiligheid, die wij met de bewoners willen bespreken. Eind 2020 informeren wij de raad opnieuw middels een RIB. Eind 2021 wordt de realisatie van het scherm verwacht, mits alle partijen meewerken. Raadsinformatiebrief vr. 26 jun 2020 N.v.t. N.v.t.
2295 11-6-2020 Diverse fracties 2295 Sticker bezorging College neemt suggesties uit de raad mee hoe bekendheid te geven aan de diverse stickers 8-9-2020 11:00:07: De gemeente houdt een overgangstermijn van 20 maanden aan, die begon na vaststelling van de Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
1528 5-7-2018 Leefbaar Ridderkerk 1528 Vragenuur / Verkeerssituatie Handelsweg Vrachtwagens die van de bedrijven komen, nemen in de Handelsweg een bocht. Ze rijden dan vaak over het naastgelegen fietspad. Of het plaatsen van een paaltje dit kan tegengaan, zal worden onderzocht. 21-7-2020 09:20:10: Medio 2019 is onderzoek gedaan naar het verbeteren van de verkeerssituatie. Medio 2020 hopen wij het verbetervoorstel te bespreken met de bedrijven. Bij overeenstemming met de bedrijven wordt het voorstel verder uitgewerkt. Wij verwachten dat uiterlijk eerste kwartaal 2021 de uitvoering zal plaatsvinden. De raad zal geïnformeerd worden over het verbeteren van de verkeerssituatie als duidelijk is welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Raadsinformatiebrief vr. 27 nov 2020 N.v.t. N.v.t.
1536 10-7-2018 Leefbaar Ridderkerk 1536 Vragenuur - Illegale doorsteek centrum: Plaisier-Sport 2000 Vanaf Plaisier maken automobilisten/vrachtwagenchauffeurs de illegale draai de Lagendijk op v.v. In het najaar, als de fietshighway daar wordt aangelegd/verlengd, wordt opnieuw naar die situatie gekeken. Buurtpreventie Centrum-Oost wordt daarbij betrokken. 1-9-2020 13:59:16: 01-09-2020: Momenteel wordt de opdracht geformuleerd inzake de verkeersstructuur rond het centrum (zoals opgenomen in het vastgestelde Ontwikkelperspectief Centrum). Bij het onderzoek naar de verkeersstructuur wordt aandacht besteed aan de aansluiting Lagendijk-Ridderhof-Geerlaan. De bestuurlijke beantwoording van deze vraag zal in dat onderzoek (met bestuurlijke behandeling) worden opgenomen. N.v.t. N.v.t. wo. 2 sep 2020 do. 17 sep 2020
1985 16-7-2019 Christen Unie 1985 De suggestie van de ChristenUnie om meer wijk speeltuintjes om te vormen tot natuurlijke speeltuintjes wordt meegenomen. De suggestie van de ChristenUnie om meer wijk speeltuintjes om te vormen tot natuurlijke speeltuintjes wordt meegenomen. 31-8-2020 15:10:15: In het te actualiseren Speelbeleid wordt de suggestie om meer wijk speeltuintjes om te vormen tot natuurlijke speeltuintjes meegenomen. De behoefte naar ruimte voor sport en bewegen van jong en oud neemt toe. Het te actualiseren speelbeleid zal rekening houden met de opgave vanuit Sport en Bewegen. Het afstemmen van de specifieke acties neemt tijd in beslag. Gestreefd wordt naar het afdoen van de raadstoezegging eind 2020. Afdoeningsbrief vr. 4 dec 2020 2021 N.v.t.
2097 21-11-2019 VVD 2097 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven Voor de raad zal inzichtelijk worden gemaakt welke kosten de gemeente voor het project gemaakt heeft. 3-9-2020 14:19:31: Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. Binnenkort starten de werkzaamheden buiten. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2098 21-11-2019 VVD 2098 Subsidie Stichting Huys ten Donck haven uren faciliterende rol De geplande ambtelijke uren voor facilitering, 100 uur, zijn voor dit project, voor het jaar 2020. Als daarna verder in ambtelijke uren wordt gefaciliteerd, wordt de raad geïnformeerd. 3-9-2020 14:21:17: Als het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. Binnenkort zullen de werkzaamheden buiten starten. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2099 21-11-2019 VVD 2099 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven Als de ambtelijke uren (1200 en 350) worden overschreden, wordt de raad geïnformeerd. 3-9-2020 14:21:57: Als het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. Binnenkort zullen de werkzaamheden buiten starten. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2296 15-6-2020 Diverse fracties 2296 Reactie motie pilot blauwe parkeerzone Dillenburgplein Het college verwacht in het eerste kwartaal 2021 met een reactie op de pilot blauwe zone Dillenburgplein te kunnen komen. 8-9-2020 15:13:35: In het najaar 2020 zal deze evaluatie worden opgestart. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2297 15-6-2020 SGP 2297 HOV-bus variantenstudie RRD / avonden voor omwonenden Over de diverse projecten gaat het college in gesprek met omwonenden. Voor die avonden zullen ook de raadsleden worden uitgenodigd. 8-9-2020 15:12:08: De uitwerking van de HOV-deeltrajecten wordt momenteel vormgegeven in een projectorganisatie. Hierbij vormt de participatie (zowel met inwoners als raadsleden) een belangrijk onderdeel. U wordt daar tijdig voor uitgenodigd. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2298 15-6-2020 CDA 2298 HOV-bus variantenstudie RRD / fietsvoorziening nieuwe brug Nu de Brienenoordbrug wordt aangepast zal het college het belang van Ridderkerk onder de aandacht brengen, o.a. de fietsvoorziening op de nieuwe brug. 8-9-2020 15:15:42: Momenteel wordt de mogelijkheid verkent voor een metropolitane fietsroute tussen Dordrecht en Rotterdam via Ridderkerk. In dit kader speelt de aanpassing aan de Brienernoordbrug zeker een rol. Deze mogelijkheden worden verkent met o.a. aanliggende gemeenten en provincie Zuid-Holland. Wanneer duidelijkheid is over verdere uitwerking volgt een raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2299 15-6-2020 Partij 18PLUS 2299 HOV-bus variantenstudie RRD / maatwerk, een extra buurtbus Het college gaat met de RET en de MRDH kijken of maatwerk, een extra buurtbus, mogelijk is, en zal zich daarvoor sterk maken. 8-9-2020 15:19:46: Het college heeft dit al aangekaart bij de vervoerplanprocedure en de verkenning over de mogelijkheden wordt momenteel gevoerd met de buurtbusvereniging en RET. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2300 15-6-2020 Partij 18PLUS 2300 HOV-bus variantenstudie RRD / versnelling lijn 144 Het college gaat met de RET in gesprek om te kijken of voor lijn 144 een versnelling mogelijk is. 8-9-2020 15:21:24: Het college gaat met RET en MRDH in gesprek over mogelijkheden om in het licht van de ontwikkelingen van HOV buslijn 144 te versnellen. Dit wordt vanaf 2021 opgestart. Raadsinformatiebrief Nog niet bekend N.v.t. N.v.t.
2303 7-7-2020 Partij 18PLUS 2303 Groenvisie / monitoring probleemgebieden Voor de eerstvolgende monitoring wordt uitgezocht of probleemgebieden sneller kunnen worden aangepakt. 10-7-2020 12:52:32: Opnemen in eerstvolgende monitoringsrapport Groenvisie, Afdoeningsbrief Nog niet bekend N.v.t. 2022
2304 7-7-2020 Partij 18PLUS 2304 Groenvisie / visie op blauw In deze collegeperiode komt er een visie op blauw. 31-8-2020 15:36:06: Via de te werven ecoloog zal de opdracht voor deze visie worden uitgezet. Naar verwachting is een concept visie in het najaar 2021 gereed. Raadsvoorstel Nog niet bekend 2021 2021
2309 2-7-2020 Partij 18PLUS 2309 Mobiliteitsvisie Ridderkerk De mogelijkheid van deelmobiliteit bij grote wooncomplexen wordt meegegeven. 8-9-2020 15:22:50: Mogelijkheden voor deelmobiliteit worden in samenwerking met marktpartijen opgepakt, zowel in relatie met grote woonprojecten als vanuit andere overwegingen. De eerste concrete resultaten worden momenteel aan het college ter besluitvorming voorgelegd. Raadsinformatiebrief vr. 25 sep 2020 N.v.t. N.v.t.
Openstaande raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan:
1580 20-9-2018 Partij van de Arbeid 1580 Vragenuur / Kijfhoek Na het overleg met de vier burgemeesters zal de portefeuillehouder kijken hoe de raad op de hoogte te houden over gebeurtenissen/ongevallen/ontwikkelingen rond Kijfhoek. 27-8-2020 16:45:52: 27-08-2020 Tot op heden hebben zich geen ongevallen met enig risico voor Ridderkerk en haar inwoners voorgedaan. Wanneer een ongeval zich voordoet van enige importantie, zal de raad hierover worden geïnformeerd. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2084 7-11-2019 Leefbaar Ridderkerk 2084 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/publicatie overlast muizen en ratten In de Blauwkai zal informtie verschijnen hoe overlast van muizen en ratten beperkt kan worden. 15-4-2020 13:55:09: De publicatie heeft op 12 december 2019 in de Blauwkai gestaan. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2182 13-2-2020 SGP 2182 - Messen in bezit jongeren De burgemeester zal in contacten te berde brengen een inzamelingsactie van messen op scholen. 26-8-2020 11:34:42: De raadsinformatiebrief is op 12 juni 2020 is verzonden. Zie raadstoezegging nr. 2183. N.v.t. vr. 12 jun 2020 N.v.t. N.v.t.
2183 13-2-2020 Christen Unie 2183 - Messen in bezit jongeren acties De raad wordt in een later stadium geïnformeerd over de diverse maatregelen/acties die t.a.v. deze problematiek zijn ondernomen. 26-8-2020 11:33:35: De raadsinformatiebrief is op 12 juni 2020 is verzonden. Raadsinformatiebrief vr. 12 jun 2020 N.v.t. N.v.t.
2081 7-11-2019 N.v.t. 2081 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/huishoudschool Het college is voornemens op korte termijn de raad een voorstel te doen om de bouwkundige staat van de voormalige huishoudschool te upgraden. 1-9-2020 12:03:17: Raadstoezegging is afgedaan middels raadsvoorstel inzake casco herstel van de huishoudschool. Raadsvoorstel N.v.t. wo. 2 sep 2020 do. 17 sep 2020
1538 10-7-2018 Partij van de Arbeid 1538 Rekenkamerrapport Decentralisatie van de zorg - Wmo-beleid De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie worden meegenomen bij de evaluatie van het Beleidsplan Wmo 2015-2018. Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk wordt bij de evaluatie betrokken. 15-9-2020 19:31:31: De evaluatie van het Beleidsplan Wmo 2015-2018 maakt onderdeel uit van de evaluatie die is gehouden naar de beleidskaders sociaal domein. Deze evaluatie wordt 30 september 2020 samen met de concept nota 'Integraal Beleid Sociaal Domein aangeboden aan de raadscommissie Samen Leven. De uitkomsten van het rekenkamerrapport zijn betrokken bij de evaluatie van het Wmo beleidsplan. Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk is bij de evaluatie betrokken door middel van de inspraakbijeenkomst op 18 februari 2020. In de raadsinformatiebrief van 11 september 2020 is aan de raad meegedeeld dat de toezegging kan worden beschouwd als afgedaan. Raadsinformatiebrief vr. 11 sep 2020 N.v.t. N.v.t.
2031 24-9-2019 Christen Unie 2031 Rekenkamercommissie Ridderkerk rapport 'De Participatiewet in Ridderkerk' Bij de startnotitie zal inzicht worden gegeven welke instrumenten er zijn in het kader van de participatie. 15-9-2020 16:16:35: In de conceptnota Integraal Beleid Sociaal Domein is opgenomen waar de gemeente de komende jaren op inzet op het gebied van Participatie. Dit is in hoofdstuk 4 van de conceptnota uitgewerkt en in bijlage 1 van de conceptnota in het onderdeel 2.3 zijn de instrumenten die we inzetten nog wat specifieker toegelicht. De conceptnota wordt 30 september 2020 in de raadscommissie Samen Leven besproken. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
1882 21-3-2019 Christen Unie Partij van de Arbeid 1882 Aandelen Eneco De raad ontvangt rond de zomervakantie een procesvoorstel hoe om te gaan met het vraagstuk toekomstige besteding opbrengst verkoop aandelen Eneco. 16-9-2020 10:00:00: Door het aanbieden van de begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 heeft dit zijn beslag gekregen. N.v.t. N.v.t. do. 25 jun 2020 di. 7 jul 2020
1424 14-12-2017 Diverse fracties 1424 Inpassingsstudie Gemini Als het voorstel is aangenomen, zal met meer gegevens in gesprek worden gegaan met de RET over de plaats van de bushalte. 13-7-2020 11:34:39: 13-07-2020 De HOV variantenstudie is op 15 juni 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Effecten vanuit dit plan op de ruimtelijke ontwikkelingen en vervoerskundige ontsluiting (extra bushalte) worden net als overige mobiliteits- en verkeersvraagstukken in de planvorming rond de inpassingsstudie Gemini meegenomen. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
2301 7-7-2020 VVD 2301 Waterkwaliteit vijver Oosterpark Als definitief resultaat onderzoek door waterschap bekend is, wordt raad geïnformeerd. Als naar aanleiding daarvan een zwemverbod wordt ingesteld, wordt dit ook via de gemeentelijke site bekend gemaakt. 31-8-2020 15:37:51: De raad is via de weekmail van 17 juli 2020 geïnformeerd. De actie kan als afgedaan beschouwd worden. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.