Bijlage 1 Verdeling personeels- en huisvestingskosten aan taakvelden

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023 2024
0.1 Bestuur
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L 1.000
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 804.100 268.600 -66.700 -167.000 -167.000
0.2 Burgerzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -28.400 -9.500 2.400 5.900 5.900
Totaal programma 1 776.700 259.100 -64.300 -161.100 -161.100
Programma 2 Veiligheid
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023 2024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.400 -1.100 300 700 700
1.2 Openbare orde en veiligheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -43.800 -14.600 3.600 9.100 9.100
8.3 Wonen en bouwen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L
Totaal programma 2 -47.200 -15.700 3.900 9.800 9.800
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023 2024
2.1 Verkeer en vervoer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -73.500 -24.600 6.100 15.300 15.300
2.2 Parkeren
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.700 -1.300 300 800 800
2.3 Recreatieve havens
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.700 -600 100 400 400
2.4 Economische havens en waterwegen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.700 -600 100 400 400
2.5 Openbaar vervoer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.200 -400 100 200 200
3.4 Economische promotie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.300 -400 100 300 300
Totaal programma 3 -83.100 -27.900 6.800 17.400 17.400
Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023 2024
0.2 Burgerzaken
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L 1.000
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -7.600 -2.500 600 1.600 1.600
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -13.200 -4.400 1.100 2.800 2.800
3.1 Economische ontwikkeling
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -6.800 -2.300 600 1.400 1.400
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.100 -1.000 300 600 600
Totaal programma 4 -29.700 -10.200 2.600 6.400 6.400
Programma 5 Onderwijs
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023 2024
4.1 Openbaar basisonderwijs
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -700 -200 100 100 100
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.100 -700 200 400 400
Totaal programma 5 -2.800 -900 300 500 500
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023 2024
5.1 Sportbeleid en activering
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.300 -400 100 300 300
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -700 -200 100 100 100
5.4 Musea
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -700 -200 100 100 100
5.5 Cultureel erfgoed
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.400 -1.100 300 700 700
5.6 Media
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.600 -600 100 400 400
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -78.300 -26.200 6.500 16.300 16.300
Totaal programma 6 -86.000 -28.700 7.200 17.900 17.900
Programma 7 Sociaal Domein
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023 2024
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.100 -400 100 200 200
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.700 -600 100 400 400
6.2 Wijkteams
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -82.800 -27.700 6.900 17.200 17.200
6.3 Inkomensregelingen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -5.300 -1.800 400 1.100 1.100
6.4 Begeleide participatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -7.900 -2.600 700 1.600 1.600
6.5 Arbeidsparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -95.800 -32.100 8.000 19.900 19.900
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -33.300 -11.100 2.800 6.900 6.900
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.600 -800 200 500 500
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -9.200 -3.100 800 1.900 1.900
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -800 -300 100 200 200
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.600 -600 100 300 300
7.1 Volksgezondheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.400 -500 100 300 300
Totaal programma 7 -243.500 -81.600 20.300 50.500 50.500
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023 2024
1.2 Openbare orde en veiligheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -5.500 -1.800 400 1.100 1.100
7.1 Volksgezondheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L
7.2 Riolering
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -28.900 -9.600 2.400 6.000 6.000
7.3 Afval
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -17.400 -5.800 1.400 3.600 3.600
7.4 Milieubeheer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -11.000 -3.700 900 2.300 2.300
Totaal programma 8 -62.800 -20.900 5.100 13.000 13.000
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023 2024
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -22.600 -7.500 1.900 4.700 4.700
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -5.800 -2.000 500 1.200 1.200
4.2 Onderwijshuisvesting
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -11.000 -3.600 900 2.300 2.300
5.2 Sportaccommodaties
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -15.800 -5.300 1.300 3.300 3.300
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -24.200 -8.100 2.000 5.000 5.000
8.1 Ruimtelijke ordening
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -57.200 -19.100 4.700 11.900 11.900
8.3 Wonen en bouwen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -53.900 -18.000 4.500 11.200 11.200
Totaal programma 9 -190.500 -63.600 15.800 39.600 39.600
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023 2024
0.4 Overhead
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L 8.400
0.5 Treasury
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.800 -900 200 600 600
0.61 OZB woningen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -12.100 -4.000 1.000 2.500 2.500
0.62 OZB niet-woningen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -6.600 -2.200 500 1.400 1.400
0.63 Parkeerbelasting
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -700 -200 100 100 100
0.64 Belastingen overig
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -6.300 -2.100 500 1.300 1.300
0.8 Overige baten en lasten
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L -10.400
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -600 -200 0 100 100
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten -31.100 -9.600 2.300 6.000 6.000
2020 2021 2022 2023 2024
Totaal 0 0 0 0 0